Exodus 4

Studie

          |

1 Inn-as Musa: «Kud za wər di əzzəgzanan za wər di əssəsaman, annin i "Bahu as dak inifalal Amaɣlol"?»

2 Inn-as Amaɣlol: «Ma ihan əfus nak?» Inn-as Musa : «tallaq».

3 Inn-as Amaɣlol: «Sərtək-tat daɣ aṃadal!» As issərtak Musa tallaq ten, təbbəday təqqal məlul. Iggad fall as Musa.

4 Inn-as Amaɣlol: «Əzzəl əfus nak, təbəzaq qu-əs tasbat!» Ihoz in Musa itkal məlul s əfus-net iqqal tallaq ta nad daɣ əfus-net.

5 Inn-as Amaɣlol: «Ag-a di da fəl ad əzzəgzənan Kəl-Israyil as Amaɣlol, Əməli n aljadan-nasan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub, inifalal-ak.»

6 Ilas Amaɣlol inn-as: «Adəd əfus nak daɣ ədmaran nak.» Təzzar issəwar Musa əfus-net idmaran-net. As d-ikkas əfus-net ikna əkəršəššən-əs təwərna iyyat.

7 Ilas Amaɣlol inn-as: «Suɣəl əfus nak idmaran nak.» Issoɣal əfus-net. As t-id-ikkas wər ila malad.

8 Ilas Amaɣlol inn-as : «As dak wər əzzəgzanan Kəl-Israyil ɣur təlməɣjujat ta tazzarat, ad əzzəgzənan ɣur ta n sanatat.

9 «As ənayan təlməɣjujaten šin sanatat en əglan wər dak əzzəgzanan, za wər dak-əssəsaman, takkaɣ agarew wa n Ənnil təlkəwa d-aman-net tənɣəlaq qan daɣ aṃadal iqquran. Igda ad ədəsan aṃadal ad əqqəlan azni.»

10 Inna Musa y Amaɣlol : «Ya Əməli! Nak izzuwat fall i awal. Amaran a wen wər t ila əndazəl wala əndazəl nad wala ɣur-əsənti wa təgeɣ awal y əkli nak. Imi nin d iləs in odadan, izzuwat fall i awal.»

11 Inn-as Amaɣlol : «Ma ikfan awedan imi? Ma isamadadan izamazag? Ma isadarɣalan, isaswad? Wərgeɣ nak da, a imosan Amaɣlol?

12 «Əmərədda aglu, nak a z-anattafan d əmi nak, a kay əssusənaɣ a wa za tanna.»

13 Mišan ilas Musa inn-as : «Ya Əməli! Onsayaq-qay ad təzəmmizəlaɣ awedan iyyan fəl ad agu əmazal wədi.»

14 Iggaz alham ən Musa Amaɣlol wəllen inn-as : «Əngəm ill-ay əməqqar-nak Harun wa n iyyan daɣ Kəl-Lebi. Əssanaɣ as rəɣis fall-as awal. Amaran izay-kay du əmərədda. As dər ək immənay ad fəliwəsan man-net.

15 «Əməl-as batuten in s əmmək nasnat, əddi nak dawan ilala fəl əššin ewwan daɣ a wa za tannim, assaknaq-qawan a wa as kawan iwar igi-net.

16 «A dak iqqəl əməššewəl gar ek əd tamattay n Israyil, kay amaran təqqəlaɣ as zun Məššina išawalan y ənnəbi-net.

17 «Ədkəl tallaq ta, ənta as za tətagga alɣalamaten-in.»

18 Iqqal Musa ədaggal-net Yitro, inn-as : «Areɣ a di tayya ad akkaɣ aytedan in win ahanen Masar ad-əssənaɣ əddaran.» Inn-as Yitro : «Aglu, ikf-ik Məššina alxer».

19 Inna Amaɣlol i Musa harwa ad iha Midyan : «Abəz tarrayt, təqqəla Masar, fəl as win əranen tenaɣay-nak kul aba-tan.»

20 Den daɣ ad eway Musa tantut-net əd bararan-net issəwan-tan ajad təzzar ikka Masar, ittâf tallaq ta as t-omar Məššina s a sər-əs išɣəl.

21 Inna Amaɣlol i Musa : «Əmərədda d-as təkkeɣ Masar, əssən fəl təlməɣjujaten kul šin as kay-əkfeɣ tarna n igi-nasnat. As din tose tagaq-qanat dat Firɣawna. Amaran nak ad-əssəɣəra əwəl-net fəl ad igdəl i Kəl-Israyil agamad ən Masar.

22 «Tannaɣ i Firɣawna :

23 «<"ənneɣ ak in ayy-i aɣafadday nin a di iɣbəd. He kay! As tugayaɣ ad-əssəxsiya aɣafadday nak.">»

24 Əššokalan har da ad ənsan, təzzar idal du Amaɣlol Musa ira tenaɣay-net.

25 Den daɣ a du tənkar Ziffora tədkal du təhunt təwalat təsəmmənkəd sər-əs barar-net. Tədkal d-agašek-net tədas sər-əs izuf ən Musa təgannu : «Kay aləs n əzni a di təmosa!»

26 Təzzar oyya Əməli Musa. Xasil əddəlil n əmənkəd fəl tənna Ziffora : «Aləs n əzni a təmosa!»

27 Amaɣlol iššewal i Harun inn-as : «Aglu akku Musa daɣ taneray.» Igla Harun har immənay əd Musa ɣur ədɣaɣ wa ɣur inafalal Məššina i Musa, izalammat-tu.

28 Təzzar imal Musa i Harun batuten kul šin das-iga Amaɣlol, imal təlməɣjujaten kul šin as t-omar s igi-nasnat.

29 Dəffər a wen əddewan fəl əššin-essan əššedawan du iwəššaran kul win əlanen šinaden daɣ Kəl-Israyil.

30 Imal-asan Harun batuten kul šin iga Amaɣlol i Musa, iga təlməɣjujaten kul dat tamattay.

31 Təɣrad tamattay əzəgzan. As-əslan as Amaɣlol inay alɣazab wa taggin, osa du fəl amaknaw ən taɣara-nasan, əssəjadan-as, əɣbadan-tu.

  
Scroll to see more.