Genesis 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ənta da əzzurriya ən bararan ən Nux: Šem, Xam əd Yafet. Əntanay erawan-du bararan dəffər əlwabil.

2 Bararan win Yafet əṃosan: Gomer, Magog, Maday, Yafan, Tubal, Mešek, əd Tiras.

3 Bararan win Gomer əṃosan: Aškənaz, Rifat, əd Togarma.

4 Bararan win Yafan əṃosan: Eliša, Taršiš, Kəl Kit, əd Kəl Dodan.

5 Əntanay ad d-əg̣madan aytedan win əɣassarnen gərwətlan əd ṭamawen ən gərwan wizawaznen daɣ kallan-nasan s awalan-nasan əd ɣawnatan-nasan əd tawšeten-nasan.

6 Bararan win Xam əṃosan: Kuš, Maṣar, Fut əd Kanan.

7 Bararan win Kuš əṃosan: Səba, Xawila, Sabta, Rama əd Sabtəka. Bararan win Rama əṃosan: Šəba əd Dədan.

8 Kuš eraw Nimrod ənta da. Ənta azzaran əs tišit n aməqqerəd fəl aṃadal.

9 Iṃos ənagmar iknan təla ən tanɣaw, a di da a fəl itawaṇṇu: šilat ən Nimrod, ənagmar iknan təla ən tanɣaw.

10 Iɣərman win daɣ issəṇta taɣmar-net əṃosan: Babel, Erek, Akkad, Kalne, daɣ aṃadal ən Šinar. Akal wen ig̣mad-tu əs wa n Aššur, ikras aɣrəm wa n Ninif əd wa n Rəxohot-Ir əd wa n Kalax əd wa n Resen gər Ninif əd Kalax, a əṃosnen aɣrəm iyyanda iknan təzzəwwərt. Maṣar eraw Kəl Lud əd Kəl Anam əd Kəl Ləhab əd Kəl Nəftux əd Kəl Fatrus əd Kəl Kaslux (win d əg̣madan Kəl Fəlist) əd Kəl Kaftor.

15 Kanan eraw Sidon aɣafadday-nnet, ilkam-as Xet.

16 Eraw tolas Kəl Yəbus, Kəl Emor,

17 Kəl Girgeš, Kəl Xiwi, Kəl Arki, Kəl Sini,

18 Kəl Arwad, Kəl Tsəmar əd Kəl Xamat. Dəffər a wen wazawaznat tawšeten šin əganen daɣ əzzurriya ən Kanan,

19 təzzar əbazan kallan-nasnat ɣur Sidon har Gaza daɣ anamod wa n Gərar, amaran daɣ anamod wa n Sədom əd Gamora d Adma əd Tsəboyim har Laša.

20 Əntanay da da bararan win Xam əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan.

21 Šem, amaḍray ən Yafet, əmaraw n Eber d əzzurriya-nnet, eraw-du bararan ənta da.

22 Bararan win Šem əṃosan: Elam, Aššur, Arfakšad, Lud d Aram.

23 Bararan win Aram əṃosan: Uz, Xul, Geter əd Maš.

24 Arfakšad eraw Šalax, amaran Šalax eraw Eber.

25 Eber eraw əššin bararan: iyyan eṣəm-net Feleg fəlas daɣ azzaman-net ənta ad izun aṃadal, wahaḍan Yoqtan.

26 Yoqtan eraw Almodad, Šelef, Xatsarmawet, Yarax,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimal, Šəba,

29 Ofir, Xawila əd Yobab. Ket-nasan maddanəs ən Yoqtan.

30 Akal wa daɣ əɣsaran obaz-du ɣur Meša daɣ anamod wa n Səfara idɣaɣan win dənnəg.

31 Əntanay da da bararan win Šem əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan.

32 Əntanatay da da tawšeten šin əganen daɣ maddanəs ən Nux əzunnen s əzzurriyatan-nasan əd ɣərfan-nasan. Əntanay ələsəl ən ɣərfan win wazawaznen daɣ əddənet dəffər əlwabil.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numbers 24:24

Deuteronomy 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Judges 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Kings 9:28

1 Chronicles 1:1, 4, 8, 17

2 Chronicles 14:12

Esther 10:1

Job 1:1, 15

Isaiah 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiah 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonah 1:2

Nahum 1

Zechariah 5:11


Přeložit: