Exodus 3

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Exodus 2   Exodus 4 →

1 Illa Musa den imos amadan n aharay wa mallan y ədaggal-net Yitro, wa as itawannu Rawəl, imosan əməggi ən təkutawen ən Midyan. Idan eharay daɣ-əsuf har ewad adɣaɣ wa n Horeba, itawann-as adɣaɣ wa n Məššina.

2 Təzzar inafalal as du angalos n Amaɣlol daɣ təfsəq təbilaglagat. Isammaklal-əs Musa as wər tətərəkəmmit təfsəq ten.

3 Den daɣ ad inna gar-es əd man-net : «A din ihaza ad əniya əlmaɣiza wa, ad-əssəna mafel as wər tətərəkəmmit təfsəq ten».

4 Inay Amaɣlol as Musa itihaz in arat wen. Təzzar iɣr-ay Məššina inn-as : «Musa, Musa!» Inn-as Musa : «Nak da!»

5 Inn-as Məššina : «Zakkat in fəl adag wa, əkkəs iɣateman, edag wa tahe da aṃadal zəddigan a imos.»

6 Inn-as tolas dəffər a wen : «Nak Əməli n abba nak, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isxaq, Əməli ən Yaqub.» Den daɣ a d-issəlsa Musa udəm-net fəlas iksud ad inəməswəd əd Məššina.

7 Inn-as Amaɣlol tolas : «Ənaya alɣazab wa tətaggu tamattay-nin daɣ Masar, amaran sallaɣ i təkurayt-net fəl win tat-əssasnen. Əssana wəllen as taɣazzaban.

8 «A wen daɣ fəl d-əzzəbbe y a tan əkkəsa daɣ tarna ən Kəl Masar, əkkəsaq-qan daɣ Masar əšəššiwədaq-qan akal ihossayan, elwan, ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat. Akal wen ənta a əhan Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus.

9 «Əmərədda təkurayt ən Kəl-Israyil-əsleɣ as, ənaya tolas a wa dər ogda alɣazab wa tan saknin Kəl Masar.

10 «Aglu daɣ a di əmərədda takka Firɣawna. Zimazalaq-qay sər-əs fəl a du təssərdəɣa tamattay-nin ta n maddanəs n Israyil ahanen Masar.

11 Inna Musa i Məššina : «Nak za ma mosa, as takka Firɣawna wala takkasa du maddanəs n Israyil daɣ Masar?»

12 Inn-as Məššina : «Adi əddewa dər-ək. Arat wa təhannaya da ənta təgəyya n as nak kay in issəglan. As du təkkasa tamattay daɣ Masar, təɣbədam-i ɣur ədɣaɣ wa.»

13 Ilas Musa inn-as : «Ad agla daɣ adi akka Kəl-Israyil annaɣ asan : "Məššina n aljadan-nawan a di d izammazalan sər-wan". Kud z-ənnan-i : "M-esəm-net Məššina wen?" Ma dasan z-anna əddi?»

14 Den daɣ ad inna Məššina i Musa : «"Əmosa əlle da." Arat da wa za tanna i Kəl-Israyil "Əlle da" a di d-izammazalan sər wan.

15 Ilas Məššina inna i Musa : «Tannaɣ-asan : "Amaɣlol, Əməli n aljadan-nawan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub di d-izammazalan sər-wan". Esəm-in den da wa iɣlalan, amaran ənta as za təwəzdiya daɣ əɣlul n azzaman.

16 «Aglu daɣ a di təššidəwaɣ iwəššaran win əlanen tanat daɣ Kəl-Israyil tannaɣ-asan : "Amaɣlol, Əməli n aljadan nawan, Əməli n Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub, a di d-inafalan, inn-i : Illikan as anay ənayaq qawan. Oggeɣ a wa kawan igarrawan daɣ Masar.

17 «"Amaran əgeɣ tanat ta n a kawan əkkəsa daɣ akal wa n Masar daɣ tətaɣazzabam, šəššiwədaq qawan akal ən Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz, əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus. Akal wen ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat."

18 «Ad-əssəsəman wəššaran n Israyil y awal nak tidawa dər-san s ahan n əmənokal ən Masar tannim-as : "Amaɣlol, Əməli ən Kəl-Ɣibri, Əməli-nana, inafalal-ana du. Akf-ana turagat n ad nagu karad adan ən teklay daɣ taneray fəl a das-nagu šikutawen."

19 «Əssanaɣ as wər kawan z-ayyu əmənokal di taglim fəlas wər t-illa awedan ifragan əšəhhəššəl-net.

20 «Mišan a fall-as əššəšɣəla tarna tagget. Ammazala fəl Kəl Masar əs tarna təgat daɣ təjujab wər nətawazday. Dəffər a di kawan z ayyu taglim.

21 «Wər za taglim təsikarayrayam ifassan fəlas ad akfa tamattay ta annaɣmat daɣ Kəl Masar.

22 «Tantut ketnet təgmay daɣ təmahharak-net made təmidit-net ta n wələt Masar uɣənan n urəɣ əd win əzrəf, əd təbəddaɣ. Aratan win den akfiwat-tan i bararan-nawan əd təbararen nawan. Əmmək wen da as za taɣim Kəl Masar.»

← Exodus 2   Exodus 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1343, 1444, 1551, 1748, 1925, 2242, 2576, ...

Apocalypse Revealed 468, 505

True Christian Religion 19


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 242, 430, 504, 532, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Spiritual Experiences 5669

Marriage 19

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:14, 21, 22:1, 11, 26:3, 28:13, 17, 29:32, 31:12, 43:11

Exodus 1:8, 11, 2:16, 21, 23, 25, 3:6, 15, 4:1, 5, 10, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 5:1, 2, 3, 6:1, 2, 3, 6, 7:3, 14, 8:23, 28, 9:7, 35, 10:20, 11:1, 2, 3, 9, 10, 12:31, ...

Leviticus 1:1, 20:24

Numbers 10:33, 13:27

Deuteronomy 1:6, 25, 6:3, 22, 8:7, 33:16

Joshua 5:6, 15

Judges 6:12, 14, 15, 16, 13:22

1 Samuel 14:10, 16:11

1 Kings 18:36, 19:8, 13, 19

2 Kings 13:4, 20:5

1 Chronicles 9:20, 29:14, 18

Nehemiah 9:9, 10

Psalms 14, 12:6, 30:5, 68:5, 102:13, 21, 105:26

Isaiah 6:2, 5, 42:8, 52:6

Jeremiah 11:5, 32:20, 21

Ezekiel 20:6

Hosea 12:6

Amos 1:1

Malachi 3:6

Matthew 22:32

Mark 12:26

Luke 20:37

Acts of the Apostles 3:13, 7:7, 30, 31, 32, 33, 34, 18:10

1 Corinthians 3:5

Hebrews 11:16

Revelation 1:4

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Approaching the Lord
Throughout virtually every culture, in every era of history, people have related to a Divine presence. We desire to draw near to the source of our life, the cause of our existence. Yet there is the question of who or what we are meant to approach?
Worship Talk | Ages over 18

 Burning Bush
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Curiosity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 I Am: The Lord’s Divine Presence with Us
Worship Talk | Ages over 18

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
The Lord protected Moses and prepared him to do a very important job. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 Moses and the Burning Bush
Project | Ages up to 6

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Moses and the Burning Bush (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses at the Burning Bush
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Names of the Lord
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Burning Bush with Watercolor Pencils
Project | Ages 4 - 10

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Angel and the Bush
Project | Ages 4 - 10

 The Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Burning Bush
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Burning Bush
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Burning Bush
As we approach adult life, the things we are learning from the Word take on new meaning.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Lord's Names
The Lord's names reveal aspects of His qualities. We can be linked to Him through baptism in His name.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Miracle of the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Oneness of God
Lesson and activities looking at the oneness of God and the way his many names help us reflect on what He does for us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Has Different Names
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Two Sexes?
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: