Genesis 10

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 9   Genesis 11 →

1 Ənta da əzzurriya ən bararan ən Nux: Šem, Xam əd Yafet. Əntanay erawan-du bararan dəffər əlwabil.

2 Bararan win Yafet əṃosan: Gomer, Magog, Maday, Yafan, Tubal, Mešek, əd Tiras.

3 Bararan win Gomer əṃosan: Aškənaz, Rifat, əd Togarma.

4 Bararan win Yafan əṃosan: Eliša, Taršiš, Kəl Kit, əd Kəl Dodan.

5 Əntanay ad d-əg̣madan aytedan win əɣassarnen gərwətlan əd ṭamawen ən gərwan wizawaznen daɣ kallan-nasan s awalan-nasan əd ɣawnatan-nasan əd tawšeten-nasan.

6 Bararan win Xam əṃosan: Kuš, Maṣar, Fut əd Kanan.

7 Bararan win Kuš əṃosan: Səba, Xawila, Sabta, Rama əd Sabtəka. Bararan win Rama əṃosan: Šəba əd Dədan.

8 Kuš eraw Nimrod ənta da. Ənta azzaran əs tišit n aməqqerəd fəl aṃadal.

9 Iṃos ənagmar iknan təla ən tanɣaw, a di da a fəl itawaṇṇu: šilat ən Nimrod, ənagmar iknan təla ən tanɣaw.

10 Iɣərman win daɣ issəṇta taɣmar-net əṃosan: Babel, Erek, Akkad, Kalne, daɣ aṃadal ən Šinar. Akal wen ig̣mad-tu əs wa n Aššur, ikras aɣrəm wa n Ninif əd wa n Rəxohot-Ir əd wa n Kalax əd wa n Resen gər Ninif əd Kalax, a əṃosnen aɣrəm iyyanda iknan təzzəwwərt. Maṣar eraw Kəl Lud əd Kəl Anam əd Kəl Ləhab əd Kəl Nəftux əd Kəl Fatrus əd Kəl Kaslux (win d əg̣madan Kəl Fəlist) əd Kəl Kaftor.

15 Kanan eraw Sidon aɣafadday-nnet, ilkam-as Xet.

16 Eraw tolas Kəl Yəbus, Kəl Emor,

17 Kəl Girgeš, Kəl Xiwi, Kəl Arki, Kəl Sini,

18 Kəl Arwad, Kəl Tsəmar əd Kəl Xamat. Dəffər a wen wazawaznat tawšeten šin əganen daɣ əzzurriya ən Kanan,

19 təzzar əbazan kallan-nasnat ɣur Sidon har Gaza daɣ anamod wa n Gərar, amaran daɣ anamod wa n Sədom əd Gamora d Adma əd Tsəboyim har Laša.

20 Əntanay da da bararan win Xam əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan.

21 Šem, amaḍray ən Yafet, əmaraw n Eber d əzzurriya-nnet, eraw-du bararan ənta da.

22 Bararan win Šem əṃosan: Elam, Aššur, Arfakšad, Lud d Aram.

23 Bararan win Aram əṃosan: Uz, Xul, Geter əd Maš.

24 Arfakšad eraw Šalax, amaran Šalax eraw Eber.

25 Eber eraw əššin bararan: iyyan eṣəm-net Feleg fəlas daɣ azzaman-net ənta ad izun aṃadal, wahaḍan Yoqtan.

26 Yoqtan eraw Almodad, Šelef, Xatsarmawet, Yarax,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimal, Šəba,

29 Ofir, Xawila əd Yobab. Ket-nasan maddanəs ən Yoqtan.

30 Akal wa daɣ əɣsaran obaz-du ɣur Meša daɣ anamod wa n Səfara idɣaɣan win dənnəg.

31 Əntanay da da bararan win Šem əzunnen əs tawšeten-nasan d awalan-nasan daɣ kallan-nasan əd ɣərfan-nasan.

32 Əntanatay da da tawšeten šin əganen daɣ maddanəs ən Nux əzunnen s əzzurriyatan-nasan əd ɣərfan-nasan. Əntanay ələsəl ən ɣərfan win wazawaznen daɣ əddənet dəffər əlwabil.

← Genesis 9   Genesis 11 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numbers 24:24

Deuteronomy 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Judges 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Kings 9:28

1 Chronicles 1:1, 4, 8, 17

2 Chronicles 14:12

Esther 10:1

Job 1:1, 15

Isaiah 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiah 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonah 1:2

Nahum 1

Zechariah 5:11


Přeložit: