Žalmy 7

Studie

   

1 Osvědčení neviny Davidovy, o čemž zpíval Hospodinu z příčiny slov Chusi syna Jeminova.

2 Hospodine Bože můj, v toběť doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne,

3 Aby neuchvátil jako lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by vysvobodil.

4 Hospodine Bože můj, učinil-li jsem to, jest-li nepravost při mně,

5 Činil-li jsem zle tomu, kdož se ke mně pokojně choval, (nýbrž spomáhal jsem protivícímu se mi bez příčiny),

6 Nechať stihá nepřítel duši mou, i popadne, a pošlapá na zemi život můj, a slávu mou v prach uvede. Sélah.

7 Povstaň, Hospodine, v hněvě svém, vyvyš se proti vzteklostem mých nepřátel, a prociť ke mně, nebo jsi soud nařídil.

8 I shrne se k tobě shromáždění lidí; pro ně tedy u výsost navrať se zase.

9 Hospodin souditi bude lidi. Sudiž mne, Hospodine, podlé spravedlnosti mé, a podlé nevinnosti mé, kteráž při mně jest.

10 Ó by již k skončení přišla nešlechetnost bezbožných, spravedlivého pak abys utvrdil ty, kterýž zkušuješ srdce a ledví, Bože spravedlivý.

11 Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem.

12 Bůh jest soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den.

13 Neobrátí-li se, naostříť meč svůj; lučiště své natáhl, a naměřil je.

14 Připravil sobě i zbroj smrtelnou, střely své proti škůdcím přistrojil.

15 Aj, rodí nepravost; nebo počav těžkou bolest, urodí lež.

16 Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil.

17 Obrátíť se usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí. [ (Psalms 7:18) Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího. ]

Scroll to see more.