Bible

 

Ezékiel 23

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Volt két asszony, egy anyának leányai.

3 És paráználkodának Égyiptomban, ifjúságukban paráználkodtak; ott szorongatták emlõjüket, ott nyomogatták szûzi keblöket.

4 És nevök: Oholá a nagyobbik, és húga Oholibá; és lõnek enyimekké, és szülének fiakat és leányokat. A mi pedig a nevöket illeti: Samaria az Oholá és Jeruzsálem az Oholibá.

5 És paráználkodék Oholá oldalamon, és fölgerjede szeretõihez, a közeli Assiriabeliekhez.

6 Kik kék bíborba öltözöttek, helytartók és fejedelmek, kívánatos ifjak mindnyájan, lovagok, lovakon ülõk.

7 És nékik adá magát paráznaságaiban Assiria válogatott ifjainak; és mindazoknál, kikhez felgerjede, minden õ bálványaikkal megfertézteté magát.

8 De az Égyiptombeliektõl való paráznaságait is el nem hagyá, mert vele háltak ifjúságában, s õk nyomogatták szûzi kebelét, és kiöntötték õ reá paráznaságukat.

9 Ennekokáért adtam õt szeretõinek kezébe, Assiria fiainak kezébe, kikhez fölgerjedett.

10 Azok feltakarák szemérmét, fiait és leányit elvivék s magát fegyverrel ölék meg, úgy hogy híre-neve lõn az asszonyoknál, s ítéletet cselekedének rajta.

11 És látá húga, Oholibá, és még gonoszabbul folytatá bujálkodását amannál, és paráznaságait nénje paráználkodásainál.

12 Assiria fiaihoz fölgerjedt, közeli helytartókhoz s fejedelmekhez, teljes szépségben öltözõkhöz, lovagokhoz, lovakon ülõkhöz, kik mindnyájan kivánatos ifjak.

13 És látám, hogy megfertéztette magát: egy az útjok kettõjöknek.

14 És még szaporítá paráznaságait, és láta férfiakat bevésve a falon, a Káldeusok képeit, bevésve vörös festékkel,

15 Kik övet viseltek derekukon, csomós süvegeket fejükön, olyanok mind, mint a szekérrõl harczolók, hasonlók Bábel fiaihoz, kiknek szülõföldje Káldea;

16 És fölgerjedt hozzájok szemei nézésében, s bocsáta követeket hozzájok Káldeába.

17 És eljövének õ hozzá Bábel fiai a szerelem ágyasházába, s megfertézteték õt paráznaságukkal, úgyhogy tisztátalan lett miattok; s ekkor lelke eltávozék tõlök.

18 És mikor feltakarta paráznaságait és feltakarta szemérmét, eltávozék az én lelkem õ tõle, a mint az õ nénjétõl lelkem eltávozott vala.

19 És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúságának napjairól, mikor Égyiptom földjén paráználkodott;

20 És fölgerjede azok bujálkodóihoz, kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk, mint lovak folyása.

21 És megemlékezél ifjúságod fajtalankodására, mikor õk, az égyiptomiak, nyomogatták kebledet, hogy szorongassák ifjúságod emlõit.

22 Ennekokáért Oholibá, így szól az Úr Isten: Ímé, én feltámasztom a te szeretõidet ellened, kiktõl pedig eltávozott lelked, s reád hozom õket mindenfelõl.

23 Babilon fiait és minden Káldeabelit, Pekódot és Soát és Koát, Assiria minden fiát õ velük, kívánatos ifjakat, helytartókat s fejedelmeket, mindnyájokat, szekérrõl harczolókat s elõkelõket, és lovakon ülõket, mindnyájokat.

24 És jõnek reád szekereknek és kerekeknek tömegével s népek sokaságával, nagy és kis paizszsal és sisakkal körülvesznek téged mindenfelõl, s adok nékik hatalmat az ítéletre, s megítélnek téged az õ ítéletök szerint.

25 És megmutatom rajtad féltõ szerelmemet, s cselekszenek veled kegyetlenül; orrodat s füleidet elmetélik, s maradékod fegyver miatt hull el; õk fiaidat és leányaidat elviszik, s maradékodat tûz emészti meg.

26 S megfosztanak ruháidtól, és elveszik ékességeidet.

27 És véget vetek fajtalanságodnak s Égyiptom földjérõl való paráznaságodnak, s nem emeled föl szemeidet rájok, s Égyiptomra nem emlékezel többé.

28 Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én adlak téged azoknak kezébe, a kiket gyûlölsz, azoknak kezébe, a kiktõl eltávozott lelked.

29 És gyûlölséggel cselekesznek veled, és mindent, mit kerestél, elvesznek tõled, és mezítelen s ruhátalan hagynak, hogy feltakartassék paráznaságaid szemérme. És fajtalanságod s paráználkodásaid

30 Hozták ezeket reád; mivelhogy paráználkodtál a pogányok után, mert megfertéztetted magad azok bálványaival.

31 Nénéd útján jártál, azért az õ poharát adom kezedbe.

32 Így szól az Úr Isten: Nénéd poharát megiszod, mely mély és széles; leszen nevetségedre s csúfoltatásodra, hogy sok fér bele.

33 Részegséggel és bánattal megtelsz; pusztaság és elpusztulás pohara a te nénéd, Samaria pohara!

34 Meg kell innod azt s fenékig hajtanod; és cserepein rágódni fogsz, emlõidet megszaggatod azokon, mert én szólottam, ezt mondja az Úr Isten.

35 Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy elfelejtkeztél én rólam s hátad mögé vetettél engemet, te is hordozd fajtalanságodat és paráznaságaidat.

36 És monda az Úr nékem: Embernek fia! avagy nem ítéled-é Oholát és Oholibát? Hirdesd nékik útálatosságaikat.

37 Mert házasságot törtek, és vér van kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, kiket szültek vala nékem, tûzben nékik áldozák azok eledeléül.

38 Sõt ezt is cselekedték velem: megfertézteték az én szent helyemet azon a napon, és szombatimat megszentségteleníték.

39 És mikor megölték fiaikat az õ bálványaiknak, bemenének az én szenthelyembe azon a napon, hogy megszentségtelenítsék, és ímé, így cselekedtek az én házamban.

40 Sõt elküldöttek messzünnen jövõ emberekhez, kikhez követség küldetett, és ímé eljövének, a kiknek kedvéért megmosódál, kendõzéd szemeidet, és fölékesítéd magad ékességgel;

41 És ültél pompás kerevetre, s terített asztal vala az elõtt, és az én füstölõ szeremet és olajomat arra tevéd;

42 És lõn ott örvendezõ sokaságnak zaja. És [küldöttek] az emberek sokaságából való férfiakhoz, hozatának ivótársakat a pusztából; és ezek adának karpereczeket az õ kezeikre és ékes koronát fejökre.

43 És mondék: Még az elaggott is házasságot tör? most már paráznaságod fog paráználkodni, és úgy lõn.

44 És bemenének hozzá, mint a hogy a parázna asszonyhoz bemennek; így mentek be Oholához és Oholibához, e fajtalan asszonyokhoz.

45 És igaz férfiak, ezek ítélik meg õket a házasságtörõk, és vérontók ítéletével, mert házasságtörõk és vér van kezeiken.

46 Mert így szól az Úr Isten: Hozzanak rájok gyülekezetet, és adják õket bántalmazásra és ragadományra.

47 És kövezze meg õket a gyülekezet, és vagdalják össze õket fegyvereikkel; fiaikat és leányaikat öljék meg, és házaikat tûzzel égessék meg.

48 És megszüntetem a fajtalanságot a földrõl, és tanul minden asszony, és nem cselekesznek a ti fajtalanságotok szerint.

49 És reátok vetik fajtalanságotokat, s bálványaitok vétkeit viselitek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8904

Apocalypse Explained 433, 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 146


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 213, 1165, 1186, 1368, 2466, 2588, 3105, ...

Apocalypse Revealed 134, 137, 166, 216, 298, 434, 436, ...

Doctrine of the Lord 28

Doctrine of Life 79

True Christian Religion 314, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 240, 315, 355, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

3 Mózes 20:2

4 Mózes 14:33, 34

5 Mózes 13:12

2 Királyok 9:30, 15:29, 17:19, 21:4, 6, 13, 16, 23:10, 24:13

2 Krónika 21:11

Zsoltárok 75:9

Példabeszédek 30:9

Ézsaiás 39:6, 57:7, 9

Jeremiás 2:7, 18, 19, 34, 3:6, 7, 8, 11, 6:8, 22, 23, 13:25, 17:3, 22:14, 32:29, 52:9, 11

Jeremiás sir 1:8, 2:15, 16, 4:14

Ezékiel 5:11, 13, 6:13, 16:1, 15, 16, 40, 20:4, 7, 8, 26, 31, 21:24, 22:4, 8, 12, 14, 15, 26, 23:3, 8, 19, 24:7, 21, 27:22

Hóseás 2:7, 5:13, 13:6

Mikeás 3:8

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

húga
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Jeruzsálem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

kék
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

kívánatos
Generally, when the Bible describes something as "pleasant" or "desirable," it is talking about true ideas and concepts, things of the intellect. A good example...

Teljes
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

káldeusok
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

szamarak
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

lovak
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

után
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vér
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

asztal
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

gyülekezet
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Bible

 

Ezékiel 6:13

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

13 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között az õ oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 129


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2722, 2831, 4503, 4552, 6435

Apocalypse Revealed 336, 392


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 391

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Királyok 14:23

Ézsaiás 57:5, 7

Jeremiás 13:27

Ezékiel 20:28, 23:41

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Magas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

zöld
The color green is almost exclusively used in connection with plants in the Bible (the exceptions include two stomach-turning references to moldy plagues in Leviticus),...

fa
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6435

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6435. 'Even as far as the desire of the everlasting hills' means as far as celestial mutual love. This is clear from the meaning of 'the everlasting hills' as aspects of mutual love, dealt with below; for the vision that the spiritual Church may arrive at that love is meant by 'even as far as the desire of the everlasting hills'. Before other places in the Word are introduced to show that mutual love is meant by 'the everlasting hills' something must be said first about what one means by mutual love, a goal which the member of the spiritual Church represented by 'Joseph' has more than enough to do to reach. What has often been stated and shown already shows that there are two kingdoms constituting heaven - the celestial kingdom and the spiritual kingdom. The difference between those two kingdoms is that the internal good of the celestial kingdom is the good of love to the Lord, while its external good is the good of mutual love. Members of that kingdom are governed by the good of love, not by truth that is called the truth of faith; for such truth is so integrated into the good of that kingdom that it cannot be seen in isolation from good. This being so, members of that kingdom cannot even utter the word faith, 202, 103, 4448; for with them the good of mutual love stands in place of the truth of faith. But in the spiritual kingdom the good of charity towards the neighbour constitutes the internal aspect of it and the truth of faith the external aspect.

(Odkazy: Arcana Coelestia 202-203)


[2] From all this one may see what the difference is between the two kingdoms, and also that they meet each other, in that the external aspect of the celestial kingdom coincides with the internal of the spiritual kingdom through an intermediary called the celestial of the spiritual. For as stated above, the external of the celestial kingdom is the good of mutual love, and the internal of the spiritual kingdom is the good of charity towards the neighbour. But the good of mutual love is more internal than the good of charity towards the neighbour, because the former springs from the rational, the latter from the natural. But although the good of mutual love, which is the external of the celestial Church, is more internal, while the good of charity towards the neighbour is more external, the Lord nevertheless joins the two kinds of good together through, as has just been stated, an intermediary, and in that way joins the two kingdoms together.

[3] To distinguish between the external good of the celestial Church and the internal good of the spiritual Church, let the former kind of good be called in what follows below the good of mutual love and let the latter kind be called the good of charity towards the neighbour - a difference that has not been observed in previous sections. Once these things are known, what is meant by 'even as far as the desire of the everlasting hills', one of Israel's blessings regarding this spiritual Church, can be stated, which is the vision that the spiritual kingdom may rise above the good of charity and reach even as far as the good of mutual love which belongs to the celestial kingdom, and thus the two kingdoms may be joined together at a very deep level. These are the things that are meant by those words.

[4] Very many places in the prophetical part of the Word mention mountains and hills, by which forms of the good of love are meant in the internal sense. 'Mountains' means the good of love to the Lord, which is the internal of the celestial kingdom, while 'hills' means the good of mutual love, which is the external of the same kingdom. But when the spiritual kingdom is the subject 'mountains' means the good of charity towards the neighbour, which is the internal of that kingdom, while 'hills' means the truth of faith, which is its external. It should be recognized that every one of the Lord's Churches is internal and external; and so too are both His kingdoms.

[5] This meaning of 'hills' becomes clear from the following places: In Isaiah,

In the latter days it will be, that the mountain of Jehovah will be on the top of the mountains, and raised above the hills. Isaiah 2:2; Micah 4:1.

'The mountain of Jehovah', which is Zion, stands for the Lord's celestial kingdom, thus for the good of that kingdom, which is the good of love to the Lord, and so in the highest sense is the Lord Himself since all love and all good in the celestial kingdom are the Lord's.

[6] 'Mount Zion' has the same meaning in other places in the Word; and by 'its hill' is meant the good of mutual love, as in Isaiah,

Jehovah Zebaoth will come down to fight on Mount Zion and on its hill. Isaiah 31:4.

Here 'hill' stands for the good of mutual love; and since 'hill' means the good of mutual love, and 'mountain' the good of celestial love, which is that of love to the Lord, it says 'Jehovah will come down to fight on that mountain'. Jehovah does not fight actually on Mount Zion and its hill; rather, where the good of love exists, that is what the Lord, meant here by Jehovah, fights for, that is, He fights for those with whom that good exists. If He ever did fight for Zion and Jerusalem, it was because they represented the celestial Church. This also explains why Mount Zion was called holy, and so also why Jerusalem was termed holy, when in fact it was unclean, as is evident in the Prophets where its abominations are referred to.

[7] In David,

The mountains will bring peace, and the hills, in righteousness. Psalms 72:3.

In the same author,

Praise Jehovah, mountains and all hills. Psalms 148:9.

In the same author,

The mountains skipped like rams, the hills like lambs. 1 Psalms 104:4, 6.

In the same author,

A mountain of God is the mountain of Bashan; a mountain of hills is the mountain of Bashan. Why do you leap up, O mountains, hills of mountains? God desires to inhabit it; yes, Jehovah will inhabit it perpetually. Psalms 68:15-16.

In these places 'mountains' stands for celestial love, and 'hills' for spiritual love. Mountains are obviously not what is meant, nor hills, nor even those who were on mountains and hills.

(Odkazy: Psalms 114:4, 114:6)


[8] In Isaiah,

It will be that on every high mountain, and on every lofty hill, there will be brooks, streams of water. Isaiah 30:25.

'Streams of water' stands for cognitions of good and truth, which are said to be 'on every high mountain, and on every lofty hill', for those cognitions flow from forms of the good of celestial and spiritual love.

[9] In Habakkuk,

Jehovah stood and measured the earth; He looked and scattered the nations, because the eternal mountains were dissolved, the everlasting hills sank down. Habakkuk 3:6.

'The eternal mountains' stands for the good of love that existed with the Most Ancient Church, which was celestial, and 'the everlasting hills' for the good of mutual love that existed with that Church - the former good being its internal, the latter its external. When that Church is what is meant in the Word, there is frequently added, because it was the Most Ancient Church, the word 'eternal', as in the expression 'the eternal mountains' used here, and in the expression 'eternal days' or 'days of eternity' used elsewhere, 6239. Also added was the word 'everlasting', as in the expression 'the everlasting hills' used here, as well as 'as far as the desire of the everlasting hills' appearing in Israel's prophetic utterances. From this one may see that 'the everlasting hills' means forms of the good of mutual love belonging to the celestial Church or the Lord's celestial kingdom.

[10] Something similar occurs in Moses' prophetic utterance concerning Joseph,

. . . in regard to the first fruits of the mountains of the east, and to the precious things of the eternal hills . . . Let them come upon the head of Joseph. Deuteronomy 33:15-16.

In Isaiah,

The mountains and the hills will resound with song, and all the trees of the field will clap their hands. Isaiah 55:12.

In Joel,

On that day the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk, and all the streams of Judah will flow with water. Joel 3:18; Amos 9:13.

In Ezekiel,

My sheep wander in all the mountains and on every high hill, and over all the face of the earth they were dispersed. I will give them and the places around My hill a blessing, and I will send down the rain in its season. Ezekiel 34:6, 26.

In Jeremiah,

On all the hills in the wilderness those who cause devastation have come, for the sword of Jehovah is devouring. Jeremiah 11:12.

In these places forms of the good of celestial love are meant by 'the mountains', and much the same, but in a lower degree, by 'the hills'.

(Odkazy: Jeremiah 12:12)


[11] Because mountains and hills were signs that meant things such as these, Divine worship as well took place in the Ancient Church on mountains and hills. And later still the Hebrew nation set up altars on mountains and hills, offering sacrifice and incense there; or where there were no hills they built high places. But that worship became idolatrous, owing to the fact that they considered the actual mountains and hills to be holy and gave no thought at all to the holy things that they were signs of; and because that worship had become idolatrous the Israelite and Jewish people were forbidden to practise it, for those people were extremely prone, more than all others, to engage in idolatrous worship. But so as to retain that representative feature of mountains and hills which had existed in ancient times, Mount Zion was selected, which in the highest sense represented the Divine Good of the Lord's Divine Love, and in the relative sense the Divine Celestial and Divine Spiritual in His kingdom.

[12] Since mountains and hills were signs meaning such things, Abraham was commanded to sacrifice his son on one of the mountains in the land of Moriah. it was also on a mountain that the Lord appeared to Moses, and from upon a mountain that the Law was proclaimed; for He appeared to Moses on Mount Horeb, and the Law was proclaimed on Mount Sinai. And in addition the temple in Jerusalem was built on a mountain.

[13] The fact that it was an age-old religious practice that led those people to celebrate sacred worship on mountains and hills, and that subsequently led the gentiles, also idolatrous Israelites and Jews, to offer sacrifice and incense on them, is evident in Jeremiah,

Your adulterous acts and your neighings, the wickedness of your whoredom committed on the hills, in the field - I have seen your abominations. Jeremiah 13:27.

This refers to Jerusalem. In Ezekiel,

When their slain will be in the midst of their idols, around their altars on every high hill, on all the mountain tops, and under every green tree, and under every entangled oak. Ezekiel 6:13.

In Jeremiah,

On every high hill, and under every green tree, you are a sinful prostitute. Jeremiah 2:20; 3:6.

And there are other places besides these - 1 Kings 14:23; 2 Kings 16:4; 17:10.

[14] Because idolatrous worship was performed on mountains and hills, the evils of self-love are meant by them in the contrary sense, as in Jeremiah,

[I saw] the mountains; and behold, they are shaken, and all the hills are overturned. I looked, and behold, there was no man, and every bird of the air had flown away. Jeremiah 4:24-25.

In Isaiah,

Every valley will be lifted up, and every mountain and hill made low. Isaiah 40:4.

In the same prophet,

Behold, I have made you into a new threshing-sledge 2 provided with sharp points. You are to thresh the mountains and crush them, and you are to make the hills like chaff. Isaiah 41:15.

In the same prophet,

I will lay waste mountains and hills, and dry up every plant on them. Isaiah 42:15.

In Micah,

Hear now what Jehovah is saying, Arise, contend with the mountains, and let the hills hear your voice. Micah 6:1.

In Jeremiah,

Lost sheep have My people been, their shepherds have led them astray, O rebellious mountains. They have gone from mountain onto hill, they have forgotten their resting-place. 3 Jeremiah 50:6.

And there are other places besides these, such as Jeremiah 16:16; Nahum 1:5-6.

(Odkazy: Jeremiah 16:6)


[15] The reason why 'mountains and hills meant forms of the good of celestial and spiritual love was that they were places that rose up above the earth, and places that rose up high meant things belonging to heaven, and in the highest sense those belonging to the Lord. For 'the land of Canaan' meant the Lord's heavenly kingdom, 1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447; consequently everything in that land had a spiritual meaning, its mountains and hills meaning the kinds of things that are 'high'. For when the most ancient people, who belonged to the celestial Church, went up a mountain, the idea of height came to mind, and from height the idea of what was holy, for the reason that Jehovah or the Lord was said to live in the most high places, and also for the reason that 'height' in the spiritual sense was the good of love, 650.

-----
Footnotes:

1. literally, sons of the flock

2. literally, threshing-sledge of a recent threshing-sledge

3. literally, bed

-----

(Odkazy: Genesis 49:26)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6829, 6872, 8327, 8598, 8658, 8795, 8904, 8945, 9139, 9277, 9388, 9404, 9420, 9643, 9670, 9684, 9780, 9841, 10129, 10132, 10227, 10248, 10438

The White Horse 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 322, 340, 355, 365, 375, 376, 391, 577

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Reign of Asa
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: