Genesis 10

Study

       

1 Ənta da əzzurriya ən bararan ən Nux: Šem, Xam əd Yafet. Əntanay erawan-du bararan dəffər əlwabil.

2 Bararan win Yafet əṃosan: Gomer, Magog, Maday, Yafan, Tubal, Mešek, əd Tiras.

3 Bararan win Gomer əṃosan: Aškənaz, Rifat, əd Togarma.

4 Bararan win Yafan əṃosan: Eliša, Taršiš, Kəl Kit, əd Kəl Dodan.

5 Əntanay ad d-əg̣madan aytedan win əɣassarnen gərwətlan əd ṭamawen ən gərwan wizawaznen daɣ kallan-nasan s awalan-nasan əd ɣawnatan-nasan əd tawšeten-nasan.

6 Bararan win Xam əṃosan: Kuš, Maṣar, Fut əd Kanan.

7 Bararan win Kuš əṃosan: Səba, Xawila, Sabta, Rama əd Sabtəka. Bararan win Rama əṃosan: Šəba əd Dədan.

8 Kuš eraw Nimrod ənta da. Ənta azzaran əs tišit n aməqqerəd fəl aṃadal.

9 Iṃos ənagmar iknan təla ən tanɣaw, a di da a fəl itawaṇṇu: šilat ən Nimrod, ənagmar iknan təla ən tanɣaw.

10 Iɣərman win daɣ issəṇta taɣmar-net əṃosan: Babel, Erek, Akkad, Kalne, daɣ aṃadal ən Šinar. Akal wen ig̣mad-tu əs wa n Aššur, ikras aɣrəm wa n Ninif əd wa n Rəxohot-Ir əd wa n Kalax əd wa n Resen gər Ninif əd Kalax, a əṃosnen aɣrəm iyyanda iknan təzzəwwərt. Maṣar eraw Kəl Lud əd Kəl Anam əd Kəl Ləhab əd Kəl Nəftux əd Kəl Fatrus əd Kəl Kaslux (win d əg̣madan Kəl Fəlist) əd Kəl Kaftor.

15 Kanan eraw Sidon aɣafadday-nnet, ilkam-as Xet.

16 Eraw tolas Kəl Yəbus, Kəl Emor,

17 Kəl Girgeš, Kəl Xiwi, Kəl Arki, Kəl Sini,

18 Kəl Arwad, Kəl Tsəmar əd Kəl Xamat. Dəffər a wen wazawaznat tawšeten šin əganen daɣ əzzurriya ən Kanan,

19 təzzar əbazan kallan-nasnat ɣur Sidon har Gaza daɣ anamod wa n Gərar, amaran daɣ anamod wa n Sədom əd Gamora d Adma əd Tsəboyim har Laša.

20 Əntanay da da bararan win Xam əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan.

21 Šem, amaḍray ən Yafet, əmaraw n Eber d əzzurriya-nnet, eraw-du bararan ənta da.

22 Bararan win Šem əṃosan: Elam, Aššur, Arfakšad, Lud d Aram.

23 Bararan win Aram əṃosan: Uz, Xul, Geter əd Maš.

24 Arfakšad eraw Šalax, amaran Šalax eraw Eber.

25 Eber eraw əššin bararan: iyyan eṣəm-net Feleg fəlas daɣ azzaman-net ənta ad izun aṃadal, wahaḍan Yoqtan.

26 Yoqtan eraw Almodad, Šelef, Xatsarmawet, Yarax,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimal, Šəba,

29 Ofir, Xawila əd Yobab. Ket-nasan maddanəs ən Yoqtan.

30 Akal wa daɣ əɣsaran obaz-du ɣur Meša daɣ anamod wa n Səfara idɣaɣan win dənnəg.

31 Əntanay da da bararan win Šem əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan.

32 Əntanatay da da tawšeten šin əganen daɣ maddanəs ən Nux əzunnen s əzzurriyatan-nasan əd ɣərfan-nasan. Əntanay ələsəl ən ɣərfan win wazawaznen daɣ əddənet dəffər əlwabil.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: