Genesis 11

Studie

          |

1 Daɣ əddənet ket-net wər-itawašawal ar awal iyyanda.

2 Əmalan-tu aytedan ətagalatnen ad d-əhanen sas dənnəg, əgrawnen asalwa iyyan daɣ aṃadal ən Šinar, əɣsaran daɣ-as.

3 Ənamaṇṇan gar-essan: «Əndawat, ad-nagu bargitan, nassaŋŋ-en əs tamsay.» Əgan-tan daɣ adagg ən təhun, əgan kolta daɣ adagg ən talaq.

4 Təzzar əṇṇan: «Əndawat, əkrəsatanaɣ aɣrəm d ogga iḍḍasan ijənnawan, ilatanaɣ eṣəm ad wər nəwəziwəz fəl tasayt n aṃadal.»

5 Izzəbbad-du Əməli fəl ad-inəy aɣrəm d ogga win karrasan maddanəs n Adəm.

6 Təzzar iṇṇa Əməli: «Əntanay da əqqalan aɣrəf iyyanda, əššewalan awal iyyanda. Kud a wa da as əṣṣəntan wədi daɣ a ilkaman wər t-illa a dər z-əgmiyan arn-asan.

7 Əndawat, zabbatatana, ad-nəsənnəffəy awal-nasan fəl ad-ibas ətinəməsəsəgrin gar-essan.»

8 Den da a tan-izawwazawaz Əməli fəl tasayt n aṃadal kul, təzzar əzazzakken akaras n əɣrəm.

9 A di da fəl iga eṣəm Babel fəlas den da ad isannaffay Əməli awal ən maddanəs n Adəm, amaran den da tolas a tan izawwazawaz fəl tasayt n aṃadal.

10 Ənta da əzzurriya ən Šem: Šem iga ṭemeday n awatay as eraw Arfakšad, əššin elan dəffər əlwabil.

11 Šem iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay dəffər təhut n Arfakšad, itaraw-du bararan əd təbararen.

12 Arfakšad as iga karadat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw Šela.

13 Arfakšad ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut ən Šela itaraw-du bararan əd təbararen.

14 Šela iga karadat təṃərwen n awatay as eraw Eber.

15 Šela ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut n Eber, itaraw-du bararan əd təbararen.

16 As iga Eber karadat təṃərwen n awatay d əkkoz eraw Feleg.

17 Eber iga əkkozat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər təhut ən Feleg, itaraw-du bararan əd təbararen.

18 As iga Feleg karadat təṃərwen n awatay eraw Ru.

19 Feleg iga ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṭaza dəffər təhut ən Ru, itaraw-du bararan əd təbararen.

20 As iga Ru karadat təṃərwen n awatay d əššin eraw Sərug.

21 Ru iga ṣanatat ṭəmad n awatay d əṣṣa dəffər təhut ən Sərug, itaraw-du bararan əd təbararen.

22 As iga Sərug karadat təṃərwen n awatay eraw Naxor.

23 Sərug iga ṣanatat ṭəmad n awatay dəffər təhut ən Naxor, itaraw-du bararan əd təbararen.

24 As iga Naxor ṣanatat təṃərwen n awatay əd ṭaza eraw Terax.

25 Naxor iga ṭemeday n awatay əd ṃaraw əd ṭaza dəffər təhut ən Terax, itaraw-du bararan əd təbararen.

26 As iga Terax əṣṣayat təṃərwen n awatay eraw Abram, Naxor əd Haran.

27 Ənta da əzzurriya ən Terax. Terax eraw Abram, Naxor, əd Haran. Haran eraw Lot.

28 Haran aba-tu dat ši-s daɣ akal wa daɣ ihu, daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday.

29 Abram əd Naxor əzlafan: Abram izlaf Saray, Naxor izlaf Milka, elles ən Haran, šis ən Milka əd Yiska.

30 Saray wər tətirəw, wər təla barar waliyyan.

31 Iddew Terax əd rur-es Abram d ahaya-nnet Lot ag Haran əd təḍaggalt-net Saray tanṭut ən rur-es Abram. Əg̣madan aɣrəm n Ur wa n kəl Kasday s akal ən Kanan. Əglan har oṣan aɣrəm ən Xaran, əɣsaran daɣ-as.

32 Taɣrəst ən Terax ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, aba-tu daɣ Xaran.

  
Scroll to see more.