Mag-donate sa Bagong Christian Bible Study Project


A child holds a pile of sunshine-drenched milkweed seeds in her hands.

Mga paraan upang gawin ang iyong donasyon na maibabawas sa buwis:


1. Ang mga donasyon ay maaaring gawin sa online gamit ang isang credit card sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng "Donate" sa ibaba.


2. Bilang kahalili, ang mga donasyon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tseke sa:

New Christian Bible Study Corporation
c/o: Pittsburgh Society of the New Church
299 Le Roi Road
Pittsburgh, PA 15208 USA


The New Christian Bible Study is a project of the non-profit New Christian Bible Study Corporation, an approved 501c3 organization. The project started in 2011, and has been funded by foundations and private donations, and carried forward by a combination of volunteer efforts and contract services for software and content development. We're very excited about what we've accomplished so far, and we have a long list of things still to do. For a more detailed look at where we've been and where we're going, take a look at our project plan page.


Para sa karagdagang impormasyon, o kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa aming ingat-yaman sa pamamagitan ng email:

Magpadala sa amin ng mensahe.

Salamat sa iyong suporta!