Exodus 6

Studie

          |

2 Ilas Məššina inna i Musa : « Nak a imosan Amaɣlol,

3 ənifalalaɣ y Ibrahim d Isahaq əd Yaqub s esəm in a tt-imosan Məššina di maqqaran, mišan wər tan əzəzdayaɣ iman in s almaɣna n esəm in a tt-imosan "Əlle da".

4 Ətkalaɣ-asan arkawal ən tassaq n a tan-akfaɣ akal ən Kənaɣan, imosan akal daɣ əmosan inaftaɣan.

5 Tolas-əsleɣ i təzarzawt ən Kəl-Israyil win əgan Kəl-Masar eklan, əmərədda ad əxkəma s arkawal ən tassaq wa dasan-ədkala.

6 A wen da fəl as əməl-asan in as : «Nak Amaɣlol! A kawan-əkkəsa daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan-šahaššalan Kəl Masar. A kawan-əkkəsa daɣ əkkəlu, agəzaq-qawan-əs tarna-nin təgat daɣ əlxəkuman-əssohatnen.

7 «A kawan aga tamattay-nin, əqqəlaɣ Əməli-nawan. Ad təssənam as nak Amaɣlol, wa imosan Əməli-nawan : wa as ənta kawan ikkasan daɣ əššəɣəlan win labasnen kawan šahaššalan Kəl Masar.

8 «Dəffər a di, a kawan šəššiwədaɣ akal wa as ədkalaɣ arkawal n ad t-akfa y Ibrahim, d Isahaq əd Yaqub, dawan-t-akfa təxyəzam-tu. Nak Amaɣlol.»

9 Iga Musa isalan win den kul i Kəl-Israyil mišan wər das-əssəsaman fəlas iman-nasan iɣšad tan əkkəlu wa səksədan əgan daɣ Masar.

10 Iššewal Amaɣlol i Musa inn-as :

11 «Aglu akku Firɣawna, əmənokal ən Masar, ann-as : "ayyu Kəl-Israyil ad əgmadan akal nak."»

12 Mišan iššewal Musa y Amaɣlol inn-as : «Wala Kəl-Israyil da wər di-əssəsaman, manəmmək as di z issəsəm Firɣawna, ənta nak izzuwat fall i awal?»

13 Ilas Amaɣlol iššewal i Musa əd Harun daɣ talɣa ən Kəl-Israyil əd Firɣawna, omar-tan s ad əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal wa n Masar. Esmawan n arat daɣ meddan win muzaran ən tawšeten ən Kəl-Israyil əntanay da: Iɣawnatan da win d-əgmadnen Ruben wa n aɣafadday n Israyil (Yaqub): Ɣenok əd Falu, Ɣeçron əd Xarmi.

15 Iɣawnatan da win d əgmadnen Šiməɣron : Yəmuhel, Yamin, Ohad, Yaxin, Təsoɣar, Šawəl imosan barar ən wələt Kənaɣan.

16-19 Əntanay da ismawan ən maddanəs ən Lebi : Geršon, Qəhat əd Mərari. Taɣrəst ən Lebi təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa. Maddanəs ən Geršon : Libni əd Šiməɣi, akk iyyan ila tawšet. Maddanəs ən Qəhat : Ɣamram, Yiçəhar, Ɣebron əd Ɣuzziyel. Taɣrəst ən Qəhat ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen əd karad. Maddanəs ən Mərari : Maɣli əd Muši. Əntanatay da da tawšeten šin d-əgmadnen Lebi s attarixan nasnat.

20 Izlaf Ɣamram Yokebed təmosat talɣammat-net, teraw as du Harun əd Musa. Taɣrəst ən Ɣamram ketnet təmos temeday n awatay əd karadat təmərwen d-əssa.

21 Maddanəs ən Yiçəhar əmosan : Qoraɣ, Nefeg, əd Zixri.

22 Maddanəs n Ɣuzziyel əmosan : Mišahel, Elçafan, əd Sitri.

23 Izlaf Harun Elišebaɣ, təmosat alles n Ɣamminadab, tamadrayt ən Naɣšon, teraw as du Nadab, Abihu, Elɣazar, d Itamar.

24 Maddanəs ən Qoraɣ : Assir, Elqana, d Abiyasaf. Əntanatay da da tawšeten šin d əgmadnen Qoraɣ.

25 Elɣazar ag Harun izlaf alles ən Futiyel teraw as du Finɣas. Ənta da da əməsənsa ən ɣawnatan win d əgmadnen Lebi d əmmək wa as əmməzzaynat tawšeten-nasan.

26 Harun əd Musa win as təga batu-nasan da, əntanay as inna Amaɣlol : «Əkkəsat du tamattay n Israyil daɣ Masar tənnizzam zun agan.»

27 Daɣ adi əntanay da da Musa əd Harun win əkkanen Firɣawna əššewalan-as fəl a d-əkkəsan Kəl-Israyil daɣ akal-net.

28 Əzəl wa ad iššewal Amaɣlol i Musa daɣ Masar inn-as :

29 «Nak a imosan Amaɣlol. Suɣəl i Firɣawna batu ketnet ta dak-z-aga.»

30 Mišan ijjəwab Musa y Amaɣlol inn-as : «Nak izzəwat fall-i awal, manəmmək as di-z-issəsəm Firɣawna?»

  
Scroll to see more.