Genesis 9

Studie

         |

1 Iga Məššina albaraka fəl Nux əd maddan-əs amaran iṇṇ-asan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam təḍkəram amaḍal.

2 Tawaqqast əd hərwan əd g̣ədad əd lumət-lumət, əd kifitan əntanay kul a tan təggəz ṭasa-nnawan, iksadan-kawan, təggəz taṇat-nasan ifassan-nawan.

3 A wa iddaran itiməṭəkwəy kul ad-awan-iqqəl išətša. Əkfeɣ-awan-tan kul zun d əmmək as kawan əkfeɣ ilattan ən təwəgas.

4 Mišan ad wər təṭattim iṣan iha əzni a əṃosnen iṣan wər əg̣medan ṃan.

5 Azzama azni-nnawan ənta təməddurt-nawan wədi əṣṣənat as a-dər-əs-əṣṣəstana a iqqal wa igan iṃan-nawan, gər z-iqqal əmudar wala awedan. Ad-əssəṣtəna awedan iqqal əd ṃan n əmidi-nnet win iga.

6 I inɣalan azni n awedan, ad-inɣəl awedan azni-nnet fəlas awedan šaššela ən Məššina as du-itawaxlak.

7 Amaran əggəzat šin n ara, təfələyləyam, təwəšənkəlam fəl aṃadal, təwəziwəzam fall-as.»

8 Iṇṇa Məššina tolas i Nux əd maddan-əs:

9 «Ad-awan-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan kawanay d əzzurriya-nnawan

10 əd mudaran kul win dər-wan əddəwnen: ig̣ədad, ihərwan, tawaqqast əd lumet-lumet, əṃosnen imudaran kul win dər du-tənnəg̣madam attin əṃosnen win tu z-əməlnen daɣ əddənet.

11 A-dawan-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan: wər za tələs təxlək a təqqal ahluk s aṃan n əlwabil. Wər du-z-iləs əlwabil ihlakan əddənet aṣṣa.»

12 Ilas iṇṇa: «Ənta da asannal n arkawal ən taṣṣaq ta dər-wan z-aga kawanay əd təxəllak kul šin əddarnen a ɣur-wan əllanen daɣ azzaman kul win d-əzaynen.

13 Ad aga təzzəladar daɣ jənnawan ad təqqəl asannal n arkawal ən taṣṣaqq-in d əddənet.

14 Id d-əšammašadawa šignawen fəl afalla n əddənet tənafalal-du təzzəladar daɣ-asnat

15 ad-d-aktaɣ arkawal ən taṣṣaqq-in dər-wan, kawanay əd təxəllak kul šin əddarnen, amaran har faw wər tu-z-iləs əlwabil ihlakan šixəllak kul emel.

16 I du-tənafalal təzzəladar daɣ təgnawen a daɣ-as əṣwəda fəl ad-d-aktaɣ arkawal iɣlalan ən taṣṣaqq-in nak əd təxəllak kul daɣ əddənet.»

17 Iṇṇa Məššina tolas i Nux: «Ənta da asannal n arkawal ən taṣṣaqq-in əd təxlək kul təddarat daɣ əddənet.»

18 Bararan ən Nux win d əg̣madnen attin əṃosan Šem, Xam əd Yafet. Xam ənta erawan Kanan.

19 Bararan a ən karad a ən Nux əntanay imarwan n aytedan kul daɣ əddənet.

20 Nux əmagayak a iṃos, iggaz šin n aṇabal n eškan win as itagg esmad daɣ aratan-nasan.

21 Išwa esmad, imməswad, əfalan-tu səlsa-nnet, izalallat izzaf daɣ ahaket-net.

22 Xam, a erawan Kanan, as inay šis izzaf igla imal i məqqaran-net win n əššin.

23 Təzzar idkal Šem əd Yafet afər əssəwaran-tu izeran-nasan ad zankazan dəffər-san har əssəlsan izuf ən ši-ssan, mišan wər t-ənayan fəlas əssidagan aṣawad-nasan s as wər illa.

24 As d-ila Nux iggi dəffər əməswəd iṣṣan daɣ arat wa das iga barar-net wa ənḍərran, Xam.

25 Təzzar iṇṇa Nux: «Təwar allaɣanat Kanan, ad-iqqəl akli wa irasan daɣ eklan ən məqqaran-net.»

26 Iṇṇa tolas: «Idkal Əməli, Məššina wa n Šem! Amaran iqqəlet Kanan akli ən Šem.»

27 Isənnəfləyet Məššina Yafet, ahharaget əd Šem, amaran iqqəlet Kanan akli ən Yafet.»

28 Dəffər əlwabil iga Nux karadat ṭəmad n awatay əd ṣəmmosat təṃərwen iddar.

29 Nux aba-tu dəffər as iga tazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmosat təṃərwen.