Exodus 4

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 3   Exodus 5 →     

1 Inn-as Musa: «Kud za wər di əzzəgzanan za wər di əssəsaman, annin i "Bahu as dak inifalal Amaɣlol"?»

2 Inn-as Amaɣlol: «Ma ihan əfus nak?» Inn-as Musa : «tallaq».

3 Inn-as Amaɣlol: «Sərtək-tat daɣ aṃadal!» As issərtak Musa tallaq ten, təbbəday təqqal məlul. Iggad fall as Musa.

4 Inn-as Amaɣlol: «Əzzəl əfus nak, təbəzaq qu-əs tasbat!» Ihoz in Musa itkal məlul s əfus-net iqqal tallaq ta nad daɣ əfus-net.

5 Inn-as Amaɣlol: «Ag-a di da fəl ad əzzəgzənan Kəl-Israyil as Amaɣlol, Əməli n aljadan-nasan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub, inifalal-ak.»

6 Ilas Amaɣlol inn-as: «Adəd əfus nak daɣ ədmaran nak.» Təzzar issəwar Musa əfus-net idmaran-net. As d-ikkas əfus-net ikna əkəršəššən-əs təwərna iyyat.

7 Ilas Amaɣlol inn-as: «Suɣəl əfus nak idmaran nak.» Issoɣal əfus-net. As t-id-ikkas wər ila malad.

8 Ilas Amaɣlol inn-as : «As dak wər əzzəgzanan Kəl-Israyil ɣur təlməɣjujat ta tazzarat, ad əzzəgzənan ɣur ta n sanatat.

9 «As ənayan təlməɣjujaten šin sanatat en əglan wər dak əzzəgzanan, za wər dak-əssəsaman, takkaɣ agarew wa n Ənnil təlkəwa d-aman-net tənɣəlaq qan daɣ aṃadal iqquran. Igda ad ədəsan aṃadal ad əqqəlan azni.»

10 Inna Musa y Amaɣlol : «Ya Əməli! Nak izzuwat fall i awal. Amaran a wen wər t ila əndazəl wala əndazəl nad wala ɣur-əsənti wa təgeɣ awal y əkli nak. Imi nin d iləs in odadan, izzuwat fall i awal.»

11 Inn-as Amaɣlol : «Ma ikfan awedan imi? Ma isamadadan izamazag? Ma isadarɣalan, isaswad? Wərgeɣ nak da, a imosan Amaɣlol?

12 «Əmərədda aglu, nak a z-anattafan d əmi nak, a kay əssusənaɣ a wa za tanna.»

13 Mišan ilas Musa inn-as : «Ya Əməli! Onsayaq-qay ad təzəmmizəlaɣ awedan iyyan fəl ad agu əmazal wədi.»

14 Iggaz alham ən Musa Amaɣlol wəllen inn-as : «Əngəm ill-ay əməqqar-nak Harun wa n iyyan daɣ Kəl-Lebi. Əssanaɣ as rəɣis fall-as awal. Amaran izay-kay du əmərədda. As dər ək immənay ad fəliwəsan man-net.

15 «Əməl-as batuten in s əmmək nasnat, əddi nak dawan ilala fəl əššin ewwan daɣ a wa za tannim, assaknaq-qawan a wa as kawan iwar igi-net.

16 «A dak iqqəl əməššewəl gar ek əd tamattay n Israyil, kay amaran təqqəlaɣ as zun Məššina išawalan y ənnəbi-net.

17 «Ədkəl tallaq ta, ənta as za tətagga alɣalamaten-in.»

18 Iqqal Musa ədaggal-net Yitro, inn-as : «Areɣ a di tayya ad akkaɣ aytedan in win ahanen Masar ad-əssənaɣ əddaran.» Inn-as Yitro : «Aglu, ikf-ik Məššina alxer».

19 Inna Amaɣlol i Musa harwa ad iha Midyan : «Abəz tarrayt, təqqəla Masar, fəl as win əranen tenaɣay-nak kul aba-tan.»

20 Den daɣ ad eway Musa tantut-net əd bararan-net issəwan-tan ajad təzzar ikka Masar, ittâf tallaq ta as t-omar Məššina s a sər-əs išɣəl.

21 Inna Amaɣlol i Musa : «Əmərədda d-as təkkeɣ Masar, əssən fəl təlməɣjujaten kul šin as kay-əkfeɣ tarna n igi-nasnat. As din tose tagaq-qanat dat Firɣawna. Amaran nak ad-əssəɣəra əwəl-net fəl ad igdəl i Kəl-Israyil agamad ən Masar.

22 «Tannaɣ i Firɣawna :

23 «<"ənneɣ ak in ayy-i aɣafadday nin a di iɣbəd. He kay! As tugayaɣ ad-əssəxsiya aɣafadday nak.">»

24 Əššokalan har da ad ənsan, təzzar idal du Amaɣlol Musa ira tenaɣay-net.

25 Den daɣ a du tənkar Ziffora tədkal du təhunt təwalat təsəmmənkəd sər-əs barar-net. Tədkal d-agašek-net tədas sər-əs izuf ən Musa təgannu : «Kay aləs n əzni a di təmosa!»

26 Təzzar oyya Əməli Musa. Xasil əddəlil n əmənkəd fəl tənna Ziffora : «Aləs n əzni a təmosa!»

27 Amaɣlol iššewal i Harun inn-as : «Aglu akku Musa daɣ taneray.» Igla Harun har immənay əd Musa ɣur ədɣaɣ wa ɣur inafalal Məššina i Musa, izalammat-tu.

28 Təzzar imal Musa i Harun batuten kul šin das-iga Amaɣlol, imal təlməɣjujaten kul šin as t-omar s igi-nasnat.

29 Dəffər a wen əddewan fəl əššin-essan əššedawan du iwəššaran kul win əlanen šinaden daɣ Kəl-Israyil.

30 Imal-asan Harun batuten kul šin iga Amaɣlol i Musa, iga təlməɣjujaten kul dat tamattay.

31 Təɣrad tamattay əzəgzan. As-əslan as Amaɣlol inay alɣazab wa taggin, osa du fəl amaknaw ən taɣara-nasan, əssəjadan-as, əɣbadan-tu.

← Exodus 3   Exodus 5 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2242, 3325, 4876, 4936, 6132, 6588, 7268, ...

Apocalypse Revealed 17, 438, 598


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 559, 581, 706, 714, 746, 750

Spiritual Experiences 6017

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:14, 24:26, 50:24

Exodus 2:21, 22, 25, 3:1, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 5:1, 6:12, 7:1, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 8:11, 15, 16, 17, 9:1, 2, 12, 35, 10:3, 4, 20, 11:5, 10, 12:27, 29, 13:15, 14:4, 8, ...

Numbers 12:2, 10, 23:5, 30:1

Deuteronomy 2:30, 18:18, 32:6

Judges 6:17, 18:6

Ruth 1:6

2 Kings 4:2, 5:10, 19, 27

2 Chronicles 7:3, 32:8

Job 1:20

Psalms 25:12, 94:9, 105:26

Proverbs 20:12

Isaiah 51:16

Jeremiah 1:6, 9, 2:14, 31:9

Hosea 11:1

Jonah 1:3

Malachi 6

Matthew 2:15, 20, 10:19

Mark 5:34, 16:20

Luke 7:50

John 2:11, 4:48, 12:37

Acts of the Apostles 16:36

Romans 9:4, 18

2 Corinthians 12:12

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 His Rod Turns into a Serpent
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Who Do You Trust?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: