Genesis 34

Study

       

2 Inay-tat Šəkem, ahaya ən Xiwi, iṃos rures ən Xamor wa n əmənokal n akal, ibaz-tat issəxram daɣ-as. iṃan-net, Dina ta n elles ən Yaqub, ig-as tara n iblis ir-et wəllen aṃaran ad-igammay d a wa as tu-za-tirəw.

4 Iṇṇa Šəken y abba-nnet Xamor: «Agu arat kul wa fəl z-əzləfa tabarart a.»

5 Isla Yaqub as tabarart-net tətiwajajargan, mišan id zama as maddan-əs əhan əṣuf d aharay iffəsta, wər iṇṇa arat har d-əqqalan.

6 Xamor, šis ən Šəkem, ikka Yaqub dər-əs ammagrad

7 As d-əfalan maddanəs ən Yaqub əṣuf əgrawan isalan n a wa igan. Əɣšadan ṃan nasan, iggaz-tan alhan səksədan fəl as əmazal wa tan iṣṣəkna Šəkem iṃosan əsəxrəm daɣ Dina, elles ən Yaqub, isifallas Kəl Israyel.Əmazal wa iṃos arat wər nəmməkkan.

8 Iṇṇ-asan Xamor: «Barar-in, Šəkem təbaz-tu tarramt ən tabarart-nawan, areɣ daɣ-wan das-tat takfim y azalaf.

9 «Nazlafatana, akfat-ana ašše-kawan, təkəlam šin nana.

10 Təham əlxəyyar n ad-təɣsəram ɣur-naar-ena. Əgeɣ akal daɣ fassan nawan, əggəzat-tu, təssəɣləyam daɣ as tilem daɣ as ərrəzəɣan.»

11 Šəkem iṃan -net iṇṇa y abba ən Dina əd məqqaran-net: «Əqbəlat maṇsay-nin, a kawan-akfa a wa dər təṣṣəstanam kul.

12 «Əgməyat daɣ-i taggalt zəwwərat əd təṇafuten aggotnen ad awan-ərzəma a wa dər təṣṣəstanam kul mišan akfat-i tabarart a-tat-əzləfa!»

13 Maddan-əs ən Yaqub iḍgaz ətəwəjəjərgan ən tamaḍrayt nasan Dina as əjjəwwaban i Šəkem əd šis Xamor əkkrrasan tan.

14 Əṇṇan-asan: «Wər nəfreg ad-nakfu tamaḍrayt-nana aləs wər nəmməṇkad izləf-tat, id a di issiras-ana.

15 «Wər kawan-za-nakfu tərəddat-nana, ar s-ad-təsəmməṇkədam yayyan kul win əzdaɣnen aɣrəm a.

16 «Assaɣa di a-kawan-nakfu aššek-ana, nəzləf šin nawan, nəɣsər daɣ-wan, nəkrəs aɣrəf iyyan-da.

17 «Mišan as wər təqbelam ad-tammaṇkadam ad nətkəl tabarart-nana, naglu.»

18 Əljəmat ten ogaman-tat id Xamor əd rures Šəkem.

19 Daɣ əḍḍəguz ən tara ən tabarart ən Yaqub issətrab Šəkem əlqəbulat n a wa daɣ-san itawagmayan. Ənta iṃos wa itawaṣofan daɣ ahan-nasan.

20 Ikka Xamor əd rures Šəkem edag wa n əṃənəy daɣ əmi n əɣrəm, əmməgradan i meddan n əɣrəm, əṇṇan:

21 «Meddan en ənniyen-ana alxer, ayyatanaq-qan ad-əɣsəran daɣ akal,əssəɣləyan daɣ-as.Akal elwa fall-ana nakkanay dər-san! Nəfrəg azalaf n ašš-essan, nakf-en šin nana.

22 «Mišan dər əššərəd n as meddan en wər z-əqbəlan tartit dər-na, nəqqəl aɣrəf iyyan-da ar s ad-əmmiṇkadan yayyan-nana kul šilat-nasan.

23 «Ardatana s ad-nəqbəl əššərəd-di, aṃaran as əɣsaran daɣ-na, əddi ihərwan-nasan d ərrəzaɣan nasan ad-əqqəlan in nana.»

24 Əqbalan aytedan kul winn əɣrəm a wa dasan-iṇṇa Xamor əd rures Šəkem, aṃaran əmməṇkadan yayyan n əɣrəm.

25 Mišan əzəl wa n karad, daɣ əknan yayyan win əṃṃənkadnen təzzurt, ənkaran du maddanəs ən Yaqub əššin, iməqqaran ən Dina, Šimehon əd Lefi, ətkalan šikabiwen-nasan, əggazan aɣrəm wər nənked ad ənaqqan yayyan kul win t-əhanen.

26 Ənɣan Xamor iṃan-net əd rures Šəkem əs takoba, əbazan-du Dina daɣ ahan ən Šəkem, əglan dər-əs.

27 Maddanəs ən Yaqub saffaykan šiməɣsa, oɣan aɣrəm wa ijajjarganan tamaḍrayt-nasan.

28 Ətkalan eharay wa ənḍərran əd wa zuwwaran, d əzdan, d a wa ihan aɣrəm kul d əṣuf.

29 Oɣan, ewayan təgərgist-nasan kul, əd maddan-əsan əd təḍoden-nasan, d a wa ihan iṇan-nasan kul.

30 Iṇṇa Yaqub i Šimehon əd Lefi: «Təgam-i daɣ aššawaša, təgam-i ark aḍu dat Kəl-Kanan əd Kəl-Fəriz. Nak wər əleɣ ar təkəbəzzet ən meddan s iga adi əntanay as namannakan fall-i, əṣrayan-i, a-di-əhləkan nak d aɣaywan-in.»

31 Mišan əṇṇan-as: «Wər nəfreg ad-nayyu aləs wa išaššalan tamaḍrayt-nana əd tənəssexrəmt.»

  

Exploring the Meaning of Genesis 34      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4425. The subject here treated of in the internal sense is the posterity of Jacob--that they extinguished all the truth of doctrine which was of the Ancient Church. Hamor and Shechem, together with the people of their city, represent this truth. For the representative of a church among the posterity of Jacob consisted solely in externals without internals, whereas the representative church among the ancients consisted in externals with internals.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: