Genesis 35

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 34   Genesis 36 →

2 Iṇṇa Yaqub y aytedan-net əd win dər-əs əddewnen: «Əgərat-in aṣṣanaman win ɣur-wan əllanen, zəzdəgat, təsəṃṃəttəyam isəlsa!

3 Ad-nəfəl edagg a, ad-nakku Bet-El dad z-əkrəsa edagg ən təkutay i Məššina wa di-isannaflayan assaɣa wa ad əmaɣatara, iṣṣan daɣ-i edag oṣe.»

4 Təzzar əkfan Yaqub aṣṣanaman win əlan kul, əd təzabaten ən təməzzugen kul id əṃosnat addabaratan. Iṇbal-tan Yaqub daw ašək igan eṣəm ela illan dagma n əɣrəm ən Šəkem.

5 Dəffər a wen əṣṣəntan əšikəl. Ixrab Məššina kəl ɣərman win tan ɣalayɣalaynen a di da fəlas wər ilkem awedan i maddan-əs ən Yaqub.

6 Yaqub əd win dər iddew kul oṣan-in Luz igan eṣəm tolas Bet-El, ihan akal ən Kanan.

7 Əddi ikras edagg ən təkutay, ig-as eṣəm El-Betel (almaɣna-nnet Məššina ən Betel) id dada a das-d-inafalal Məššina as iḍḍəggag y amaqqar-net.

8 Aba Dəbora taklit ən Raqqiyyetu, tətawaṇbal daw ašək illan daw betel, igan eṣəm elon as har harwa eṣəm-net Elon wa n Tala.

9 Inafalal-du Məššina tolas i Yaqub ɣur tawaɣlay-nnet Mesofotami, iga fall-as albaraka,

10 iṇṇ-as: «Eṣəm-nak Yaqub mišan dəffər azala ad-tagaɣ eṣəm Israyel.» A di da fəl-as itawagga eṣəm Israyel.

11 Təzzar iṇṇ-as Məššina: «Nak Məššina di maqqaran zəddig. A fall-ak aga albaraka fəl ad ifələyləy əzzurriya-nnak. Əzzurriya-nnak di a daɣ-as tətəwəggu tamattay madeɣ tidawat ən təmattiwen. Agin mənokalan daɣ-as.

12 «Akal wa əkfeɣ Ibrahim d Isxaq, a-dak-akfa kay da, akfaq-qu y əzzurriya-nnak dəffər-ək.»

13 Təzzar ig̣mad Məššina edag wa daɣ iššewal i Yaqub.

14 Issəɣta Yaqub daɣ adag wa sər-əs iššewal Məššina təhunt təzzar inɣal fall-as esmad iṃosan takutay, issəlal-tat widi, təqqal təṃətirt ən Məššina.

15 Təzzar iga adagg-en wa sər-əs iššewal Məššina eṣəm Bet-El (almaɣna-nnet Ehan ən Məššina).

16 Yaqub əd tələqqawen-net əg̣madan Bet-El. Daɣ tarrayt n əɣrəm n Efrata, daq-qu əggugan, təggaz Raxil šin ig̣uz n əṃzur, das-wər-nələmmid.

17 Alwaq wa daɣ fall-as təṣṣas talɣa təṇṇ-as təṇtut ta n tənakbalt: «Dawat, barar iyyan tolas!»

18 Mišan s iga di da təlla ɣur-əs taṃattant, aṃaran dad zama təgraw tu daɣ amazay wa, təg-as eṣəm Benoni (almaɣna ag talawayt-in) mišan abba-nnet ig-as eṣəm Benyamin (almaɣna ag əɣil).

19 Aba Raxil. Tətawaṇbal daɣ tarrayt n Efrata, s əmərədda aɣrəm di itawagg-as eṣəm Betlehem.

20 Issəɣta Yaqub təhunt təqqal təṃətirt fəl tasaṣkawt-net.Təṃətirt-en təmmunn fəl tasaṣkawt ən Raxil har azalada.

21 Dəffər awen iggəlat, ikras ahaket dənnəg Migdal-Eder.

22 As iɣsar Israyel daɣ aṃadal wa, itinəməṇsu Ruben əd Bilha, tawahayt n abba-nnet. Isla Israyel a di wər t-ogem. Ila Yaqub ṃaraw bararan d əššin.

23 Ila əd Leyya: Ruben, aɣafadday, dəffər-əs Šimehon, Lefi, Yuda, Issakar əd Zəbulun

24 Ila əd Raxil: Yusəf əd Benyamin.

25 Ila əd Bilha, taklit ən Raxil: Dan əd Naftali.

26 Ila əd Zilfa, taklit ən Leyya: Gad d Aššer. Əntanay da da maddanəs ən Yaqub win das-d-əhunen daɣ Mesofotami.

27 Oṣ-in Yaqub aɣaywan n abba-nnet Isxaq daɣ Mamre, daɣ Kiryat-Arba, iṃos əmərədda Xebron, dad iga Ibrahim d Isxaq təməɣsurt ən magaran.

28 Iga Isxaq təməddurt ən ṭameday n awatay d əṭṭamat təṃərwen,

29 təzzar aba-tu. Dəffər təɣrəst zagret ilkam i win əglanen. Əṇbalan-tu bararan-net fəl əššin-essan Esaw əd Yaqub.

← Genesis 34   Genesis 36 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4536, 4537, 4553, 4554, 4555, 4562, 4563, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 921, 1298, 1416, 1453, 1616, 1992, 2435, ...

Apocalypse Revealed 134, 349, 361


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 237, 376, 430, 431, 434, 443, 449, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:16, 12:7, 8, 13:18, 17:1, 6, 8, 22, 18:19, 23:19, 24:59, 25:7, 8, 9, 28:10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29:1, 24, 29, 32, 30:6, 11, 18, 24, 31:13, 19, 32:29, 30, 35:1, 7, 15, 18, 24, ...

Exodus 1:4, 2:1, 24, 19:10, 14, 23:27

Leviticus 18:8

Numbers 1:5, 20, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4, 26:5, 34:19

Deuteronomy 27:11, 12, 20, 33:6

Joshua 13:13, 15, 24, 14:15, 15:1, 16:1, 18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40, 24:14, 23, 25, 26

Judges 5:14, 15, 17, 18

Ruth 1:2, 4:11

1 Samuel 2:22, 4:20, 7:3, 10:2, 14:15, 16:4

2 Samuel 13:21, 16:22, 23:14, 15

1 Chronicles 2:1, 2, 5:1, 12:25, 27:16

2 Chronicles 11:6, 14:13

Isaiah 2:20

Ezekiel 48:30, 31

Hosea 12:5

Micah 5:1

Matthew 1:2

Acts of the Apostles 7:8

1 Corinthians 5:1, 10:7

2 Corinthians 7:1

Hebrews 11:9

Revelation 7:4, 8

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob Meets Rachel - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at what it means to work for Rachel in our lives, explore the connections between religion and marriage, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Return
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 Twelve Sons of Jacob
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: