Exodus 3

Study

       

1 Illa Musa den imos amadan n aharay wa mallan y ədaggal-net Yitro, wa as itawannu Rawəl, imosan əməggi ən təkutawen ən Midyan. Idan eharay daɣ-əsuf har ewad adɣaɣ wa n Horeba, itawann-as adɣaɣ wa n Məššina.

2 Təzzar inafalal as du angalos n Amaɣlol daɣ təfsəq təbilaglagat. Isammaklal-əs Musa as wər tətərəkəmmit təfsəq ten.

3 Den daɣ ad inna gar-es əd man-net : «A din ihaza ad əniya əlmaɣiza wa, ad-əssəna mafel as wər tətərəkəmmit təfsəq ten».

4 Inay Amaɣlol as Musa itihaz in arat wen. Təzzar iɣr-ay Məššina inn-as : «Musa, Musa!» Inn-as Musa : «Nak da!»

5 Inn-as Məššina : «Zakkat in fəl adag wa, əkkəs iɣateman, edag wa tahe da aṃadal zəddigan a imos.»

6 Inn-as tolas dəffər a wen : «Nak Əməli n abba nak, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isxaq, Əməli ən Yaqub.» Den daɣ a d-issəlsa Musa udəm-net fəlas iksud ad inəməswəd əd Məššina.

7 Inn-as Amaɣlol tolas : «Ənaya alɣazab wa tətaggu tamattay-nin daɣ Masar, amaran sallaɣ i təkurayt-net fəl win tat-əssasnen. Əssana wəllen as taɣazzaban.

8 «A wen daɣ fəl d-əzzəbbe y a tan əkkəsa daɣ tarna ən Kəl Masar, əkkəsaq-qan daɣ Masar əšəššiwədaq-qan akal ihossayan, elwan, ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat. Akal wen ənta a əhan Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus.

9 «Əmərədda təkurayt ən Kəl-Israyil-əsleɣ as, ənaya tolas a wa dər ogda alɣazab wa tan saknin Kəl Masar.

10 «Aglu daɣ a di əmərədda takka Firɣawna. Zimazalaq-qay sər-əs fəl a du təssərdəɣa tamattay-nin ta n maddanəs n Israyil ahanen Masar.

11 Inna Musa i Məššina : «Nak za ma mosa, as takka Firɣawna wala takkasa du maddanəs n Israyil daɣ Masar?»

12 Inn-as Məššina : «Adi əddewa dər-ək. Arat wa təhannaya da ənta təgəyya n as nak kay in issəglan. As du təkkasa tamattay daɣ Masar, təɣbədam-i ɣur ədɣaɣ wa.»

13 Ilas Musa inn-as : «Ad agla daɣ adi akka Kəl-Israyil annaɣ asan : "Məššina n aljadan-nawan a di d izammazalan sər-wan". Kud z-ənnan-i : "M-esəm-net Məššina wen?" Ma dasan z-anna əddi?»

14 Den daɣ ad inna Məššina i Musa : «"Əmosa əlle da." Arat da wa za tanna i Kəl-Israyil "Əlle da" a di d-izammazalan sər wan.

15 Ilas Məššina inna i Musa : «Tannaɣ-asan : "Amaɣlol, Əməli n aljadan-nawan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub di d-izammazalan sər-wan". Esəm-in den da wa iɣlalan, amaran ənta as za təwəzdiya daɣ əɣlul n azzaman.

16 «Aglu daɣ a di təššidəwaɣ iwəššaran win əlanen tanat daɣ Kəl-Israyil tannaɣ-asan : "Amaɣlol, Əməli n aljadan nawan, Əməli n Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub, a di d-inafalan, inn-i : Illikan as anay ənayaq qawan. Oggeɣ a wa kawan igarrawan daɣ Masar.

17 «"Amaran əgeɣ tanat ta n a kawan əkkəsa daɣ akal wa n Masar daɣ tətaɣazzabam, šəššiwədaq qawan akal ən Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz, əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus. Akal wen ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat."

18 «Ad-əssəsəman wəššaran n Israyil y awal nak tidawa dər-san s ahan n əmənokal ən Masar tannim-as : "Amaɣlol, Əməli ən Kəl-Ɣibri, Əməli-nana, inafalal-ana du. Akf-ana turagat n ad nagu karad adan ən teklay daɣ taneray fəl a das-nagu šikutawen."

19 «Əssanaɣ as wər kawan z-ayyu əmənokal di taglim fəlas wər t-illa awedan ifragan əšəhhəššəl-net.

20 «Mišan a fall-as əššəšɣəla tarna tagget. Ammazala fəl Kəl Masar əs tarna təgat daɣ təjujab wər nətawazday. Dəffər a di kawan z ayyu taglim.

21 «Wər za taglim təsikarayrayam ifassan fəlas ad akfa tamattay ta annaɣmat daɣ Kəl Masar.

22 «Tantut ketnet təgmay daɣ təmahharak-net made təmidit-net ta n wələt Masar uɣənan n urəɣ əd win əzrəf, əd təbəddaɣ. Aratan win den akfiwat-tan i bararan-nawan əd təbararen nawan. Əmmək wen da as za taɣim Kəl Masar.»

  

Exploring the Meaning of Exodus 3      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6825. In the first chapter, in the internal sense, the subject treated of was the infestation by falsities and evils of those who are of the church; in the second chapter it was the beginnings and successive states of truth Divine with them; in this chapter in the internal sense the subject treated of is their liberation; and then for the first time they are instructed who the God is who has liberated them, that it is the Lord; and that He introduces them into heaven after they have been endowed with manifold truth and good.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: