რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?


Toto je překlad: What the Bible says about... Who Is Saved? od John Odhner

Přeloženo do ქართული ენა od The NCBSP AI team


Vytvořeno nebo přeloženo: The NCBSP AI team

Datum vytvoření: 2020

Kredit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Přeložit: