၄ ဓမ္မရာဇဝင်第13章:20

学习

     

20 ဧလိရှဲသေ၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီးမှ၊ နောင်နှစ် တွင် မောဘတပ်သားတို့သည် ဣသရေလပြည်ကို တိုက်လာကြ၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 20. And therefore the Word is rejected by the corrupted spiritual church; and, in its new state, it is infested by the adulterated good, which arises from falsities conjoined with natural affections.