Phục truyền luật lệ ký 14:15

Estudio

             |

15 chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê, và mọi thứ bò cắc;