၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:20

공부

       

20 ဧလိရှဲသေ၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီးမှ၊ နောင်နှစ် တွင် မောဘတပ်သားတို့သည် ဣသရေလပြည်ကို တိုက်လာကြ၏။


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 20. And therefore the Word is rejected by the corrupted spiritual church; and, in its new state, it is infested by the adulterated good, which arises from falsities conjoined with natural affections.