Žalmy 6

Studie

   

1 Přednímu kantoru na neginot, k nízkému zpěvu, žalm Davidův.

2 Hospodine, netresci mne v hněvě svém, ani v prchlivosti své kárej mne.

3 Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.

4 Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad?

5 Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své.

6 Nebo mrtví nezpomínají na tebe, a v hrobě kdo tě bude oslavovati?

7 Ustávám v úpění svém, ložce své každé noci svlažuji, slzami svými postel svou smáčím.

8 Sškvrkla se zámutkem tvář má, sstarala se příčinou všech nepřátel mých.

9 Odstuptež ode mne všickni činitelé nepravosti; neboť jest vyslyšel Hospodin hlas pláče mého.

10 Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal. [ (Psalms 6:11) Nechažť se zastydí a předěsí zřejmě všickni nepřátelé moji, nechažť jsou zpět obráceni a rychle zahanbeni. ]

Scroll to see more.