Exodus 5

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 4   Exodus 6 →     

1 Dəffər awen ikka Musa əd Harun Firɣawna ənnan-as : «Amaɣlol, Əməli n Israyil inna : "Ayyu tamattay-nin ad taglu tag-amud wa n əlɣibada-nin daɣ-əsuf."»

2 Inn-asan Firɣawna : «Ma imos za Amaɣlol as das-sasama wala tayya Kəl-Israyil aglin. Wər əzdaya Amaɣlol za wər z ayya Kəl-Israyil aglin.»

3 Əlasan ənnan-as : «Əməli ən Kəl-Ɣibri inifalal-ana du. Nara a dana-tayya ad nagu teklay ən karad adan daɣ-əsuf ad nagu y Amaɣlol Əməli-nana šikutawen fəl təksəda n a daɣ-na izəzzəbbət alwaba igan daɣ təwərna made əməgər.»

4 Təzzar inn-asan əmənokal ən Masar : «Ma fel taram ad təkkəsam tamattay daɣ əššəɣəl-net? Agliwat kawanay da təšɣəlam.

5 Təzzar inn-asan Firɣawna : «Eklan a əmərədda igət a gan, amaran kawanay taram ad ayyin əššəɣəl-nasan. Mafel?»

6 Əzəl wen da ad omar Firɣawna meddan win šašɣalnen tamattay ten əmosnen Kəl Masar, əd win tat ewalnen daɣ əššəɣəl əmosnen Kəl-Israyil, inn-asan :

7 «Ad wər tələsam tehakkay ən tamattay ta ələmmuz wa as taggin bargitan. Ayyat tan a t-idu tamadan i man-nasan.

8 «Təšəhhəššəlam-tan igi ən bərgitan ogdanen əd win taggin harwa du wər timədan ələmmuz i man-nasan. A dasan in wər təgləmam wala, fəlas aytedan di inəffərəšša a mosan, a di da fəl əzzərzan gannin : «Nara dana-tayya ad nagu šikutawen y Əməli-nana.

9 «Agiwat y aytedan win əššəšɣəl issohen har ib-as (əgrawan əs wala) əlan alwaq əddi wər za sasaman i batuten əmosnen bahu.»

10 Əglan meddan win šašɣalnen Kəl-Israyil əd win tan-ewalnen, ənnan asan : «Inna Firɣawna : "wər kawan z ələsa tehakkay n ələmmuz,

11 «"agliwat tawiyam du ələmmuz i man-nawan daɣ adag wa daɣ t-idu za təgrəwam. Mišan əššəɣəl-nawan wər daɣ as z-ifnəz wala."»

12 Wazawazan Kəl-Israyil daɣ akal ən Masar ketnet a du farradan əddigdag n ələmmuz ən təwəgas ibraran daɣ adag n ələmmuz wa ihossayan.

13 Təzzar əsasan-tan meddan win tan šašɣalnen əmosnen Kəl Masar ənnan asan : «Əšɣəlat har akkasaw əššəɣəl-nawan. Əzəl kul təgam daɣ-as a wa tətaggim harwa təgarrawam ələmmuz.»

14 Təzzar ənkaran Kəl-Masar win omar Firɣawna s ad šašɣalan Kəl-Israyil əsasan-tan har as əbambayan daɣ meddan iman-nasan win-əsannafranen y ad awəlan Kəl-Israyil a tan-əggatan, gannin-asan : «Mafel əndazəl d azala, wər təsakkasawam meḍan ən bərgitan wa tətaggim kala da?»

15 Əglan meddan ən Kəl-Israyil win ewalnen tamattay ewayan tala-nasan-əs Firɣawna ənnan-as : «Mafel as tətaggaɣ əmazal igan taɣara ta y eklan nak?

16 Ab-as garrawan eklan-nak ələmmuz mišan itawann-ana : "agiwat bargitan!" Əmərədda eklan-nak tamattin. Eges tamattay ta n nak a wər nəla tidət.»

17 Təzzar inn-asan Firɣawna : «Kawanay əfərəšši aggen a təgam. A di da fəl təgannim taram ad taglim ad tagim šikutawen y Amaɣlol.

18 «Əmərədda aglat əšɣəlat! Aləmmuz wər tu za tələsam agaraw, mišan əššil ad tagim bərgitan win daɣ wan tawagmaynen.»

19 Əgran-in meddan win ewalnen Kəl-Israyil as taɣara-nasan təqqal arat ixšadan wəllen, fəlas itawann-asan wər dasan in z-itəwəgələm wala daɣ medan ən bargitan win as ihor a tan agin əzəl kul.

20 As din əfalan Firɣawna da-əstaban i Musa əd Harun dasan əqqalnen den kala da.

21 Ənnan-asan : «Ya Amaɣlol təswada daɣ a wa təgam tammazala s əššəriɣa-nak. Firɣawna əd marayan sər-əs əknan-ana tagləfat wəllen fəl əddəlil nawan. Zun tan-təkfam takoba fəl a danaɣ anɣin.»

22 Den daɣ ad igla Musa imalallay s Amaɣlol, inna : «Əməli, mas təzaɣazzaba tamattay ta? Mafel daɣ adi as di-du-təzammazala?

23 «A d-obazan ɣur assa wa din əgeɣ i Firɣawna əššewalaɣ-as s esəm-nak, išatu i tamattay ten alɣazab amaran kay wər tat-təssəfsa harwa da.»

← Exodus 4   Exodus 6 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1343, 2180, 4495


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 34:30

Exodus 1:11, 14, 3:18, 19, 4:23, 6:11, 27, 7:2, 16, 8:16, 17, 9:1, 2, 10:3, 4, 9

Leviticus 26:25

Numbers 11:11

Joshua 7:7

1 Samuel 25:10

2 Kings 18:20, 35

Ezra 7:23

Job 15:25, 26, 21:15, 22:17

Psalms 12:5

Proverbs 30:9

Ecclesiastes 4:1

Jeremiah 20:7

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Balancing Work and Leisure
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Pharaoh Refuses to Obey the Voice of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rod Transforming into a Serpent
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Pharaoh Says No
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: