Genesis 34

Studie

          |

2 Inay-tat Šəkem, ahaya ən Xiwi, iṃos rures ən Xamor wa n əmənokal n akal, ibaz-tat issəxram daɣ-as. iṃan-net, Dina ta n elles ən Yaqub, ig-as tara n iblis ir-et wəllen aṃaran ad-igammay d a wa as tu-za-tirəw.

4 Iṇṇa Šəken y abba-nnet Xamor: «Agu arat kul wa fəl z-əzləfa tabarart a.»

5 Isla Yaqub as tabarart-net tətiwajajargan, mišan id zama as maddan-əs əhan əṣuf d aharay iffəsta, wər iṇṇa arat har d-əqqalan.

6 Xamor, šis ən Šəkem, ikka Yaqub dər-əs ammagrad

7 As d-əfalan maddanəs ən Yaqub əṣuf əgrawan isalan n a wa igan. Əɣšadan ṃan nasan, iggaz-tan alhan səksədan fəl as əmazal wa tan iṣṣəkna Šəkem iṃosan əsəxrəm daɣ Dina, elles ən Yaqub, isifallas Kəl Israyel.Əmazal wa iṃos arat wər nəmməkkan.

8 Iṇṇ-asan Xamor: «Barar-in, Šəkem təbaz-tu tarramt ən tabarart-nawan, areɣ daɣ-wan das-tat takfim y azalaf.

9 «Nazlafatana, akfat-ana ašše-kawan, təkəlam šin nana.

10 Təham əlxəyyar n ad-təɣsəram ɣur-naar-ena. Əgeɣ akal daɣ fassan nawan, əggəzat-tu, təssəɣləyam daɣ as tilem daɣ as ərrəzəɣan.»

11 Šəkem iṃan -net iṇṇa y abba ən Dina əd məqqaran-net: «Əqbəlat maṇsay-nin, a kawan-akfa a wa dər təṣṣəstanam kul.

12 «Əgməyat daɣ-i taggalt zəwwərat əd təṇafuten aggotnen ad awan-ərzəma a wa dər təṣṣəstanam kul mišan akfat-i tabarart a-tat-əzləfa!»

13 Maddan-əs ən Yaqub iḍgaz ətəwəjəjərgan ən tamaḍrayt nasan Dina as əjjəwwaban i Šəkem əd šis Xamor əkkrrasan tan.

14 Əṇṇan-asan: «Wər nəfreg ad-nakfu tamaḍrayt-nana aləs wər nəmməṇkad izləf-tat, id a di issiras-ana.

15 «Wər kawan-za-nakfu tərəddat-nana, ar s-ad-təsəmməṇkədam yayyan kul win əzdaɣnen aɣrəm a.

16 «Assaɣa di a-kawan-nakfu aššek-ana, nəzləf šin nawan, nəɣsər daɣ-wan, nəkrəs aɣrəf iyyan-da.

17 «Mišan as wər təqbelam ad-tammaṇkadam ad nətkəl tabarart-nana, naglu.»

18 Əljəmat ten ogaman-tat id Xamor əd rures Šəkem.

19 Daɣ əḍḍəguz ən tara ən tabarart ən Yaqub issətrab Šəkem əlqəbulat n a wa daɣ-san itawagmayan. Ənta iṃos wa itawaṣofan daɣ ahan-nasan.

20 Ikka Xamor əd rures Šəkem edag wa n əṃənəy daɣ əmi n əɣrəm, əmməgradan i meddan n əɣrəm, əṇṇan:

21 «Meddan en ənniyen-ana alxer, ayyatanaq-qan ad-əɣsəran daɣ akal,əssəɣləyan daɣ-as.Akal elwa fall-ana nakkanay dər-san! Nəfrəg azalaf n ašš-essan, nakf-en šin nana.

22 «Mišan dər əššərəd n as meddan en wər z-əqbəlan tartit dər-na, nəqqəl aɣrəf iyyan-da ar s ad-əmmiṇkadan yayyan-nana kul šilat-nasan.

23 «Ardatana s ad-nəqbəl əššərəd-di, aṃaran as əɣsaran daɣ-na, əddi ihərwan-nasan d ərrəzaɣan nasan ad-əqqəlan in nana.»

24 Əqbalan aytedan kul winn əɣrəm a wa dasan-iṇṇa Xamor əd rures Šəkem, aṃaran əmməṇkadan yayyan n əɣrəm.

25 Mišan əzəl wa n karad, daɣ əknan yayyan win əṃṃənkadnen təzzurt, ənkaran du maddanəs ən Yaqub əššin, iməqqaran ən Dina, Šimehon əd Lefi, ətkalan šikabiwen-nasan, əggazan aɣrəm wər nənked ad ənaqqan yayyan kul win t-əhanen.

26 Ənɣan Xamor iṃan-net əd rures Šəkem əs takoba, əbazan-du Dina daɣ ahan ən Šəkem, əglan dər-əs.

27 Maddanəs ən Yaqub saffaykan šiməɣsa, oɣan aɣrəm wa ijajjarganan tamaḍrayt-nasan.

28 Ətkalan eharay wa ənḍərran əd wa zuwwaran, d əzdan, d a wa ihan aɣrəm kul d əṣuf.

29 Oɣan, ewayan təgərgist-nasan kul, əd maddan-əsan əd təḍoden-nasan, d a wa ihan iṇan-nasan kul.

30 Iṇṇa Yaqub i Šimehon əd Lefi: «Təgam-i daɣ aššawaša, təgam-i ark aḍu dat Kəl-Kanan əd Kəl-Fəriz. Nak wər əleɣ ar təkəbəzzet ən meddan s iga adi əntanay as namannakan fall-i, əṣrayan-i, a-di-əhləkan nak d aɣaywan-in.»

31 Mišan əṇṇan-as: «Wər nəfreg ad-nayyu aləs wa išaššalan tamaḍrayt-nana əd tənəssexrəmt.»

  
Scroll to see more.