რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?


Detta är en översättning av: What the Bible says about... Who Is Saved? av John Odhner

Översatt till ქართული ენა av The NCBSP AI team


Skapad eller översatt av: The NCBSP AI team

Datum skapat: 2020

Tillskriven: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer


Föreslagen citation:

რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: