სიკეთის და სიმართლის ქორწინება


ეს არის თარგმანი: The Marriage of Good and Truth მიერ Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

თარგმნა ქართული ენა მიერ The NCBSP AI team


აღწერა:

სიკეთის და სიმართლის ქორწინება შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც კავშირი სიკეთის სურვილსა და ჩვენს გაგებას შორის, თუ როგორ უნდა იყოს კარგი. ამ კავშირის ძიება ადამიანის რეგენერაციის საფუძველია.

შექმნილი ან თარგმნილია: The NCBSP AI team

შექმნის თარიღი: 2021

კრედიტი: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები


შემოთავაზებული ციტირება:

სიკეთის და სიმართლის ქორწინება. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back