Genesis 36

Study

       

2 Izlaf Esaw šiḍoden ən Kəl Kanan, əṃosnen: Ada, elles n Elan, wa n aw Xiti, Oholibama, elles n Ana, tahayot ən Tsibon, wa n aw Xiwi,

3 əd Basmat, elles n Ismaɣil, taṃaḍrayt ən Nəbayot.

4 Ila d Ada Elifaz, ila əd Basmat, Rəhuhel,

5 ila d Oholibama Yehuš, Yalam, Korax. Bararan win kul əhuwan-du y Esaw daɣ akal ən Kanan.

6 Dəffər a wen itkal Esaw šiḍoden əd bararan əd təbararen-net, d aytedan kul n aɣaywan-net, əd hərwan əd təlawen kul šin sər-əs əggaznen daɣ akal ən Kanan, igla, innəmad akal iyyan iggugan amaḍray-nnet Yaqub,

7 fəlas ihərwan-nasan əknanen igət wəllen wər-tan-ewayan ṃəssadan n akal iyyan-da.

8 Esaw, igan eṣəm tolas Edom, iɣsar daɣ adɣaɣ wa n Sehir.

9 Ənta da əttarix n əzzurriya n Esaw, aṃaraw ən Kəl Edom, əɣsarnen daɣ akal n ədɣaɣan wa n Sehir.

10 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Esaw: Elifaz, rures n Ada, taṇtut n Esaw, Rəhuhel, rures ən Basmat, taṇtut n Esaw.

11 Elifaz igraw bararan əṃosnen: Teman, Ɣomar, Tsəfo, Gatam, əd Kənaz.

12 Tawahayt n Elifaz, wa n agg Esaw, ila dər-əs Amalek. Win di bararan kul əzzurriya n Ada, ta ɣur Esaw.

13 Rəhuhel igraw bararan əṃosnen: Naxat, Zerax, Šamma, əd Miza. Win di bararan kul əzzurriya ən Basmat ta ɣur Esaw.

14 Oholibama, elles n Ana, tahayyot ən Tsivon, təṃos ta ɣur Esaw, teraw-as-du: Yehuš, Yalam, əd Korax. Əntanay da iṣmawan ən xakəmitan win əganen daɣ əzzurriya n Esaw. Elifaz, wa n aɣafadday-nnet, eraw xakəmitan ən Kəl Edom əṃosnen: Teman, Ɣomar, Tsəfo, Kənaz, KoraxGatan, Amalek. Əṃosan əzzurriya n Ada dd Esaw.

17 Rəhuhel eraw xakəmitan wiyyad ən Kəl Edom əṃosnen: Naxat, Zerax, Šamma əd Miza. Əṃosan əzzurriya ən Basmat d Esaw.

18 Oholibama, elles n Ana, ta ɣur Esaw, teraw ənta da xakəmitan əṃosnen: Yəhuš, Yalam, Korax.

19 Ənta əddi da əzzurriya n Esaw əd xakəmitan-net, win fəl təga tamattay ta n Kəl Edom. Aytedan win d azzarnen s akal wa n Edom əṃosan əzzurriya ən Sehir wa n aw Xori. Əntanay da iṣmawan ən xakəmitan-nasan: Lotan, Šobal, Tsifon, Ana, Dišon, Etser, Dišan.

22 Maddanəs ən Lotan əṃosan: Xori əd Xamam. Ila Lotan tamaḍrayt, təgat eṣəm Timna.

23 Maddanəs ən Šobal əṃosan: Alfan, Manaxat, Ebal, Šefo, d Onam.

24 Maddanəs ən Tsifon əṃosan: Aya d Ana. Ana ad d-isaffaggan šiṭṭawen n aṃan daɣ taṇeray ɣur təməḍint-net əzdan ən Tsifon, wa n abba-nnet.

25 Maddanəs n Ana əṃosan: Dišon d Oholibama, ta n tabarart-net.

26 Maddanəs ən Dišon əṃosan: Xemdan, Ešban, Itran əd Kəran.

27 Maddanəs n Etser əṃosan: Bilhan, Zafan d Akan.

28 Maddanəs ən Dišan əṃosan: Uts d Aran. Əntanay əddi xakəmitan ən Kəl Xori daɣ aṃadal ən Sehir əs təzunen ən taɣmaren-nasan: Lotan, Šobal, Tsibon, Ana, Dišon, Etser, Dišan.

31-39 Əgan mənokalan daɣ akal n Edom dat igi-nasan daɣ Kəl Israyel. Əntanay da iṣmawan ən mənokalan win ənasalkamnen daɣ Edom: Bela, ag Behor, n əɣrəm ən Dinhaba, dəffər iba-nnet, Yobab, ag Zerax, n əɣrəm ən Botsra, dəffər iba-nnet, Xušam, n akal ən Kəl Temani, dəffər iba-nnet, Hadad, ag Bədad, n əɣrəm n Afit, irza Kəl Midyan daɣ əṣuf ən Mohab, dəffər iba-nnet, Samla, n əɣrəm ən Masreka, dəffər iba-nnet, Šahul, n əɣrəm ən Rəxobot fəl agarew, dəffər iba-nnet, Bahal-Xanan, agg Akbor, dəffər iba-nnet, Adar, n əɣrəm wa n Fahu, taṇtut-net Məhetabel təṃos elles ən Matred, tahayot ən Me-Zahab.

40-43 Əntanay da xakəmitan win əganen daɣ əzzurriya n Esaw əs tawšeten-nasan, əd kalan-nasan, d əsṃawan-nasan: Timna, Alfa, Yətet, Oholibama, Ela, Finon, Kənaz, Teman, Mibtsar, Magdyel, d Iram. Əntanay di xakəmitan n Edom səməsəɣsar nasan daɣ kallan win əhan. Ənta əddi əttarix n Esaw, əmaraw ən Kəl Edom. ƏTTARIX ƏN YUSƏF AG YAQUB

  

Exploring the Meaning of Genesis 36      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4639. In the internal sense the subject here treated of is the Lord‘s Divine good natural, and the whole order of this good is described by the names. The Lord’s Divine good natural is "Esau".

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: