Cuộc di cư 31:11

Study

          

11 dầu xức, và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi.

    Studera inre mening

Översätt: