Tehilim 32

Lernen

  

1 לדוד משכיל אשרי נשוי־פשע כסוי חטאה׃

2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃

3 כי־החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל־היום׃

4 כי יוםם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃

5 חטאתי אודיעך ועוני לא־כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

6 על־זאת יתפלל כל־חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

8 אשכילך ואורך בדרך־זו תלך איעצה עליך עיני׃

9 אל־תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג־ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃

10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃

11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל־ישרי־לב׃

Scroll to see more.