Genesis 35

Studie

         |

2 Iṇṇa Yaqub y aytedan-net əd win dər-əs əddewnen: «Əgərat-in aṣṣanaman win ɣur-wan əllanen, zəzdəgat, təsəṃṃəttəyam isəlsa!

3 Ad-nəfəl edagg a, ad-nakku Bet-El dad z-əkrəsa edagg ən təkutay i Məššina wa di-isannaflayan assaɣa wa ad əmaɣatara, iṣṣan daɣ-i edag oṣe.»

4 Təzzar əkfan Yaqub aṣṣanaman win əlan kul, əd təzabaten ən təməzzugen kul id əṃosnat addabaratan. Iṇbal-tan Yaqub daw ašək igan eṣəm ela illan dagma n əɣrəm ən Šəkem.

5 Dəffər a wen əṣṣəntan əšikəl. Ixrab Məššina kəl ɣərman win tan ɣalayɣalaynen a di da fəlas wər ilkem awedan i maddan-əs ən Yaqub.

6 Yaqub əd win dər iddew kul oṣan-in Luz igan eṣəm tolas Bet-El, ihan akal ən Kanan.

7 Əddi ikras edagg ən təkutay, ig-as eṣəm El-Betel (almaɣna-nnet Məššina ən Betel) id dada a das-d-inafalal Məššina as iḍḍəggag y amaqqar-net.

8 Aba Dəbora taklit ən Raqqiyyetu, tətawaṇbal daw ašək illan daw betel, igan eṣəm elon as har harwa eṣəm-net Elon wa n Tala.

9 Inafalal-du Məššina tolas i Yaqub ɣur tawaɣlay-nnet Mesofotami, iga fall-as albaraka,

10 iṇṇ-as: «Eṣəm-nak Yaqub mišan dəffər azala ad-tagaɣ eṣəm Israyel.» A di da fəl-as itawagga eṣəm Israyel.

11 Təzzar iṇṇ-as Məššina: «Nak Məššina di maqqaran zəddig. A fall-ak aga albaraka fəl ad ifələyləy əzzurriya-nnak. Əzzurriya-nnak di a daɣ-as tətəwəggu tamattay madeɣ tidawat ən təmattiwen. Agin mənokalan daɣ-as.

12 «Akal wa əkfeɣ Ibrahim d Isxaq, a-dak-akfa kay da, akfaq-qu y əzzurriya-nnak dəffər-ək.»

13 Təzzar ig̣mad Məššina edag wa daɣ iššewal i Yaqub.

14 Issəɣta Yaqub daɣ adag wa sər-əs iššewal Məššina təhunt təzzar inɣal fall-as esmad iṃosan takutay, issəlal-tat widi, təqqal təṃətirt ən Məššina.

15 Təzzar iga adagg-en wa sər-əs iššewal Məššina eṣəm Bet-El (almaɣna-nnet Ehan ən Məššina).

16 Yaqub əd tələqqawen-net əg̣madan Bet-El. Daɣ tarrayt n əɣrəm n Efrata, daq-qu əggugan, təggaz Raxil šin ig̣uz n əṃzur, das-wər-nələmmid.

17 Alwaq wa daɣ fall-as təṣṣas talɣa təṇṇ-as təṇtut ta n tənakbalt: «Dawat, barar iyyan tolas!»

18 Mišan s iga di da təlla ɣur-əs taṃattant, aṃaran dad zama təgraw tu daɣ amazay wa, təg-as eṣəm Benoni (almaɣna ag talawayt-in) mišan abba-nnet ig-as eṣəm Benyamin (almaɣna ag əɣil).

19 Aba Raxil. Tətawaṇbal daɣ tarrayt n Efrata, s əmərədda aɣrəm di itawagg-as eṣəm Betlehem.

20 Issəɣta Yaqub təhunt təqqal təṃətirt fəl tasaṣkawt-net.Təṃətirt-en təmmunn fəl tasaṣkawt ən Raxil har azalada.

21 Dəffər awen iggəlat, ikras ahaket dənnəg Migdal-Eder.

22 As iɣsar Israyel daɣ aṃadal wa, itinəməṇsu Ruben əd Bilha, tawahayt n abba-nnet. Isla Israyel a di wər t-ogem. Ila Yaqub ṃaraw bararan d əššin.

23 Ila əd Leyya: Ruben, aɣafadday, dəffər-əs Šimehon, Lefi, Yuda, Issakar əd Zəbulun

24 Ila əd Raxil: Yusəf əd Benyamin.

25 Ila əd Bilha, taklit ən Raxil: Dan əd Naftali.

26 Ila əd Zilfa, taklit ən Leyya: Gad d Aššer. Əntanay da da maddanəs ən Yaqub win das-d-əhunen daɣ Mesofotami.

27 Oṣ-in Yaqub aɣaywan n abba-nnet Isxaq daɣ Mamre, daɣ Kiryat-Arba, iṃos əmərədda Xebron, dad iga Ibrahim d Isxaq təməɣsurt ən magaran.

28 Iga Isxaq təməddurt ən ṭameday n awatay d əṭṭamat təṃərwen,

29 təzzar aba-tu. Dəffər təɣrəst zagret ilkam i win əglanen. Əṇbalan-tu bararan-net fəl əššin-essan Esaw əd Yaqub.

  
Scroll to see more.