Luke 1

Study the Inner Meaning

← Mark 16   Luke 2 →     

1 CEREN anhitzec escu eçarri baitu narratione baten scribatzera complituqui gure artean certificatu içan diraden gaucéz,

2 Eçagutzera eman draucuten beçala lehen hatsetic ikussi dituztenéc eta hitzaren ministre içan diradenéc.

3 Niri-ere on iruditu içan ciaitadac gucia hatsetic finerano diligentqui comprehendituric, hiri punctuz punctu heçaz scribatzera, o Theophile gucizco excellenteá:

4 Hobequi eçagut deçánçat ikassi dituán gaucén eguiá.

5 HERODES Iudeaco regueren egunetan cen Zacharias deitzen cen Sacrificadorebat, Abiaren araldetic: eta haren emaztea cen Aaronen alabetaric, eta haren icena Elisabeth.

6 Biac ciraden iusto Iaincoaren aitzinean, Iaunaren, manamendu eta ordenança gucietan reprochuric gabe çabiltzanac.

7 Eta haourric etzutén, ceren Elisabeth steril baitzen, eta biac baitziraden adinez aitzinaratuac.

8 Guertha cedin bada, harc Iaincoaren aitzinean bere aldian sacrificadoregoa exercitzen çuenean,

9 Sacrificadoregoaren officioco costumaren araura, çorthea eror baitzequión Iaunaren templean sarthuric encensamenduaren eguiteco.

10 Eta populu guciac campoan othoitz eguiten çuen encensamendua eguiten cen orduan.

11 Eta aguer cequión Iaunaren Aingueruä, cegoela encensamenduco aldarearen escuinean.

12 Eta Zacharias trubla cedin hura ikussiric, eta icidurabat eror cedin haren gainera.

13 Orduan erran ciecón Aingueruäc, Eztuala beldurric Zacharias: ecen ençun içan duc hire othoitzá, eta Elisabeth eure emaztea erdiren çaic seme batez: eta hari icen emanen draucac Ioannes

14 Eta bozcario eta alegrança vkanen duc, eta anhitz haren sortzearen gainean alegueraturen dituc,

15 Ecen handi içanen duc Iaunaren aitzinean, eta mahatsarnoric ez berce arnoric eztic edanen: eta Spiritu sainduaz betheren datec bere amaren sabeleandanic.

16 Eta anhitz Israeleco haourretaric conuertituren dic berén Iainco Iaunagana.

17 Eta hura ioanen duc haren aitzinean Eliasen spiriturequin eta verthuterequin, conuerti ditzançat aitén bihotzac semetara eta desobedientac iustoén çuhurtassunera: Iaunari populu vngui instruitubat appain dieçonçat.

18 Orduan erran cieçon Zachariasec Aingueruäri, Nolatán hori eçaguturen dut? ecen ni nauc çahar, eta ene emaztea duc bere egunetan aitzinaratua.

19 Eta ihardesten çuela Aingueruäc erran cieçon, Ni nauc Gabriel Iaincoaren aitzinean assistitzen naicena, eta igorri içan nauc hirequin minçatzera, eta berri on hauen hiri declaratzera.

20 Eta horrá, mutu içanen aiz eta ecin minçaturen aiz, gauça hauc eguin ditecen egunerano: ceren ezpaitituc sinhetsi ene hitz bere demborán complituren diradenac.

21 Eta populua cegoen Zachariasen beguira, eta miresten çuen nola harc hambat berancen çuen templean.

22 Eta ilki cenean ecin minça cequidien, eta eçagut ceçaten ecen cembeit visione ikussi çuela templean: ecen keinuz aditzera emaiten cerauen, eta mutu guelditu ican cen.

23 Eta guertha cedin, haren officioco egunac acabatu ciradenean, bere etcherát itzul baitzedin.

24 Eta egun hayén ondoan haren emazte Elisabethec concebi ceçan: eta estal cedin borz hilebethez, cioela,

25 Segur, hunela eguin vkan draut Iaunac, visitatu nauen egunetan, ene laidoa guiçonén artetic ken leçançat.

26 Eta seigarren hilebethean igor cedin Gabriel Aingueruä Iaincoaz Galileaco hiri Nazareth deitzen denera:

27 Dauid-en etchetico Ioseph deitzen cen guiçon-batequin fedatua cen virgina batgana: eta virginaren icena cen Maria.

28 Eta Aingueruäc hura baithara sarthuric, erran ceçan, Salutatzen aut gratia eguin çainaná: Iauna dun hirequin, benedicatua hi emaztén artean.

29 Eta hura, Ainguerua ikussiric trubla cedin haren erranaren gainean, eta pensatzen çuen ceric licén salutatione hura.

30 Orduan diotsa Aingueruäc, Mariá, eztunala beldurric, ecen eriden dun gratia Iaincoa baithan.

31 Eta horrá, concebituren dun eure sabelean, eta erdiren aiz seme batez eta deithuren dun haren icena Iesus.

32 Hura içanen dun handi, eta eritziren ciayón Subiranoaren Semé: eta emanen diraucan Iainco Iaunac bere aita Dauid-en thronoa.

33 Eta regnaturen din Iacob-en etchearen gainean eternalqui, eta haren resumaren finic eztun içanen.

34 Erran ciecón orduan Mariac Aingueruäri, Nola içanen da hori, guiçonic eçagutzen eztudanaz gueroz.

35 Eta ihardesten çuela Aingueruäc erran cieçón, Spiritu saindua hire gainera ethorriren dun eta Subiranoaren verthuteac itzal eguinen draun eta halacotz hitaric sorthuren den saindua, Iaincoaren Seme deithuren dun.

36 Eta hará, Elisabeth hire lehen gussua, harc-ere concebitu din semebat bere çahartzean, eta hil haur din seigarrena steril deitzen cenac.

37 Ecen eztun deus impossibleric içanen Iaincoa baithan.

38 Eta erran ceçan Mariac, Huná Iaunaren nescatoa: eguin bequit hire hitzaren araura. Eta parti cedin harenganic Aingueruä.

39 Eta iaiquiric Maria egun hetan ioan cedin mendietara lehiatuqui Iudaco hiri batetara.

40 Eta sar cedin Zachariasen etchera, eta saluta ceçan Elisabeth.

41 Eta guertha cedin, ençun ceçanean Elisabethec Mariaren salutationea, iauz baitzedin haourra haren sabelean, eta bethe cedin Spiritu sainduaz Elisabeth:

42 Eta oihuz iar cedin voz handiz, eta erran ceçan, Benedicatua hi emaztén artean, ecen benedicatua dun hire sabeleco fructua.

43 Eta nondic haur niri, ethor dadin ene Iaunaren ama enegana?

44 Ecen huná, hire salutationearen voza ene beharrietara heldu içan den beçain sarri, iauci içan dun bozcarioz haourra ene sabelean.

45 Eta dohatsu aiz sinhetsi baitun, ceren complituren baitirade Iaunaz erran çaizquinan gauçác

46 Eta dio Mariac, Magnificatzen du ene arimác Iauna.

47 Eta alegueratu da ene spiritua Iainco ene Saluadorea baithan.

48 Ceren behatu vkan baitu bere nescatoaren beheratassunera: ecen huná, hemendic harat dohatsu erranen naute generatione guciéc.

49 Ecen gauça handiac eguin drauzquit botheretsu denac: eta haren icena saindu da:

50 Eta haren misericordia da generationetaric generationetara haren beldurra dutenetara.

51 Botheretsuqui eguin vkan du bere bessoaz: deseguin ditu superboac berén bihotzeco pensamenduan.

52 Egotzi ditu botheretsuac thronoetaric, eta goratu ditu chipiac.

53 Gosse ciradenac bethe ditu onez: eta abratsac igorri ditu hutsic

54 Sustengatu vkan du Israel bere haourra, bere misericordiáz orhoit içanez.

55 Gure aitey minçatu çayen beçala, Abrahami eta haren haciari iagoiticotz.

56 Eta egon cedin Maria harequin hirur hilebetheren inguruä: guero itzul cedin bere etcherát.

57 Eta compli cedin Elisabethen ertzeco demborá: eta erdi cedin seme batez.

58 Eta ençun ceçaten haren auçoéc eta ahaidéc, nola frangoqui Iaunac bere misericordia declaratu çuen harengana, eta alegueratzen ciraden harequin.

59 Eta guertha cedin, çortzigarreneco egunean ethor baitzitecen haourtchoaren circonciditzera, eta deitzen çuten hura bere aitaren icenaz, Zacharias.

60 Baina ihardesten çuela haren amac erran ceçan, Ez, baina deithuren da Ioannes.

61 Eta erran cieçoten, Eztun nehor hire ahaidetan icen horrez deitzen denic.

62 Orduan keinu eguin cieçoten haren aitari, nola nahi luen hura dei ledin.

63 Eta harc tableta batzuren escaturic scriba ceçan, cioela, Ioannes da horren icena. Eta mirets ceçaten guciéc.

64 Eta irequi cedin bertan haren ahoa, eta haren mihia lacha cedin: eta minço cen laudatzen çuela Iaincoa.

65 Eta icidura ethor cedin aldiri hetaco gucién gainera, eta Iudaco herri mendiçu orotan publica citecen hitz hauc guciac.

66 Eta ençun cituzten guciéc, eçar citzaten bere bihotzean, erraiten çutela, Nor haourtcho haur içanen da? Eta Iaunaren escua cen harequin.

67 Orduan haren aita Zacharias bethe cedin Spiritu sainduaz: eta prophetiza ceçan, cioela,

68 Laudatu dela Israeleco Iainco Iauna, ceren visitatu eta redemitu baitu bere populua.

69 Eta alchatu baitraucu saluamendutaco adarra Dauid bere cerbitzariaren etchean.

70 Nola minçatu içan baita bere Propheta saindu bethidanic içan diradenen ahoz.

71 Salbu içanen guinela gure etsayetaric eta guri gaitz çarizcuten gucién escutic.

72 Gure aitey misericordia leguiençat, eta orhoit licén bere alliança sainduaz:

73 Eta gure Aita Abrahami eguin ceraucan iuramenduaz:

74 Ecen emanen ceraucula, beldur gabe gure etsayén escuetaric deliuraturic, hura cerbitza guineçan,

75 Saindutassunetan eta iustitiatan haren aitzinean, gure vicico egun gucietan.

76 Eta hi haourtchoá, Subiranoaren Propheta deithuren aiz: ecen ioanen aiz Iaunaren beguitharte aitzinean, haren bideac appain ditzançat,

77 Eta eman dieçoançat saluamenduco eçagutzea haren populuari, hayén bekatuén barkamenduaz.

78 Gure Iaincoaren affectione misericordiosoaz, ceinez visitatu vkan baiquaitu, Orientac garaitic:

79 Argui daguiençat ilhumbean eta herioaren itzalean iarriric daudeney, gure oinen baquezco bidera chuchenceagatic.

80 Eta haourtchoa handitzen eta spirituz fortificatzen cen: eta egon cedin desertuetan Israeli manifestatu behar içan çayón egunerano.

← Mark 16   Luke 2 →
   Study the Inner Meaning

Explanation of Luke 1      

By Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-5. That revelation of the eternal Word made flesh is imparted to all who are in the love of truth for its own sake.

Verses 5-26. His representative as to the Word must teach the doctrine of repentance and faith in Him, the origin of which doctrine is described.

Verses 5-7. As being born from celestial good and truth.

Verses 8-18. And announced by the most high, as being instrumental in promoting purification from evils and falsities, and thus preparing mankind for the reception of good and of truth.

Verses 18-24. Nevertheless this doctrine is not admitted without doubt respecting it, the effect of which doubt is manifested in the inability to make confession of the Lord, and to preach faith in Him.

Verses 23-25. Notwithstanding however this doubt, the doctrine of repentance and faith gains confirmation, though as yet it is seen only obscurely.

Verses 26-34. It is at the same time announced from heaven, that Jehovah will come into the world, and that the Humanity, which He will assume, is the Son of god, by virtue of the Divinity from whom it came forth.

Verses 29-34. Which annunciation causes trouble and surprise, until information is given, that to that Humanity will be transferred the All of Divinity, so that in it Divinity and Humanity will be one, and in that one-ness will have rule over all things of heaven and the church.

Verses 34-36. Since the Humanity is born from the Divine Good and Divine Truth, which is Jehovah.

Verses 36-38. And preparation is made for its reception, through the doctrine of repentance and faith, which was to be taught in the church.

Verses 39-46. That on this occasion, the internal affection of good and of truth in the church is conjoined with the external, so that the productions of the latter become vivified, and the latter affection itself is made holy by virtue of it's exaltation of the former.

Verses 47-51. The former affection, at the same time, exalts the Divine Good and Divine Truth above all things, under a devout sense of the Divine mercy, which attends to the lowest concerns of man, and is ever operative in good to those who desire good.

Verses 51-54. And which assumed a Humanity, that through it the hells might be subdued, and a new church might be established, to which divine good might be imparted, and in which, truth separate from good might be rejected.

Verse 55. As had been predicted.

Verses 56-59. That for this purpose the doctrine of repentance and faith in the incarnate god is taught in the church, to the great joy of those who receive it.

Verses 59-64. The quality of which doctrine is described, as being grounded in the Divine love and mercy.

Verses 64-66. So that they, who acknowledge this quality, are enabled to make confession of the Lord, and to preach faith in Him, exciting devout adoration in all who hear them.

Verses 68-73. Because they teach from Divine truth, that Jehovah assumed a Humanity, for the purpose of effecting redemption and salvation, by conjoining Himself with His church.

Verses 73-76. And that His church, being thus purified from evils and falsities, might be reciprocally conjoined with Him, through the reception of His love and wisdom.

Verses 76-80. Therefore the doctrine of repentance and faith in the incarnate god is of Divine origin, being intended to prepare man for the reception of the Divine mercy, through the removal of all opposing principles, and through the communication of the light of Divine truth, by virtue of which the church would be delivered from the falsities of evil.

Verse 80. Which doctrine is more and more confirmed, though for a time it is received by few.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

On the Athanasian Creed 46


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1422, 1457, 1460, 1927, 2242, 2534, 2708, ...

Apocalypse Revealed 56, 173, 206, 281, 289, 294, 306, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120

Conjugial Love 82

Doctrine of the Lord 19, 29, 30, 34, 39, 40, 42, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 87

True Christian Religion 81, 82, 88, 92, 93, 98, 111, ...


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 80, 97, 118, 183, 204, 236, 253, ...

On the Athanasian Creed 30, 38, 45, 157, 216

Canons of the New Church 17, 37, 39, 40, 43

De Domino 38

Justification 10, 13

Spiritual Experiences 4332

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4662

Marriage 81, 82, 88, 92, 93, 98, 111, ...

Scriptural Confirmations 2, 3, 10, 12, 13, 23, 27, ...

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 7:1, 11:30, 15:8, 16:11, 17:1, 7, 12, 17, 19, 24, 22:16, 17, 25:21, 29:31, 30:13, 23

Exodus 15:6, 18:10, 30:1, 7

Leviticus 9:23, 12:3, 26:42, 45

Numbers 6:3

Deuteronomy 10:12, 28:4

Judges 5:24, 6:12, 16, 22, 13:2, 3, 4, 24

Ruth 3:11, 4:14

1 Samuel 1:5, 2:1, 10, 14:10

2 Samuel 7:12, 13, 16, 22:28, 23:5

1 Kings 1:48, 15:3, 5, 18:37

2 Kings 2:15

1 Chronicles 17:12, 24:1, 3, 5, 10

2 Chronicles 2:5

Nehemiah 12:17

Job 1:1, 8, 5:11, 12:19

Psalms 2:7, 16:9, 18:3, 49, 25:6, 35:9, 44:8, 45:7, 51:17, 72:18, 89:11, 98:3, 103:13, 17, 20, 105:8, 42, 107:9, 10, 41, 111:9, 118:27, 119:1, 126:3, 130:8, 132:11, 17

Isaiah 7:14, 9:6, 35:4, 38:22, 41:8, 10, 42:7, 45:17, 49:1, 5, 25, 52:9, 57:15, 59:8, 16, 60:1, 2, 63:7

Jeremiah 23:5, 30:10, 31:11, 34

Ezekiel 16:60, 17:24, 21:31, 34:27

Daniel 2:44, 4:34, 7:14, 8:16, 9:21, 10:12

Hosea 6:2

Obadiah 1:21

Micah 4:7, 7:20

Habakkuk 3:18

Zephaniah 15, 16

Malachi 1

Bible Word Meanings

miresten
Used as nouns, "marvels" and "wonders" are generally synonymous with miracles, which are expressions of the Lord's power in the world. In particular, the Lord...

mutu
To be dumb, or unable to speak, as in Isaiah 35:6, signifies those who on account of ignorance of the truth, cannot confess the Lord,...

hiri
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gosse
'Hunger,' or 'famine,' signifies evils of life. 'Hunger,' or 'famine,' signifies desiring good from affection, because 'bread,' in the internal sense, is the good of...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.


How to Understand the Trinity - Swedenborg and Life

“The Trinity is well known to the Christian world, yet in other ways it is unknown.” Swedenborg asserts the Father, Son, and Holy Spirit are one the way our soul, body, and actions are one.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Angel Appears to Joseph
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to Zacharias
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angelic Appearances at the Time of the Advent
A sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. 
Worship Talk | Ages over 18

 Angel with Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel with Zacharias
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Annunciation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Birth of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Blessings: Good Tidings of Great Joy
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Call His Name Jesus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Christmas Joy and Happiness
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Elizabeth Greets Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Name Is John
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Name Will Be Called: The Development of the Lord in Our Lives
Worship Talk | Ages over 18

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 John the Baptist
Compare the birth of John the Baptist with the birth of Jesus Christ. What do the births of these men mean in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Mary and Elizabeth
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mary's Song of Praise
Mary's song of praise, often called the Magnificat, in a color border.
Picture | Ages over 15

 Mary Visits Elizabeth
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Naming John the Baptist
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Our Savior
Article | Ages 15 - 17

 Picture of the Angel Gabriel
Project | Ages up to 10

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Good Tidings of Great Joy
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 The Angel Appearing to Mary
Use oil pastels and watercolors to show the angel Gabriel appearing to Mary.
Project | Ages 7 - 14

 The Angel Appears to Mary
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Angel Appears to Mary
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Angel Appears to Mary Mobile
Make a simple mobile to show the angel Gabriel coming to tell Mary that she would give birth to a Son and should name Him Jesus.
Project | Ages 3 - 8

 The Angel's Promise to Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Annunciation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of John
Zacharias and Elizabeth were very good people who wanted a child very much. The Lord answered their prayers. John was born to help prepare people to learn from the Lord. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 The Birth of John the Baptist
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of John the Baptist
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Magnificat
Worship Talk | Ages over 18

 The Maidservant of the Lord
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Mother of the Lord
Imagine what it must have been like to suddenly see an angel and be told such great news.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Name Mary
Article | Ages 15 - 17

 The Savior
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Spread of the Lord's Word
We can be like the shepherds and others who have spread the good news as we learn about the Lord and find ways to tell people. Maybe this Christmas you can share your enjoyment of the story of the Lord’s birth with a friend or neighbor. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 5, for ages 10-11.
Religion Lesson | Ages 10 - 11

 Understanding the Virgin Birth
Article | Ages 15 - 17

 Zacharias and the Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Zacharias’s Dumbness
Article | Ages 15 - 17

 Zacharias Sees Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14


Translate: