Exodus 6

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 5   Exodus 7 →     

2 Ilas Məššina inna i Musa : « Nak a imosan Amaɣlol,

3 ənifalalaɣ y Ibrahim d Isahaq əd Yaqub s esəm in a tt-imosan Məššina di maqqaran, mišan wər tan əzəzdayaɣ iman in s almaɣna n esəm in a tt-imosan "Əlle da".

4 Ətkalaɣ-asan arkawal ən tassaq n a tan-akfaɣ akal ən Kənaɣan, imosan akal daɣ əmosan inaftaɣan.

5 Tolas-əsleɣ i təzarzawt ən Kəl-Israyil win əgan Kəl-Masar eklan, əmərədda ad əxkəma s arkawal ən tassaq wa dasan-ədkala.

6 A wen da fəl as əməl-asan in as : «Nak Amaɣlol! A kawan-əkkəsa daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan-šahaššalan Kəl Masar. A kawan-əkkəsa daɣ əkkəlu, agəzaq-qawan-əs tarna-nin təgat daɣ əlxəkuman-əssohatnen.

7 «A kawan aga tamattay-nin, əqqəlaɣ Əməli-nawan. Ad təssənam as nak Amaɣlol, wa imosan Əməli-nawan : wa as ənta kawan ikkasan daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan šahaššalan Kəl Masar.

8 «Dəffər a di, a kawan šəššiwədaɣ akal wa as ədkalaɣ arkawal n ad t-akfa y Ibrahim, d Isahaq əd Yaqub, dawan-t-akfa təxyəzam-tu. Nak Amaɣlol.»

9 Iga Musa isalan win den kul i Kəl-Israyil mišan wər das-əssəsaman fəlas iman-nasan iɣšad tan əkkəlu wa səksədan əgan daɣ Masar.

10 Iššewal Amaɣlol i Musa inn-as :

11 «Aglu akku Firɣawna, əmənokal ən Masar, ann-as : "ayyu Kəl-Israyil ad əgmadan akal nak."»

12 Mišan iššewal Musa y Amaɣlol inn-as : «Wala Kəl-Israyil da wər di-əssəsaman, manəmmək as di z issəsəm Firɣawna, ənta nak izzuwat fall i awal?»

13 Ilas Amaɣlol iššewal i Musa əd Harun daɣ talɣa ən Kəl-Israyil əd Firɣawna, omar-tan s ad əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal wa n Masar. Esmawan n arat daɣ meddan win muzaran ən tawšeten ən Kəl-Israyil əntanay da: Iɣawnatan da win d-əgmadnen Ruben wa n aɣafadday n Israyil (Yaqub): Ɣenok əd Falu, Ɣeçron əd Xarmi.

15 Iɣawnatan da win d əgmadnen Šiməɣron : Yəmuhel, Yamin, Ohad, Yaxin, Təsoɣar, Šawəl imosan barar ən wələt Kənaɣan.

16-19 Əntanay da ismawan ən maddanəs ən Lebi : Geršon, Qəhat əd Mərari. Taɣrəst ən Lebi təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa. Maddanəs ən Geršon : Libni əd Šiməɣi, akk iyyan ila tawšet. Maddanəs ən Qəhat : Ɣamram, Yiçəhar, Ɣebron əd Ɣuzziyel. Taɣrəst ən Qəhat ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen əd karad. Maddanəs ən Mərari : Maɣli əd Muši. Əntanatay da da tawšeten šin d-əgmadnen Lebi s attarixan nasnat.

20 Izlaf Ɣamram Yokebed təmosat talɣammat-net, teraw as du Harun əd Musa. Taɣrəst ən Ɣamram ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa.

21 Maddanəs ən Yiçəhar əmosan : Qoraɣ, Nefeg, əd Zixri.

22 Maddanəs n Ɣuzziyel əmosan : Mišahel, Elçafan, əd Sitri.

23 Izlaf Harun Elišebaɣ, təmosat alles n Ɣamminadab, tamadrayt ən Naɣšon, teraw as du Nadab, Abihu, Elɣazar, d Itamar.

24 Maddanəs ən Qoraɣ : Assir, Elqana, d Abiyasaf. Əntanatay da da tawšeten šin d əgmadnen Qoraɣ.

25 Elɣazar ag Harun izlaf alles ən Futiyel teraw as du Finɣas. Ənta da da əməsənsa ən ɣawnatan win d əgmadnen Lebi d əmmək wa as əmməzzaynat tawšeten-nasan.

26 Harun əd Musa win as təga batu-nasan da, əntanay as inna Amaɣlol : «Əkkəsat du tamattay n Israyil daɣ Masar tənnizzam zun agan.»

27 Daɣ adi əntanay da da Musa əd Harun win əkkanen Firɣawna əššewalan-as fəl a d-əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal-net.

28 Əzəl wa ad iššewal Amaɣlol i Musa daɣ Masar inn-as :

29 «Nak a imosan Amaɣlol. Suɣəl i Firɣawna batu ketnet ta dak-z-aga.»

30 Mišan ijjəwab Musa y Amaɣlol inn-as : «Nak izzəwat fall-i awal, manəmmək as di-z-issəsəm Firɣawna?»

← Exodus 5   Exodus 7 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7183, 7184, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1356, 1463, 1992, 2658, 2959, 3448, 3667, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 444, 573

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 17:1, 8, 26:3, 28:13, 46:9, 11

Exodus 2:1, 2, 24, 3:8, 14, 15, 4:1, 10, 5:1, 6:4, 8, 12, 30, 7:2, 4, 5, 17, 12:41, 51, 13:3, 4, 5, 14, 16, 14:4, 18, 15:2, 16, 16:12, 19:5, 24:1, 28:1, 29:45, 46, 32:11

Leviticus 10:1, 4, 6

Numbers 1:7, 18, 3:2, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 10:29, 11:12, 15:41, 16:1, 20:28, 25:7, 26:5, 11, 12, 57, 58, 59, 60, 33:1

Deuteronomy 4:31, 34, 5:15, 7:19, 9:29, 11:2, 26:8, 29:5, 12

Joshua 21:4, 6, 7, 22:13, 24:5, 33

Judges 20:28

1 Samuel 12:6, 8

2 Samuel 7:23, 24

1 Kings 8:42, 60, 20:28

2 Kings 17:36

1 Chronicles 4:24, 5:3, 6:1, 22, 15:8, 10, 23:12, 13, 21, 24:1, 26

2 Chronicles 29:12, 13

Nehemiah 1:10

Psalms 42:1, 77:16, 81:7, 11, 100:3, 105:11, 12, 26, 136:12

Proverbs 18:14

Isaiah 6:5, 49:23, 26, 51:15

Jeremiah 1:7, 27:5, 31:33

Ezekiel 2:7, 20:5, 33, 47:14

Micah 6:4

Mark 12:26

Luke 5:8

John 8:28

Acts of the Apostles 13:17

Titus 2:14

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: