Exodus 3

Studie

          |

1 Illa Musa den imos amadan n aharay wa mallan y ədaggal-net Yitro, wa as itawannu Rawəl, imosan əməggi ən təkutawen ən Midyan. Idan eharay daɣ-əsuf har ewad adɣaɣ wa n Horeba, itawann-as adɣaɣ wa n Məššina.

2 Təzzar inafalal as du angalos n Amaɣlol daɣ təfsəq təbilaglagat. Isammaklal-əs Musa as wər tətərəkəmmit təfsəq ten.

3 Den daɣ ad inna gar-es əd man-net : «A din ihaza ad əniya əlmaɣiza wa, ad-əssəna mafel as wər tətərəkəmmit təfsəq ten».

4 Inay Amaɣlol as Musa itihaz in arat wen. Təzzar iɣr-ay Məššina inn-as : «Musa, Musa!» Inn-as Musa : «Nak da!»

5 Inn-as Məššina : «Zakkat in fəl adag wa, əkkəs iɣateman, edag wa tahe da aṃadal zəddigan a imos.»

6 Inn-as tolas dəffər a wen : «Nak Əməli n abba nak, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isxaq, Əməli ən Yaqub.» Den daɣ a d-issəlsa Musa udəm-net fəlas iksud ad inəməswəd əd Məššina.

7 Inn-as Amaɣlol tolas : «Ənaya alɣazab wa tətaggu tamattay-nin daɣ Masar, amaran sallaɣ i təkurayt-net fəl win tat-əssasnen. Əssana wəllen as taɣazzaban.

8 «A wen daɣ fəl d-əzzəbbe y a tan əkkəsa daɣ tarna ən Kəl Masar, əkkəsaq-qan daɣ Masar əšəššiwədaq-qan akal ihossayan, elwan, ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat. Akal wen ənta a əhan Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus.

9 «Əmərədda təkurayt ən Kəl-Israyil-əsleɣ as, ənaya tolas a wa dər ogda alɣazab wa tan saknin Kəl Masar.

10 «Aglu daɣ a di əmərədda takka Firɣawna. Zimazalaq-qay sər-əs fəl a du təssərdəɣa tamattay-nin ta n maddanəs n Israyil ahanen Masar.

11 Inna Musa i Məššina : «Nak za ma mosa, as takka Firɣawna wala takkasa du maddanəs n Israyil daɣ Masar?»

12 Inn-as Məššina : «Adi əddewa dər-ək. Arat wa təhannaya da ənta təgəyya n as nak kay in issəglan. As du təkkasa tamattay daɣ Masar, təɣbədam-i ɣur ədɣaɣ wa.»

13 Ilas Musa inn-as : «Ad agla daɣ adi akka Kəl-Israyil annaɣ asan : "Məššina n aljadan-nawan a di d izammazalan sər-wan". Kud z-ənnan-i : "M-esəm-net Məššina wen?" Ma dasan z-anna əddi?»

14 Den daɣ ad inna Məššina i Musa : «"Əmosa əlle da." Arat da wa za tanna i Kəl-Israyil "Əlle da" a di d-izammazalan sər wan.

15 Ilas Məššina inna i Musa : «Tannaɣ-asan : "Amaɣlol, Əməli n aljadan-nawan, Əməli n Ibrahim, Əməli n Isahaq, Əməli ən Yaqub di d-izammazalan sər-wan". Esəm-in den da wa iɣlalan, amaran ənta as za təwəzdiya daɣ əɣlul n azzaman.

16 «Aglu daɣ a di təššidəwaɣ iwəššaran win əlanen tanat daɣ Kəl-Israyil tannaɣ-asan : "Amaɣlol, Əməli n aljadan nawan, Əməli n Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub, a di d-inafalan, inn-i : Illikan as anay ənayaq qawan. Oggeɣ a wa kawan igarrawan daɣ Masar.

17 «"Amaran əgeɣ tanat ta n a kawan əkkəsa daɣ akal wa n Masar daɣ tətaɣazzabam, šəššiwədaq qawan akal ən Kəl Xənaɣan, əd Kəl Ɣit, əd Kəl Amor, əd Kəl Fəriz, əd Kəl Ɣif əd Kəl Yəbus. Akal wen ahanat-tu təsəssəngay n əx əd turawat."

18 «Ad-əssəsəman wəššaran n Israyil y awal nak tidawa dər-san s ahan n əmənokal ən Masar tannim-as : "Amaɣlol, Əməli ən Kəl-Ɣibri, Əməli-nana, inafalal-ana du. Akf-ana turagat n ad nagu karad adan ən teklay daɣ taneray fəl a das-nagu šikutawen."

19 «Əssanaɣ as wər kawan z-ayyu əmənokal di taglim fəlas wər t-illa awedan ifragan əšəhhəššəl-net.

20 «Mišan a fall-as əššəšɣəla tarna tagget. Ammazala fəl Kəl Masar əs tarna təgat daɣ təjujab wər nətawazday. Dəffər a di kawan z ayyu taglim.

21 «Wər za taglim təsikarayrayam ifassan fəlas ad akfa tamattay ta annaɣmat daɣ Kəl Masar.

22 «Tantut ketnet təgmay daɣ təmahharak-net made təmidit-net ta n wələt Masar uɣənan n urəɣ əd win əzrəf, əd təbəddaɣ. Aratan win den akfiwat-tan i bararan-nawan əd təbararen nawan. Əmmək wen da as za taɣim Kəl Masar.»

  
Scroll to see more.