რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?


Это перевод: What the Bible says about... Who Is Saved? по John Odhner

В переводе на ქართული ენა по The NCBSP AI team


Создано или переведено: The NCBSP AI team

Дата создания: 2020

Благодаря: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия


Рекомендуемые цитаты:

რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Переведите