၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:20

Проучване

     

20 ဧလိရှဲသေ၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီးမှ၊ နောင်နှစ် တွင် မောဘတပ်သားတို့သည် ဣသရေလပြည်ကို တိုက်လာကြ၏။


Коментар на този стих  

От Henry MacLagan

Verse 20. And therefore the Word is rejected by the corrupted spiritual church; and, in its new state, it is infested by the adulterated good, which arises from falsities conjoined with natural affections.