Genesis 36

Studie

         |

2 Izlaf Esaw šiḍoden ən Kəl Kanan, əṃosnen: Ada, elles n Elan, wa n aw Xiti, Oholibama, elles n Ana, tahayot ən Tsibon, wa n aw Xiwi,

3 əd Basmat, elles n Ismaɣil, taṃaḍrayt ən Nəbayot.

4 Ila d Ada Elifaz, ila əd Basmat, Rəhuhel,

5 ila d Oholibama Yehuš, Yalam, Korax. Bararan win kul əhuwan-du y Esaw daɣ akal ən Kanan.

6 Dəffər a wen itkal Esaw šiḍoden əd bararan əd təbararen-net, d aytedan kul n aɣaywan-net, əd hərwan əd təlawen kul šin sər-əs əggaznen daɣ akal ən Kanan, igla, innəmad akal iyyan iggugan amaḍray-nnet Yaqub,

7 fəlas ihərwan-nasan əknanen igət wəllen wər-tan-ewayan ṃəssadan n akal iyyan-da.

8 Esaw, igan eṣəm tolas Edom, iɣsar daɣ adɣaɣ wa n Sehir.

9 Ənta da əttarix n əzzurriya n Esaw, aṃaraw ən Kəl Edom, əɣsarnen daɣ akal n ədɣaɣan wa n Sehir.

10 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Esaw: Elifaz, rures n Ada, taṇtut n Esaw, Rəhuhel, rures ən Basmat, taṇtut n Esaw.

11 Elifaz igraw bararan əṃosnen: Teman, Ɣomar, Tsəfo, Gatam, əd Kənaz.

12 Tawahayt n Elifaz, wa n agg Esaw, ila dər-əs Amalek. Win di bararan kul əzzurriya n Ada, ta ɣur Esaw.

13 Rəhuhel igraw bararan əṃosnen: Naxat, Zerax, Šamma, əd Miza. Win di bararan kul əzzurriya ən Basmat ta ɣur Esaw.

14 Oholibama, elles n Ana, tahayyot ən Tsivon, təṃos ta ɣur Esaw, teraw-as-du: Yehuš, Yalam, əd Korax. Əntanay da iṣmawan ən xakəmitan win əganen daɣ əzzurriya n Esaw. Elifaz, wa n aɣafadday-nnet, eraw xakəmitan ən Kəl Edom əṃosnen: Teman, Ɣomar, Tsəfo, Kənaz, KoraxGatan, Amalek. Əṃosan əzzurriya n Ada dd Esaw.

17 Rəhuhel eraw xakəmitan wiyyad ən Kəl Edom əṃosnen: Naxat, Zerax, Šamma əd Miza. Əṃosan əzzurriya ən Basmat d Esaw.

18 Oholibama, elles n Ana, ta ɣur Esaw, teraw ənta da xakəmitan əṃosnen: Yəhuš, Yalam, Korax.

19 Ənta əddi da əzzurriya n Esaw əd xakəmitan-net, win fəl təga tamattay ta n Kəl Edom. Aytedan win d azzarnen s akal wa n Edom əṃosan əzzurriya ən Sehir wa n aw Xori. Əntanay da iṣmawan ən xakəmitan-nasan: Lotan, Šobal, Tsifon, Ana, Dišon, Etser, Dišan.

22 Maddanəs ən Lotan əṃosan: Xori əd Xamam. Ila Lotan tamaḍrayt, təgat eṣəm Timna.

23 Maddanəs ən Šobal əṃosan: Alfan, Manaxat, Ebal, Šefo, d Onam.

24 Maddanəs ən Tsifon əṃosan: Aya d Ana. Ana ad d-isaffaggan šiṭṭawen n aṃan daɣ taṇeray ɣur təməḍint-net əzdan ən Tsifon, wa n abba-nnet.

25 Maddanəs n Ana əṃosan: Dišon d Oholibama, ta n tabarart-net.

26 Maddanəs ən Dišon əṃosan: Xemdan, Ešban, Itran əd Kəran.

27 Maddanəs n Etser əṃosan: Bilhan, Zafan d Akan.

28 Maddanəs ən Dišan əṃosan: Uts d Aran. Əntanay əddi xakəmitan ən Kəl Xori daɣ aṃadal ən Sehir əs təzunen ən taɣmaren-nasan: Lotan, Šobal, Tsibon, Ana, Dišon, Etser, Dišan.

31-39 Əgan mənokalan daɣ akal n Edom dat igi-nasan daɣ Kəl Israyel. Əntanay da iṣmawan ən mənokalan win ənasalkamnen daɣ Edom: Bela, ag Behor, n əɣrəm ən Dinhaba, dəffər iba-nnet, Yobab, ag Zerax, n əɣrəm ən Botsra, dəffər iba-nnet, Xušam, n akal ən Kəl Temani, dəffər iba-nnet, Hadad, ag Bədad, n əɣrəm n Afit, irza Kəl Midyan daɣ əṣuf ən Mohab, dəffər iba-nnet, Samla, n əɣrəm ən Masreka, dəffər iba-nnet, Šahul, n əɣrəm ən Rəxobot fəl agarew, dəffər iba-nnet, Bahal-Xanan, agg Akbor, dəffər iba-nnet, Adar, n əɣrəm wa n Fahu, taṇtut-net Məhetabel təṃos elles ən Matred, tahayot ən Me-Zahab.

40-43 Əntanay da xakəmitan win əganen daɣ əzzurriya n Esaw əs tawšeten-nasan, əd kalan-nasan, d əsṃawan-nasan: Timna, Alfa, Yətet, Oholibama, Ela, Finon, Kənaz, Teman, Mibtsar, Magdyel, d Iram. Əntanay di xakəmitan n Edom səməsəɣsar nasan daɣ kallan win əhan. Ənta əddi əttarix n Esaw, əmaraw ən Kəl Edom. ƏTTARIX ƏN YUSƏF AG YAQUB

  
Scroll to see more.