Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Rechters 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Koningen 19:31

2 Kronieken 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Handelingen van de Apostelen 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Duisternis" is een toestand zonder licht. "Licht" is de waarheid van de Heer, dus "duisternis" staat voor een toestand waarin de waarheid ontbreekt. Hier is...

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

God
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

kruidworm
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Vysvětlení slova/fráze

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Bible

 

Jesaja 44:3

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

3 Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 44      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 44

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. BUT hear now, O Jacob, My servant; and Israel, whom I have chosen:

VERSES 1-6. These words imply that GOD MESSIAH gives to the regenerate man spiritual and celestial gifts.

By "Jacob My servant, and Israel My chosen", are understood all the regenerate. "Fear you not, O My servant Jacob", etc., are words of exhortation that man may not despair in temptations, and that he may thus be supported, wherefore he is here called "Jeshurun", [see note, p 451.] and not Israel. "Waters upon the thirsty" are spiritual gifts and comforts; the "thirsty" and the "dry" are predicated of him who is in temptation; "your seed" is everything which is sown, as in a field, in the man who is about to be regenerated; the "blessing" is the increase, and the "offspring" are the things which are hence horn; hence the "grass" or the "new creature", as he is then called; the regenerate are compared to " trees by the water-brooks." Verse 5 treats of the quality of the new man, that is, when he has put on the new man, namely, that he shall be called by the name of "Jacob", who in the supreme sense is the MESSIAH, as shown above, and "written in the book of life"; he "writes with his own hand to be Jehovah's, and surnames himself by the name of Israel", because by the divine Mercy of GOD MESSIAH he has sustained temptations, (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 110.)

Verse 1. Israel, whom I have chosen. - That the Jews were chosen to form a representative or a typical church, and were not chosen, in the sense of salvation, above other nations, see above, Chapter 14:1, the Exposition.

2. Thus says Jehovah, your Maker, and your Former from the womb, who will help you: Fear you not, O My servant Jacob; and you, O Jeshurun, whom I have chosen:

Verses 2, 24. The Lord, in many parts of the Word, is called "Creator", "Maker", and "Former from the womb", and also "Redeemer", by reason that He creates man anew, reforms, regenerates, and redeems. It may be supposed that the Lord is so called because He creates man and forms him in the womb, but still it is a spiritual creation and formation which is there understood; for the Word is not only natural, but also spiritual. Apocalypse Explained 710.

The Lord is called "Maker and Former from the womb", because He regenerates man, and from being natural makes him spiritual. Because regeneration is effected by Truth and Good, therefore it is said that He will "pour out waters upon the thirsty", etc.; for by "waters" is meant Truth. Arcana Coelestia 8013.

As to the process of "regeneration", see Chapter 8:3, the Exposition.

3. For I will pour out waters upon the thirsty, and streams upon the dry ground: I will pour out My spirit upon your seed, and My blessing upon thine offspring.

4. And they shall spring up among the grass; as the willows beside the water-brooks.

Verse 3. To "pour out waters upon the thirsty", signifies to instruct those in Truths who are in the affection of Truth; to "pour out streams upon the dry ground", means to give intelligence to those who, by virtue of Good, are in the desire of Truth. The like is signified by "pouring out the spirit and the blessing"; for by the "Spirit of God" is understood the Divine Truth, and by "blessing" the multiplication and fructification thereof, thus intelligence. Who does not see that in this passage, and in those above quoted, "waters" and "rivers", "desert" and "wilderness", are not understood, but such things as appertain to the church? Apocalypse Explained 518. See also in this chapter, verse 27.

Verses 3, 4. By the "Spirit of Jehovah" is signified the Divine Truth, and by "blessing" the multiplication and fructification thereof; hence intelligence by scientific Truth is understood by "springing up among the grass. Apocalypse Explained 507.

As to "grass", see Chapter 35:7; and for the signification of "willows", both in a good and in a bad sense, see Chapter 15:7, the Exposition.

5. One shall say, I am Jehovah's; and another shall call himself by the name of Jacob: and another shall write with his hand to be Jehovah's, and shall surname himself by the name of Israel.

Verse 5. These things are said concerning the Lord, and concerning His Divine Human.

By "Jacob" and by "Israel", where the Lord is treated of, is denoted His Human, and that it was also Jehovah, is understood by "One saying, I am Jehovah's", and by "writing with his hand to be Jehovah 's." In the supreme sense "Israel" and "Jacob" denote the Lord. Apocalypse Explained 222. See also

Arcana Coelestia 4286, 4570.

The reason why "writing" upon any one denotes to implant in the life, is, because to write is to commit anything to paper from the memory, thought, and mind, in order that it may endure or remain; wherefore, in the spiritual sense, it signifies that which is to remain in the life of man, being inscribed and implanted in him; thus the natural sense of this expression is turned into the spiritual sense, for it is natural to write upon paper or in a hook, but it is spiritual to inscribe on the life, which is done when it is imprinted in the faith and love, for love and faith make the spiritual life of man Inasmuch as to "write" signifies to implant in the life, therefore also it is said of Jehovah, or of the Lord, that "He writeth" and "has written in a book", whereby is understood what is inscribed by the Lord on the spirit of man, that is, in his heart and soul. or what is the same, in his love and faith, as in David:

"Let them be blotted out of the book of lives, and let them not be written with the just." (Psalm 69:28)

Again:

"There shall not enter any into the New Jerusalem, but those who are written in the Lamb's book of life." (Revelation 21:27)

In these and in other passages of similar import, it is not understood that they are written in a book, but that all things appertaining to faith and love are inscribed on the spirit of man. The same is also evident from Jeremiah:

"I will give My law in the midst of them, and will write it upon their heart." (Jeremiah 31:33)

To "give the law in the midst of them" denotes divine Truth in them; "in the midst" signifies within or inwardly in man; and to "write it upon the heart" is to impress it upon the love, for the "heart" signifies the love.

Again,

"They who recede from Me shall be written in the earth", etc. (Jeremiah 17:13, 14)

To be "written in the earth" is to be condemned on account of the state of life, inasmuch as by "earth" here is signified what is condemned. Hence it is evident what is meant by "the Lord's writing twice with His finger on the earth", when the Scribes and Pharisees brought to Him the woman taken in adultery, (John 8:2-11) namely, the same as in Jeremiah, - [utter condemnation of the sin of adultery; the opposite is to have "one's name written. in heaven", (Luke 10:12) which is salvation.] Apocalypse Explained 222.

6. Thus says Jehovah, the King of Israel, and his Redeemer, Jehovah of Hosts: I am the First, and I am the Last; and beside Me there is no God.

Verse 6. That the Lord, as the "First", contains all things in connection by the "Last" or Ultimate, can be evident from the Word and from Man. The Word in last principles is its literal sense, and the Word in the first is the Lord; and the Word in its interiors is its internal sense, which is perceived in the heavens, and which takes those who are there look to "one end, who is the Lord. Man in last principles is the church upon earth, - Man in first principles is the Lord; Man in interior principles is Heaven; for the church and heaven are before the

Lord as one Man, which is therefore called the greatest or Grand Man. There is a continual connection between them, and according to this connection is the influx of all things from the Lord through the heavens to the church on earth. By the "heavens" are understood the angels who are there; and by the "church" the men, that is, the true men of the church; and by "Man" in first principles, or as the "First", is the Lord as to His Divine Human. That from the "First" by the "Last" all things are kept in connection, and stand together, is understood by the Lord's words in the Apocalypse:

"These things says the First and the Last, who was dead, and is alive again." 2:8.
Arcana Coelestia 10044.

7. And who, as I, shall call and shall declare it, and set it in order for Me, from the time that I appointed the ancient people? the signs, and the things that shall come, let them declare unto them.

Verse 7. The signs. - See Chapter 41:23, note.

8. Fear you not, neither be you afraid: have I not told it unto you from the first, and have declared it? and you are My witnesses. Is there a God beside Me? yea, there is no Rock; I know not any.

Verse 8. Is there a God beside Me? yea, there is no Rock: I know not any. - By the "Rock" here also is understood the Lord as to Divine Truth. - Apocalypse Explained 411. See the Exposition of Isaiah Chapter 16:1.

9. The formers of a graven image are all of them vanity; and the things which they most desire shall not profit: and they are their own witnesses; they see not, they know not; so that they shall be ashamed.

Verses 9-20. By the whole of this description of the "graven image" is understood the formation of doctrine from self-derived intelligence, and all things, as to every particular of the description, signify the particular things of such formation. To what purpose else would such a prolix description of the formation alone of a "graven image " be given in the divine Word? That there is nothing but what is false, because from self derived intelligence, is understood by "'The formers of a graven image are all of them emptiness [or vanity]", and by " the things which they most desire being of no profit"; also by their having no knowledge and intelligence, and by not saying "Is there not a lie in my right hand?" The self-derived intelligence from which the false of doctrine is formed is described by "the fashioning of iron with the tongs", and by "working it in the coals with the strength of his arm"; to "fashion iron with the tongs", and to " work it in the coals", denoting to forge out falsities which favour the loves of man's proprium. The conjoining of falsities to falsities by fallacies, from which they appear as Truths, is described by "He stretches out the line; he marks it out with a rule; he makes it with tools; he marks it out with the compass; and he makes it according to the form of a man, according to the beauty of a man, that it may abide in the house."

By "the form of a man" is signified the appearance of Truth; by "the beauty of a man " the appearance of Intelligence thence derived; and by "abiding in the house" is understood the appearance of spiritual life thence derived. That there is thence no life of intelligence, or of the perception of Truth and of Good, is signified by "They know not, neither do they understand", also by "their eyes not seeing, and their hearts not understanding. "The particular exposition of everything contained in this description would be too prolix; it is sufficient that everyone may see that something more interior and more wise is signified than the formation only of a "graven image." Let it be known that such heavenly wisdom is contained in this description as is ineffable, in which wisdom are the angels when it is read by man, although man thinks of nothing else but of a graven image and its formation; for as many as are the expressions in the above passage, so many are the correspondences, and hence so many arcana of wisdom. Apocalypse Explained 587. See also Arcana Coelestia 10406.

10. Who has formed a god, and cast a graven image that is profitable for nothing?

11. Behold, all his associates shall be ashamed; and the workmen themselves are of men: they shall assemble all of them; they shall stand; they shall fear, and be ashamed together.

12. He fashions iron with the tongs; he works it in the coals, find forms it with sharp hammers; and he works it with the strength of his arm: yea, he is hungry, and has no strength; he drinks no waters, and he is faint.

13. He fashions wood, he stretches out the line; he marks it out with a rule; he makes it with tools; he marks it out with the compass; and he makes it according to the form of a man, according to the beauty of a man, that it may abide in the house.

Verses 10, 12. In this passage is described the formation of doctrine from the proprium, both in the intellect and love.

By "forming a god" is understood doctrine from the intellect, which is of the proprium; and by "casting a graven image", doctrine from the love, which is of the proprium, By" fashioning iron with the tongs, and working it in the coals", is signified the false, which he calls Truth, and the evil, which he calls Good; "iron" denoting the false, and a "fire of coals" the evil of the love of the proprium.

By "He forms it with sharp [or pointed] hammers" is signified by ingenious reasonings, grounded in falsities, which appear to cohere; by "the strength of his arm with which he so works it" is signified from the proprium; by "hungering" is understood the deprivation of Good, and by "not drinking" the deprivation of Truth; and by "his strength failing" and by being "wearied" is meant until nothing of Good and of Truth remains. Who forms any other idea, if he sees the Word merely from the sense of the letter, but that the formation of a "graven image" is here described? Nevertheless, he may see that such description of the formation of a "graven image " does not involve anything spiritual, also that it is superfluous to say that "he hungers until he has no strength, nor drinks until he is faint"; whereas not only in this, but in all passages of a similar nature in the Word, the formation of a religion and doctrine of what is false is described by "idols", "sculptured and molten images", which, that they signify the falsities of religion and of doctrine, originating in the intellect and love which are grounded in the proprium, may be seen in the Arcana Coelestia; Arcana Coelestia 8869, 8932, 8941. Apocalypse Explained 386.

Verses 12, 13. He fashions iron, etc.; - he fashions Wood, etc. - [The process of forming idols out of "iron" and out of "wood" is here minutely described. An "idol" fashioned or framed out of iron, signifies falsities, or false doctrines respecting Truth in the literal sense of the Word, to which Truth "iron" corresponds, (Apocalypse Explained 70, 131, 411, 1147)

Such false doctrines as are signified by "idols made of iron" are framed when the appearances of the literal sense of the Word are taken for genuine Truths, as that God is angry, that from vengeance He punishes, that He casts into hell, that He leads into temptation, that He does evil, etc. They who frame their doctrines out of the mere appearances of Truth in the letter of the Word, and not from the literal sense rightly understood, make idols out of iron; and the process of their formation here depicted corresponds to the cupidities and the ingenious reasonings of the merely natural mind, by which such doctrines are forged, as a smith forges iron into various forms. To "fashion wood" into an idol, signifies to frame false doctrines as to good works, to which "wood" in one sense corresponds. (Apocalypse Revealed 459) "Idols of wood", or false doctrines relating to good works, are of various kinds, originating chiefly in the false doctrine of "Salvation of Faith only." Such "idols of wood", or such falsities, endeavour to prove, amongst other false principles, that good works do not contribute to salvation, that they are necessarily meritorious, that they derogate from Christ's merits, and that they are merely moral acts, necessary for man's life in the world, but not to be considered as conducive to his eternal life in heaven. The fallacious and ingenious reasonings" by which such doctrines are framed and maintained, are denoted by the process by which the workman makes the idol, "stretching out his line, marking it out with his rule, applying his compass", etc., - so as to make such doctrines into "the form of a man", or into the appearance of Truth itself. As to the signification of "idols" of gold, of silver, of brass, of stone, and of wood, see above, Chapter 2:20, the Exposition.]

14. He hews down cedars for himself, and he takes the box and the oak; and he chooses for himself from among the trees of the forest: he plants the ash, and the rain doth nourish it.

15. That it may be to a man for fuel: and he takes thereof, and warms himself; yea, he kindles it, and baketh bread: he also forms a god, and worships it; he makes it a graven image, and bows down thereto.

Verse 14. As to the meaning of "cedars" and "oaks", both in a good and in a bad sense, see above, Chapter 2:12-17, the Exposition.

16. A part thereof he burns in the fire; and on a part thereof [he prepareth] flesh, and eats: he roasts roast, that he may be satisfied; he also warms himself, and says, Ah! I am warm; I have seen the fire.

Verses 16, 19. In the Word what is "roasted" is distinguished from what is "boiled." By what is "roasted" is signified Good, because by fire; and by what is "boiled" is understood Truth, because by water. From this it is evident what is understood in the spiritual sense by "the broiled or roasted fish"; (Luke 24:42, 43) and what by "the fish on the fire of coals", when the Lord , appeared to His disciples, concerning which we read in John :

"As soon as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and "bread; Jesus then cometh, and takes bread, and giveth to them, and fish likewise." (John 21, 13)

By the "fish "is signified, the Truth of the natural principle; (see Arcana Coelestia 991) but by the "fire of coals", Good;thus by the "fish laid thereon" is signified. the Truth of spiritual Good in the natural principle. He who does not believe that there is an internal sense in the Word, cannot believe otherwise than that when the Lord appeared to the disciples there was no arcanum involved in the circumstance, but that a fish was on the fire of coals, and that the Lord gave it to the disciples to eat. Because by what is "roasted by fire" is signified the Good which is of celestial and spiritual love, therefore, in the opposite sense, by what is "roasted by fire" is signified the evil which is of the love of self and of the world, as in Isaiah:

"A part thereof he burns in the fire; and on a part thereof [he prepares] flesh, and eats; he roasts roast, that he may be satisfied", etc. (Isaiah 44:16, 19)

The subject here treated of is concerning the worshippers of a graven image. By a "graven image" is understood the false of evil, which is thus described; to "roast roast", and to "roast flesh", is to operate or to work out evil from filthy love.That " fire", in the opposite sense, is the evil of self-love and of worldly love, or of the cupidities which arise from those loves, may be seen, Arcana Coelestia 1297, 1861. Arcana Coelestia 7852.

Verse 16. He warms himself, and says, Ah! I am warm; I have seen the fire. - [To "warm one's self by a fire of coals", (John 18:18) as Peter and the servants of the Sanhedrin did, when Jesus was about to be crucified, signifies to warm one's self by the excited fires of self-love. "Ah! I have seen the fire", implies gladness at the ascendancy of selfish purposes either of dominion or of gain, when false doctrines, denoted by these "idols", so prevail as to secure these objects and ends of selfish and worldly love.]

17. And the residue thereof he makes a god, [even] his graven image: he bows down to it, and worships it; and he prays unto it, and says, Deliver me; for you art my god!

18. They know not, neither do they understand: for He has besmeared their eyes, that they cannot see; and their hearts, that they cannot understand:

19. Neither doth he lay it to his heart; neither has he knowledge nor understanding to say, Part of it I have burned in the fire; I have also baked bread on the coals thereof; I have roasted flesh, and I have eaten: and shall I make the residue thereof an abomination? shall I bow myself down to the stock of a tree?

Verses 17, 18. These words denote that in "idols" [or false doctrinesJ there are no Truths and Goods; for all things which proceed from self-intelligence, are inwardly not Truths and Goods, but falsities and evils, for they proceed from man's proprium, which is radically evil. Arcana Coelestia 8869.

20. He feeds on ashes: a deluded heart has caused him to err; so that he cannot deliver his own soul, nor say, Is there not a lie in my right hand?

21. Remember these things, O Jacob and Israel; for you art My servant: I have formed you; you art a servant unto Me: O Israel, you shalt not be forgotten by Me.

Verse 20. "Ashes" signify the falsities derived from the evil of lusts. The reason why "ashes" signify the falsities of lusts, is, because ashes are from combustibles, and what is combustible, as also "fire" itself in the Word, in the good sense, signifies the Good of heavenly affections; but, in the opposite sense, the evil of infernal lusts. Arcana Coelestia 7519.

[Hence it appears that when the maker of idols is said to "feed upon ashes", all those who frame false doctrines, and who believe in them, will eventually, if these "idols" are not rejected, have their minds imbued and fed with mere falsities from evil.]

A deluded heart has caused him to err, so that he cannot deliver his own soul. - "Heart" signifies the life of love, and "soul" the life of faith; to "go astray" from these things is to incline to what is evil and false. Arcana Coelestia 9050.

He cannot deliver his own soul, nor say, is there not a lie in my right hand?

And in David:

"You have exalted the right hand of his enemies." (Psalm 89:42)

Again,

"Whose mouth speaks vanity, and their right hand is a right hand of a lie." (Psalm 144:8, 11)

The reason why by the "right hand", when predicated of the evil, signifies the false, and thence ratiocination and combat against Truth, is, because the quarters with those who are in evil, are opposite to the quarters which are with those who are in Good, so that to the right of the former Truths are in dense darkness, but falsities, as it were, in the greatest light. That the quarters in the spiritual world with those who are in evil, are opposite to the quarters which are with those who are in Good, may be seen in the work concerning Heaven and Hell 151, 152; and the reason thereof, n. 122, 123. Apocalypse Explained 298.

22. I have blotted out, as a thick cloud, your transgressions, and, as a cloud, your sins: return unto Me; for I have redeemed you.

Verse 22. "Transgressions" and also "sins" are here mentioned, on account of the marriage of Goodness and Truth in every minute particular of the Word; for "transgression" [praevaricatio]; signifies evil against Truth, which is a less evil, and "sin" is evil, against Good, which is a greater evil. Hence it is that both are mentioned, as in Isaiah 44:22; and in Ezekiel 18:24; 21:29; and in David:

"Blessed is the man whose transgression is forgiven, and whose sin is covered." (Psalm 32:1) Arcana Coelestia 6563.

23. Sing, O you heavens, for Jehovah has done it; shout, O you lower parts of the earth: burst forth into singing, O you mountains; you forest, and every tree therein! for Jehovah has redeemed Jacob, and has glorified Himself in Israel.

24. Thus says Jehovah, your Redeemer, and your Former from the womb: I am Jehovah, who makes all things; who stretches out the heavens alone; who spreads forth the earth by Myself;

Verse 23. The subject treated of in this passage is concerning the Lord, His advent, and salvation by Him; and because these things were about to come, therefore mention is made of a "new song." The joy thence arising is described not only by singing, playing, making a loud noise, jubilating, clapping, but also by various musical instruments, whose sounds are in agreement therewith; it is likewise said that "the rivers, the sea, the field, the forest, the trees therein, Lebanon, the wilderness, the mountains", etc., should rejoice, exult, jubilate, sing, clap the hands, and, cry aloud together. The reason why similar things are predicated of those objects is, because they signify such things as appertain to the church, and consequently such as appertain to the man of the church; the "rivers" things appertaining to intelligence, the "sea" things appertaining to science, which are in agreement with Truths and Goods, the "field" the Good of the church, "forests" the Truths of the natural man, the "trees" knowledges, "Lebanon" Truth and Good spiritual, the "wilderness " the desire of Truth that Good may be thence attained, and the "mountains" the Goods of love. All these things are said to "sing", to "make a loud noise", to "jubilate", to "cry aloud", and "clap the hands", when they are derived from heaven, for then heavenly joy is in them, and thereby in man; for man is not in heavenly joy unless the Truths and Goods which are with him, are derived from heaven, - the joy of the heart, which is truly joy, being from thence, and consequently the joy of the man with whom these things are.

From these considerations it may appear why the like is predicated concerning them as concerning man, namely, because joy is in them, and thereby in man. Such joy is in every spiritual and celestial Good, and thence in those with whom those Goods are; for heaven flows in with its joy, that is, the Lord through heaven, into the Goods, and thence into the Truths, which are from Him with man, and thereby into the man, and not into the man deprived of them, or empty. Those Goods, and the Truths thence derived, are what exult, jubilate, make a loud noise, sing, play, and thus rejoice, by virtue of influx out of heaven, and thence cause the same in the heart of man. Inasmuch as there are various affections of Good and of Truth, and as each expresses itself by a sound agreeable to its quality, therefore in the Word various kinds of "instruments" are mentioned, especially in David, by which similar affections are signified. He who knows the internal sense of the Word, and, at the same time, the sounds of the "instruments" which are there named, may know what particular affection as there signified and described. The angels know this from the mention of them alone, and, at the same time, from the thing described in the expressions made use of when man reads the Word. Apocalypse Explained 326.

Verses 23, 24. Sing, O you heavens, etc. - "Sing, O you heavens; shout, O you lower parts, of the earth: burst forth into singing, O you mountains; you forest, and every tree therein!" signify all things of heaven and of the church, as well internal as external, all which have reference to Good and to Truth. Things internal are signified by the "heavens", things external by the "lower parts of the earth"; the "mountains" denote the Goods of love, the "forest" natural Truth and the "trees" therein the knowledges of Truth. By reason of such significations. It is said "For Jehovah has redeemed Jacob, and has glorified Himself in Israel"; by "Jacob", in the Word, is signified the external church, and by "Israel" the internal. To "stretch out the heavens" and to "spread forth the earth", signifies the church on all sides, which is expanded and extended by the multiplication of Truth and by the fructification of Good with those who are of the church. Apocalypse Explained 304.

Verses 24, 26. Jehovah, your Redeemer, and your Former from the womb, etc. - These words also treat concerning the advent of the Lord, who is "Jehovah your Redeemer, and your Former from the womb." He is called "Redeemer" by virtue of His liberating from hell, and "Former from the womb" by virtue of His regenerating man. The prediction by the prophets concerning Him, and concerning the salvation of men, is understood by "establishing the word of His servant, and performing the counsel of His messengers." That they who are of His church shall be saved, and instructed in the Truths of celestial doctrine, is understood by His "saying to Jerusalem, You shalt be inhabited; and to the cities of Judah, You shall he built"; "Jerusalem" denoting the church, and the "cities of Judah" the Truths of celestial doctrine. That the falsities which destroy the church shall be shaken off, is understood by "I will raise up the waste places thereof." That Jerusalem and Judah are not here literally meant, is evident, inasmuch as the Lord said that "Jerusalem should be destroyed", which came to pass accordingly. Apocalypse Explained 433.

25. Who frustrates the tokens of the liars, and makes the diviners mad; who rejects wise men backward, and makes their knowledge foolish;

26. Who establishes the word of His servant, and performs the counsel of His messengers: who says to Jerusalem, You shalt be inhabited; and to the cities of Judah, You shall be built; and her waste places I will raise up;

Verses 25, 26. These words treat of the rejection of a church whose doctrine is from man's self-intelligence; and they also treat of the establishment of a New Church, whose doctrine is from the Lord. The doctrine from man's self-intelligence is understood by "frustrating the tokens of the liars, by rejecting wise men backward, and by making their knowledge foolish." The doctrine which is from the Lord is understood by "saying to Jerusalem, You shalt be inhabited; and to the cities of Judah, You shall be built." Apocalypse Explained 223.

Verses 26, 27. Jehovah says to Jerusalem, You shalt be inhabited; and to the cities of Judah, You shall be built, etc. - The restoration of the church and of doctrine is signified by being "inhabited" and by being "built." The dissipation of the evils and falsities which are from the hells, and protection from them, is signified by "drying up the deep", and by "making dry the rivers." Apocalypse Explained 538.

27. Who says to the deep, Be you dry; and I will dry up your rivers;

Verse 27. These words signify the dissipation of evils and falsities; for where "waters" signify Truths, "drying up" signifies a state of no Truth, or without Truth, as at verse 3 of this chapter:

"I will pour out waters upon the thirsty, and streams upon the dry ground"; "waters" and "streams" signify Truth, and "dry ground" where there is no Truth. Arcana Coelestia 8185. See also Chapter 11:15, 10, the Exposition.

28. Who says to Cyrus, My shepherd! and he shall perform all My pleasure: who to Jerusalem, You shalt be built; and to the temple, Your foundation shall be laid.

Verse 28. That "Cyrus" is a representative or type of Jehovah in His Divine Human, or of the Lord Jesus Christ, see Chapter 45:1, the Exposition.

To the temple, Your foundation shall be laid. - As to the "Temple", and its important signification, see Chapter 6:1, the Exposition.

---
Isaiah Chapter 44

1. BUT hear now, O Jacob, My servant; and Israel, whom I have chosen:

2. Thus says Jehovah, your Maker, and your Former from the womb, who will help you: Fear you not, O My servant Jacob; and you, O Jeshurun, whom I have chosen:

3. For I will pour out waters upon the thirsty, and streams upon the dry ground: I will pour out My spirit upon your seed, and My blessing upon thine offspring.

4. And they shall spring up among the grass; as the willows beside the water-brooks.

5. One shall say, I am Jehovah's; and another shall call himself by the name of Jacob: and another shall write with his hand to be Jehovah's, and shall surname himself by the name of Israel.

6. Thus says Jehovah, the King of Israel, and his Redeemer, Jehovah of Hosts: I am the First, and I am the Last; and beside Me there is no God.

7. And who, as I, shall call and shall declare it, and set it in order for Me, from the time that I appointed the ancient people? the signs, and the things that shall come, let them declare unto them.

8. Fear you not, neither be you afraid: have I not told it unto you from the first, and have declared it? and you are My witnesses. Is there a God beside Me? yea, there is no Rock; I know not any.

9. The formers of a graven image are all of them vanity; and the things which they most desire shall not profit: and they are their own witnesses; they see not, they know not; so that they shall be ashamed.

10. Who has formed a god, and cast a graven image that is profitable for nothing?

11. Behold, all his associates shall be ashamed; and the workmen themselves are of men: they shall assemble all of them; they shall stand; they shall fear, and be ashamed together.

12. He fashions iron with the tongs; he works it in the coals, find forms it with sharp hammers; and he works it with the strength of his arm: yea, he is hungry, and has no strength; he drinks no waters, and he is faint.

13. He fashions wood, he stretches out the line; he marks it out with a rule; he makes it with tools; he marks it out with the compass; and he makes it according to the form of a man, according to the beauty of a man, that it may abide in the house.

14. He hews down cedars for himself, and he takes the box and the oak; and he chooses for himself from among the trees of the forest: he plants the ash, and the rain doth nourish it.

15. That it may be to a man for fuel: and he takes thereof, and warms himself; yea, he kindles it, and baketh bread: he also forms a god, and worships it; he makes it a graven image, and bows down thereto.

16. A part thereof he burns in the fire; and on a part thereof [he prepareth] flesh, and eats: he roasts roast, that he may be satisfied; he also warms himself, and says, Ah! I am warm; I have seen the fire.

17. And the residue thereof he makes a god, [even] his graven image: he bows down to it, and worships it; and he prays unto it, and says, Deliver me; for you art my god!

18. They know not, neither do they understand: for He has besmeared their eyes, that they cannot see; and their hearts, that they cannot understand:

19. Neither doth he lay it to his heart; neither has he knowledge nor understanding to say, Part of it I have burned in the fire; I have also baked bread on the coals thereof; I have roasted flesh, and I have eaten: and shall I make the residue thereof an abomination? shall I bow myself down to the stock of a tree?

20. He feeds on ashes: a deluded heart has caused him to err; so that he cannot deliver his own soul, nor say, Is there not a lie in my right hand?

21. Remember these things, O Jacob and Israel; for you art My servant: I have formed you; you art a servant unto Me: O Israel, you shalt not be forgotten by Me.

22. I have blotted out, as a thick cloud, your transgressions, and, as a cloud, your sins: return unto Me; for I have redeemed you.

23. Sing, O you heavens, for Jehovah has done it; shout, O you lower parts of the earth: burst forth into singing, O you mountains; you forest, and every tree therein! for Jehovah has redeemed Jacob, and has glorified Himself in Israel.

24. Thus says Jehovah, your Redeemer, and your Former from the womb: I am Jehovah, who makes all things; who stretches out the heavens alone; who spreads forth the earth by Myself;

25. Who frustrates the tokens of the liars, and makes the diviners mad; who rejects wise men backward, and makes their knowledge foolish;

26. Who establishes the word of His servant, and performs the counsel of His messengers: who says to Jerusalem, You shalt be inhabited; and to the cities of Judah, You shall be built; and her waste places I will raise up;

27. Who says to the deep, Be you dry; and I will dry up your rivers;

28. Who says to Cyrus, My shepherd! and he shall perform all My pleasure: who to Jerusalem, You shalt be built; and to the temple, Your foundation shall be laid.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 44


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 255, 3305, 4286, 6425, 8043, 8185, 9818, ...

Apocalyps Onthuld 50, 401, 409, 565, 956

Leer Over De Heer 49


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 71, 183, 507, 518, 768

Scriptural Confirmations 14, 89

Skočit na podobné biblické verše

Jesaja 27:3, 32:15, 35:6, 7, 59:21

Ezechiël 36:27

Joël 2:27, 3:1

Handelingen van de Apostelen 2:17

Vysvětlení slova/fráze

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

Nakomelingen
'Offspring,' as in Isaiah 65:23, signifies people who are principled in the good of love.


Přeložit: