Genesis 35

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iṇṇa Yaqub y aytedan-net əd win dər-əs əddewnen: «Əgərat-in aṣṣanaman win ɣur-wan əllanen, zəzdəgat, təsəṃṃəttəyam isəlsa!

3 Ad-nəfəl edagg a, ad-nakku Bet-El dad z-əkrəsa edagg ən təkutay i Məššina wa di-isannaflayan assaɣa wa ad əmaɣatara, iṣṣan daɣ-i edag oṣe.»

4 Təzzar əkfan Yaqub aṣṣanaman win əlan kul, əd təzabaten ən təməzzugen kul id əṃosnat addabaratan. Iṇbal-tan Yaqub daw ašək igan eṣəm ela illan dagma n əɣrəm ən Šəkem.

5 Dəffər a wen əṣṣəntan əšikəl. Ixrab Məššina kəl ɣərman win tan ɣalayɣalaynen a di da fəlas wər ilkem awedan i maddan-əs ən Yaqub.

6 Yaqub əd win dər iddew kul oṣan-in Luz igan eṣəm tolas Bet-El, ihan akal ən Kanan.

7 Əddi ikras edagg ən təkutay, ig-as eṣəm El-Betel (almaɣna-nnet Məššina ən Betel) id dada a das-d-inafalal Məššina as iḍḍəggag y amaqqar-net.

8 Aba Dəbora taklit ən Raqqiyyetu, tətawaṇbal daw ašək illan daw betel, igan eṣəm elon as har harwa eṣəm-net Elon wa n Tala.

9 Inafalal-du Məššina tolas i Yaqub ɣur tawaɣlay-nnet Mesofotami, iga fall-as albaraka,

10 iṇṇ-as: «Eṣəm-nak Yaqub mišan dəffər azala ad-tagaɣ eṣəm Israyel.» A di da fəl-as itawagga eṣəm Israyel.

11 Təzzar iṇṇ-as Məššina: «Nak Məššina di maqqaran zəddig. A fall-ak aga albaraka fəl ad ifələyləy əzzurriya-nnak. Əzzurriya-nnak di a daɣ-as tətəwəggu tamattay madeɣ tidawat ən təmattiwen. Agin mənokalan daɣ-as.

12 «Akal wa əkfeɣ Ibrahim d Isxaq, a-dak-akfa kay da, akfaq-qu y əzzurriya-nnak dəffər-ək.»

13 Təzzar ig̣mad Məššina edag wa daɣ iššewal i Yaqub.

14 Issəɣta Yaqub daɣ adag wa sər-əs iššewal Məššina təhunt təzzar inɣal fall-as esmad iṃosan takutay, issəlal-tat widi, təqqal təṃətirt ən Məššina.

15 Təzzar iga adagg-en wa sər-əs iššewal Məššina eṣəm Bet-El (almaɣna-nnet Ehan ən Məššina).

16 Yaqub əd tələqqawen-net əg̣madan Bet-El. Daɣ tarrayt n əɣrəm n Efrata, daq-qu əggugan, təggaz Raxil šin ig̣uz n əṃzur, das-wər-nələmmid.

17 Alwaq wa daɣ fall-as təṣṣas talɣa təṇṇ-as təṇtut ta n tənakbalt: «Dawat, barar iyyan tolas!»

18 Mišan s iga di da təlla ɣur-əs taṃattant, aṃaran dad zama təgraw tu daɣ amazay wa, təg-as eṣəm Benoni (almaɣna ag talawayt-in) mišan abba-nnet ig-as eṣəm Benyamin (almaɣna ag əɣil).

19 Aba Raxil. Tətawaṇbal daɣ tarrayt n Efrata, s əmərədda aɣrəm di itawagg-as eṣəm Betlehem.

20 Issəɣta Yaqub təhunt təqqal təṃətirt fəl tasaṣkawt-net.Təṃətirt-en təmmunn fəl tasaṣkawt ən Raxil har azalada.

21 Dəffər awen iggəlat, ikras ahaket dənnəg Migdal-Eder.

22 As iɣsar Israyel daɣ aṃadal wa, itinəməṇsu Ruben əd Bilha, tawahayt n abba-nnet. Isla Israyel a di wər t-ogem. Ila Yaqub ṃaraw bararan d əššin.

23 Ila əd Leyya: Ruben, aɣafadday, dəffər-əs Šimehon, Lefi, Yuda, Issakar əd Zəbulun

24 Ila əd Raxil: Yusəf əd Benyamin.

25 Ila əd Bilha, taklit ən Raxil: Dan əd Naftali.

26 Ila əd Zilfa, taklit ən Leyya: Gad d Aššer. Əntanay da da maddanəs ən Yaqub win das-d-əhunen daɣ Mesofotami.

27 Oṣ-in Yaqub aɣaywan n abba-nnet Isxaq daɣ Mamre, daɣ Kiryat-Arba, iṃos əmərədda Xebron, dad iga Ibrahim d Isxaq təməɣsurt ən magaran.

28 Iga Isxaq təməddurt ən ṭameday n awatay d əṭṭamat təṃərwen,

29 təzzar aba-tu. Dəffər təɣrəst zagret ilkam i win əglanen. Əṇbalan-tu bararan-net fəl əššin-essan Esaw əd Yaqub.

  

Exploring the Meaning of Genesis 35      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4536. The subject treated of in the internal sense of this chapter is the residue in the Lord’s natural, that it was made Divine. The interior things of the natural that were made Divine are here "Israel." The progress toward things still more interior, where is the rational, is described by the birth of Benjamin, and afterwards by the coming of the sons of Jacob to Isaac.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 35      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4536. The subject treated of in the internal sense of this chapter is the residue in the Lord’s natural, that it was made Divine. The interior things of the natural that were made Divine are here "Israel." The progress toward things still more interior, where is the rational, is described by the birth of Benjamin, and afterwards by the coming of the sons of Jacob to Isaac.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4536, 4537, 4553, 4554, 4555, 4562, 4563, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 921, 1298, 1416, 1453, 1616, 1992, 2435, ...

Apocalypse Revealed 134, 349, 361


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 237, 376, 430, 431, 434, 443, 449, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:16, 12:7, 8, 13:18, 17:1, 6, 8, 22, 18:19, 23:19, 24:59, 25:7, 8, 9, 28:10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29:1, 24, 29, 32, 30:6, 11, 18, 24, 31:13, 19, 32:29, 30, 35:1, 7, 15, 18, 24, ...

Exodus 1:4, 2:1, 24, 19:10, 14, 23:27

Leviticus 18:8

Numbers 1:5, 20, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4, 26:5, 34:19

Deuteronomy 27:11, 12, 20, 33:6

Joshua 13:13, 15, 24, 14:15, 15:1, 16:1, 18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40, 24:14, 23, 25, 26

Judges 5:14, 15, 17, 18

Ruth 1:2, 4:11

1 Samuel 2:22, 4:20, 7:3, 10:2, 14:15, 16:4

2 Samuel 13:21, 16:22, 23:14, 15

1 Chronicles 2:1, 2, 5:1, 12:25, 27:16

2 Chronicles 11:6, 14:13

Isaiah 2:20

Ezekiel 48:30, 31

Hosea 12:5

Micah 5:1

Matthew 1:2

Acts 7:8

1 Corinthians 5:1, 10:7

2 Corinthians 7:1

Hebrews 11:9

Revelation 7:4, 8

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob Meets Rachel - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at what it means to work for Rachel in our lives, explore the connections between religion and marriage, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Return
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 Twelve Sons of Jacob
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: