Exodus 6

Study

       

2 Ilas Məššina inna i Musa : « Nak a imosan Amaɣlol,

3 ənifalalaɣ y Ibrahim d Isahaq əd Yaqub s esəm in a tt-imosan Məššina di maqqaran, mišan wər tan əzəzdayaɣ iman in s almaɣna n esəm in a tt-imosan "Əlle da".

4 Ətkalaɣ-asan arkawal ən tassaq n a tan-akfaɣ akal ən Kənaɣan, imosan akal daɣ əmosan inaftaɣan.

5 Tolas-əsleɣ i təzarzawt ən Kəl-Israyil win əgan Kəl-Masar eklan, əmərədda ad əxkəma s arkawal ən tassaq wa dasan-ədkala.

6 A wen da fəl as əməl-asan in as : «Nak Amaɣlol! A kawan-əkkəsa daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan-šahaššalan Kəl Masar. A kawan-əkkəsa daɣ əkkəlu, agəzaq-qawan-əs tarna-nin təgat daɣ əlxəkuman-əssohatnen.

7 «A kawan aga tamattay-nin, əqqəlaɣ Əməli-nawan. Ad təssənam as nak Amaɣlol, wa imosan Əməli-nawan : wa as ənta kawan ikkasan daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan šahaššalan Kəl Masar.

8 «Dəffər a di, a kawan šəššiwədaɣ akal wa as ədkalaɣ arkawal n ad t-akfa y Ibrahim, d Isahaq əd Yaqub, dawan-t-akfa təxyəzam-tu. Nak Amaɣlol.»

9 Iga Musa isalan win den kul i Kəl-Israyil mišan wər das-əssəsaman fəlas iman-nasan iɣšad tan əkkəlu wa səksədan əgan daɣ Masar.

10 Iššewal Amaɣlol i Musa inn-as :

11 «Aglu akku Firɣawna, əmənokal ən Masar, ann-as : "ayyu Kəl-Israyil ad əgmadan akal nak."»

12 Mišan iššewal Musa y Amaɣlol inn-as : «Wala Kəl-Israyil da wər di-əssəsaman, manəmmək as di z issəsəm Firɣawna, ənta nak izzuwat fall i awal?»

13 Ilas Amaɣlol iššewal i Musa əd Harun daɣ talɣa ən Kəl-Israyil əd Firɣawna, omar-tan s ad əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal wa n Masar. Esmawan n arat daɣ meddan win muzaran ən tawšeten ən Kəl-Israyil əntanay da: Iɣawnatan da win d-əgmadnen Ruben wa n aɣafadday n Israyil (Yaqub): Ɣenok əd Falu, Ɣeçron əd Xarmi.

15 Iɣawnatan da win d əgmadnen Šiməɣron : Yəmuhel, Yamin, Ohad, Yaxin, Təsoɣar, Šawəl imosan barar ən wələt Kənaɣan.

16-19 Əntanay da ismawan ən maddanəs ən Lebi : Geršon, Qəhat əd Mərari. Taɣrəst ən Lebi təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa. Maddanəs ən Geršon : Libni əd Šiməɣi, akk iyyan ila tawšet. Maddanəs ən Qəhat : Ɣamram, Yiçəhar, Ɣebron əd Ɣuzziyel. Taɣrəst ən Qəhat ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen əd karad. Maddanəs ən Mərari : Maɣli əd Muši. Əntanatay da da tawšeten šin d-əgmadnen Lebi s attarixan nasnat.

20 Izlaf Ɣamram Yokebed təmosat talɣammat-net, teraw as du Harun əd Musa. Taɣrəst ən Ɣamram ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa.

21 Maddanəs ən Yiçəhar əmosan : Qoraɣ, Nefeg, əd Zixri.

22 Maddanəs n Ɣuzziyel əmosan : Mišahel, Elçafan, əd Sitri.

23 Izlaf Harun Elišebaɣ, təmosat alles n Ɣamminadab, tamadrayt ən Naɣšon, teraw as du Nadab, Abihu, Elɣazar, d Itamar.

24 Maddanəs ən Qoraɣ : Assir, Elqana, d Abiyasaf. Əntanatay da da tawšeten šin d əgmadnen Qoraɣ.

25 Elɣazar ag Harun izlaf alles ən Futiyel teraw as du Finɣas. Ənta da da əməsənsa ən ɣawnatan win d əgmadnen Lebi d əmmək wa as əmməzzaynat tawšeten-nasan.

26 Harun əd Musa win as təga batu-nasan da, əntanay as inna Amaɣlol : «Əkkəsat du tamattay n Israyil daɣ Masar tənnizzam zun agan.»

27 Daɣ adi əntanay da da Musa əd Harun win əkkanen Firɣawna əššewalan-as fəl a d-əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal-net.

28 Əzəl wa ad iššewal Amaɣlol i Musa daɣ Masar inn-as :

29 «Nak a imosan Amaɣlol. Suɣəl i Firɣawna batu ketnet ta dak-z-aga.»

30 Mišan ijjəwab Musa y Amaɣlol inn-as : «Nak izzəwat fall-i awal, manəmmək as di-z-issəsəm Firɣawna?»

  

Exploring the Meaning of Exodus 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7183. The subject treated of in the preceding chapter was that those who are of the Lord’s spiritual kingdom were infested by falsities, and at last because of these infestations were near despair. Now they are encouraged with hope, and with the promise that they are certainly to be liberated; this is the subject treated of in the internal sense in the present chapter; and this is signified by the words which Jehovah spake unto Moses.

Arcana Coelestia 7184. Afterward is described the Lord‘s spiritual kingdom as to faith and as to charity, and next as to doctrine, also as to the reception of the law Divine. Reuben and Simeon and their families represent the things of faith; Levi and his families those of charity; Aaron and his families the things of doctrine; and Moses those of the law Divine.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: