Exodus 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Inn-as Musa: «Kud za wər di əzzəgzanan za wər di əssəsaman, annin i "Bahu as dak inifalal Amaɣlol"?»

2 Inn-as Amaɣlol: «Ma ihan əfus nak?» Inn-as Musa : «tallaq».

3 Inn-as Amaɣlol: «Sərtək-tat daɣ aṃadal!» As issərtak Musa tallaq ten, təbbəday təqqal məlul. Iggad fall as Musa.

4 Inn-as Amaɣlol: «Əzzəl əfus nak, təbəzaq qu-əs tasbat!» Ihoz in Musa itkal məlul s əfus-net iqqal tallaq ta nad daɣ əfus-net.

5 Inn-as Amaɣlol: «Ag-a di da fəl ad əzzəgzənan Kəl-Israyil as Amaɣlol, Əməli n aljadan-nasan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub, inifalal-ak.»

6 Ilas Amaɣlol inn-as: «Adəd əfus nak daɣ ədmaran nak.» Təzzar issəwar Musa əfus-net idmaran-net. As d-ikkas əfus-net ikna əkəršəššən-əs təwərna iyyat.

7 Ilas Amaɣlol inn-as: «Suɣəl əfus nak idmaran nak.» Issoɣal əfus-net. As t-id-ikkas wər ila malad.

8 Ilas Amaɣlol inn-as : «As dak wər əzzəgzanan Kəl-Israyil ɣur təlməɣjujat ta tazzarat, ad əzzəgzənan ɣur ta n sanatat.

9 «As ənayan təlməɣjujaten šin sanatat en əglan wər dak əzzəgzanan, za wər dak-əssəsaman, takkaɣ agarew wa n Ənnil təlkəwa d-aman-net tənɣəlaq qan daɣ aṃadal iqquran. Igda ad ədəsan aṃadal ad əqqəlan azni.»

10 Inna Musa y Amaɣlol : «Ya Əməli! Nak izzuwat fall i awal. Amaran a wen wər t ila əndazəl wala əndazəl nad wala ɣur-əsənti wa təgeɣ awal y əkli nak. Imi nin d iləs in odadan, izzuwat fall i awal.»

11 Inn-as Amaɣlol : «Ma ikfan awedan imi? Ma isamadadan izamazag? Ma isadarɣalan, isaswad? Wərgeɣ nak da, a imosan Amaɣlol?

12 «Əmərədda aglu, nak a z-anattafan d əmi nak, a kay əssusənaɣ a wa za tanna.»

13 Mišan ilas Musa inn-as : «Ya Əməli! Onsayaq-qay ad təzəmmizəlaɣ awedan iyyan fəl ad agu əmazal wədi.»

14 Iggaz alham ən Musa Amaɣlol wəllen inn-as : «Əngəm ill-ay əməqqar-nak Harun wa n iyyan daɣ Kəl-Lebi. Əssanaɣ as rəɣis fall-as awal. Amaran izay-kay du əmərədda. As dər ək immənay ad fəliwəsan man-net.

15 «Əməl-as batuten in s əmmək nasnat, əddi nak dawan ilala fəl əššin ewwan daɣ a wa za tannim, assaknaq-qawan a wa as kawan iwar igi-net.

16 «A dak iqqəl əməššewəl gar ek əd tamattay n Israyil, kay amaran təqqəlaɣ as zun Məššina išawalan y ənnəbi-net.

17 «Ədkəl tallaq ta, ənta as za tətagga alɣalamaten-in.»

18 Iqqal Musa ədaggal-net Yitro, inn-as : «Areɣ a di tayya ad akkaɣ aytedan in win ahanen Masar ad-əssənaɣ əddaran.» Inn-as Yitro : «Aglu, ikf-ik Məššina alxer».

19 Inna Amaɣlol i Musa harwa ad iha Midyan : «Abəz tarrayt, təqqəla Masar, fəl as win əranen tenaɣay-nak kul aba-tan.»

20 Den daɣ ad eway Musa tantut-net əd bararan-net issəwan-tan ajad təzzar ikka Masar, ittâf tallaq ta as t-omar Məššina s a sər-əs išɣəl.

21 Inna Amaɣlol i Musa : «Əmərədda d-as təkkeɣ Masar, əssən fəl təlməɣjujaten kul šin as kay-əkfeɣ tarna n igi-nasnat. As din tose tagaq-qanat dat Firɣawna. Amaran nak ad-əssəɣəra əwəl-net fəl ad igdəl i Kəl-Israyil agamad ən Masar.

22 «Tannaɣ i Firɣawna :

23 «<"ənneɣ ak in ayy-i aɣafadday nin a di iɣbəd. He kay! As tugayaɣ ad-əssəxsiya aɣafadday nak.">»

24 Əššokalan har da ad ənsan, təzzar idal du Amaɣlol Musa ira tenaɣay-net.

25 Den daɣ a du tənkar Ziffora tədkal du təhunt təwalat təsəmmənkəd sər-əs barar-net. Tədkal d-agašek-net tədas sər-əs izuf ən Musa təgannu : «Kay aləs n əzni a di təmosa!»

26 Təzzar oyya Əməli Musa. Xasil əddəlil n əmənkəd fəl tənna Ziffora : «Aləs n əzni a təmosa!»

27 Amaɣlol iššewal i Harun inn-as : «Aglu akku Musa daɣ taneray.» Igla Harun har immənay əd Musa ɣur ədɣaɣ wa ɣur inafalal Məššina i Musa, izalammat-tu.

28 Təzzar imal Musa i Harun batuten kul šin das-iga Amaɣlol, imal təlməɣjujaten kul šin as t-omar s igi-nasnat.

29 Dəffər a wen əddewan fəl əššin-essan əššedawan du iwəššaran kul win əlanen šinaden daɣ Kəl-Israyil.

30 Imal-asan Harun batuten kul šin iga Amaɣlol i Musa, iga təlməɣjujaten kul dat tamattay.

31 Təɣrad tamattay əzəgzan. As-əslan as Amaɣlol inay alɣazab wa taggin, osa du fəl amaknaw ən taɣara-nasan, əssəjadan-as, əɣbadan-tu.

  

Exploring the Meaning of Exodus 4      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6939. There is a continuation in this chapter in the internal sense with respect to the liberation of those who are of the spiritual church. First, their state is described, namely, that if they had not hope and faith, falsities and evils, and also things profane would drag them down: these are the things signified by the three signs.

Arcana Coelestia 6940. Afterward the law Divine is treated of, that truth was adjoined to its good; and that thus good had the power to liberate, and to insinuate hope and faith. Moses represents the law Divine as to good, and Aaron as to truth.

Arcana Coelestia 6941. Lastly that people is treated of, in that they only represented the spiritual church; and not that this church could be instituted among them, because they were in externals without internals. This is signified by Zipporah's circumcision of her son, and by the blood wherewith his feet were stained.

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: