Verse of the Day


"Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Juda, Ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kaniyang mga paa, Hanggang sa ang Shiloh ay dumating; At sa kaniya tatalima ang mga bansa. "

- Genesis 49:10
Read the chapter...


This is another prophecy of the Lord's birth, spoken by Jacob just before his death - perhaps 1800 or 1900 years before its fufillment. 

- .


Get a little spiritual boost each day! We send you selected Bible verses, sometimes backed by super-quick commentary.

  Mag-sign Up para sa Daily Email Email