Phục truyền luật lệ ký第14章:15

学习

             |

15 chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê, và mọi thứ bò cắc;


这节经文评论  

原作者: Alexander Payne (机器翻译成: 中文)

第15节。也不是那些喜欢黑暗而不喜欢光明,在晦暗的心境中破坏真理,或以自己代替真正的真理,或任何一种掠夺善良和真理的虚伪。