Daniel 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ.

2 Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua.

3 Vua nói cùng họ rằng: Ta đã thấy một chiêm bao; và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó.

4 Những người Canh-đê nói cùng vua bằng tiếng A-ram rằng: Tâu vua, chúc vua sống đời đời! Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa.

5 Vua trả lời cho những người Canh-đê rằng: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân.

6 Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng, và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào.

7 Họ tâu lại lần thứ hai rằng: Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa.

8 Vua rằng: Ta biết chắc các ngươi tìm cách để huỡn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta.

9 Nhưng, nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi; vì các ngươi đã điều đình với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được.

10 Những người Canh-đê tâu lại cùng vua rằng: Chẳng có người nào trên đất nầy có thể tỏ ra việc của vua; vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng, thuật sĩ, hay người Canh-đê nào.

11 Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vì thần không ở với loài xác thịt.

12 Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lịnh giết chết hết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

13 Vậy mạng lịnh đó đã truyền ra; người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Ða-ni-ên cùng đồng bạn người để giết.

14 Bấy giờ Ða-ni-ên lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

15 Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng lịnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Ða-ni-ên rõ.

16 Tức thì Ða-ni-ên vào, xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua.

17 Ðoạn, Ða-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria.

18 Người xin họ cầu Ðức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Ða-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn.

19 Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Ða-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Ða-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.

20 Ðoạn Ða-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Ðức Chúa Trời đời đời vô cùng! vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.

21 Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.

22 Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài.

23 Hỡi Ðức Chúa Trời của tổ phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua.

24 Vậy nên Ða-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; và nói cùng người như vầy: Ðừng diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.

25 Bấy giờ A-ri-ốc vội vàng dẫn Ða-ni-ên đến trước mặt vua, và tâu cùng vua như vầy: Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Giu-đa bị bắt làm phu tù, người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó.

26 Vua cất tiếng nói cùng Ða-ni-ên, mà người ta vậy gọi là Bên-sơ-xát-sa, rằng: Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy, và lời giải nó chăng?

27 Ða-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được.

28 Nhưng có một Ðức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những đều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vầy:

29 Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau nầy, thì Ðấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến.

30 Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống; nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu, và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình.

31 Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn.

32 Ðầy pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cách tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng;

33 ống chơn bằng sắt; và bàn chơn thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.

34 Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đó chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chơn bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát.

35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa họ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.

36 Ðó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua.

37 Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua.

38 Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng.

39 Nhưng sau vua, sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua; rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất.

40 Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy.

41 Còn như vua đã thấy bàn chơn và ngón chơn nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét.

42 Những ngón chơn nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn.

43 Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét.

44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để co một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;

45 Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Ðức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Ðiềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.

46 Bấy giờ vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống, lạy Ða-ni-ên, và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người.

47 Ðoạn, vua cất tiếng nói cùng Ða-ni-ên rằng: Quả thật, Ðức Chúa Trời các ngươi là Ðức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Ðấng tỏ ra những sự kín nhiệm nầy.

48 Vua bèn tôn Ða-ni-ên lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Ba-by-lôn, và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Ba-by-lôn.

49 Ða-ni-ên cầu xin vua, thì vua lập Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô cùng cai trị tỉnh Ba-by-lôn, còn Ða-ni-ên thì chầu nơi cửa vua.

  
   Studovat vnitřní smysl

Daniel Interprets Nebuchadnezzar's Dream      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

In the second chapter of the Book of Daniel, Nebuchadnezzar, the King of Babylon has a dream that troubles him. Daniel, inspired by God, is the only person who is able to interpret it. It's a powerful story in the literal sense, and its spiritual sense goes deep; it describes a step that we each need to take if we want to make spiritual progress.

The literal text sets the story in the "second year", which refers to a state of conflict that comes before regeneration. Generally, "two" means a union, and specifically the marriage of good and truth. But in this story, the marriage is between evil and falsity. Nebuchadnezzar is still on the throne of Babylon: the falsities from selfish love seek to establish dominion over every sphere of life.

So, in the second year, "Nebuchadnezzar had dreams; and his spirit was so troubled that his sleep left him." Dreams are one of the ways the Lord revealed the Word to the ancients. It is not surprising to find Nebuchadnezzar greatly disturbed by a dream, to the point that "his sleep left him." Sleep, when dreams occur, depicts a state of obscurity. In Nebuchadnezzar's case, the obscurity arose because he represents false thoughts resulting from a selfish lust for power. Selfishness obscures the truth because it makes it impossible to focus outside of the self.

Nebuchadnezzar represents falsity from selfishness and the desire to dominate and control others. When this is in charge, people become manipulative, insisting that everything serve their own ends. They are willing to twist any truth, even destroy it, to justify their actions. The danger in this state is its attraction; it can invade the mind and establish an empire.

This is our state before regeneration. However, Divine Providence mandates that in order to remove this, we must become conscious of our Nebuchadnezzar states. This may be difficult because reflection requires perspective, which starts out obscured — asleep. Nebuchadnezzar, unable to remember or interpret his dream, commanded his magicians, astrologers, sorcerers and Chaldeans to ease his mind.

When the wise men were unable, the king began killing them. In the internal sense, "to kill," means to turn truths into falsities. Daniel and his companions were to be included in the slaughter, but they were different from the other wise men, who represented falsity based on abuse or misuse of truth grounded in selfishness. Daniel and his friends served the Lord.

Daniel's name had been changed to 'Belteshazzar,' symbolizing the perversion of truth by love of self. Yet in this verse, they sought 'Daniel' and his companions to kill them. This shows a human quality hidden from daily life. If Nebuchadnezzar represents blind selfishness, to save us, the Lord must keep truth hidden from the flow of selfish thought. When his hidden name is used, Daniel represents this hidden thought, protected and ready for use against selfishness.

In chapter one, Daniel rejects Nebuchadnezzar by refusing to eat his food. Once again, he stands against the king who reveals his evil in his willingness to kill when displeased. Nebuchadnezzar is the epitome of self-worship, Daniel is the true worshiper of the Lord.

Daniel and his friends sought "mercies from the God of heaven concerning this secret." Despite their position as 'wise men,' they humbled themselves to the Lord. This is a picture of the submission necessary for conscience to direct the unruly external self.

Daniel was given insight into the fallen human, the decline caused by selfishness. People faced with these insights often run and hide. Yet without self-knowledge, people cannot make any spiritual progress. By blessing the Lord, Daniel recognizes that only His divine power can help people put evils into order. Without this, spiritual life is over.

This gratitude embodies a New Church principle: all goodness and truth are from the Lord alone. Any insight people have into the nature of evils must come from the Him. Evil is blind to itself, but truth shows it for what it is. By thanking the Lord for insight, people can face their evils.

Before he can be killed, Daniel requests an audience with the king. Outward behaviors can be aligned with good or evil, and so Arioch, captain of the guard, acts on Daniel's request in spite of Nebuchadnezzar's orders. His words to the king show how useful things can ally themselves to the truth. So Arioch advocates for Daniel.

In his entreaty, Arioch emphasizes Daniel's heritage: "a man of the captives of Judah." This may have cast the king's mind back to his campaign in Judah, or even to the young man prepared for his service, filled with wisdom and glowing with physical health. In the internal sense, 'Judah' represents the church with a person, initially through truths. So Arioch identifies Daniel as truth from the Word. Nebuchadnezzar knew Daniel by his Babylonian name of Belteshazzar: when people in falsity are presented with truth, they view it as mere information for their own use. This is why an adulterer sees no difference between adultery and marriage, or a liar no distinction between truth and falsity.

Daniel is the conscience, which can be thought of as guilt or sorrow for actions. But at it's core, conscience is guidance by the truths of the Word. For truths to guide us, we must recognize their Divine authority and origin: none of the wise men, astrologers, magicians, or soothsayers could tell and interpret the king's dream.

In the sense of the letter, Daniel could begin because he established that the dream was from God, and thus interpreted by God. Daniel was simply a mouthpiece. For us, the self-awareness needed to move us from selfishness to charity comes from the Lord. Only He can direct our lives, but leaves us in freedom to accept that direction or not.

Daniel described Nebuchadnezzar's dream: the great image, with a head of gold, chest and arms of silver, belly and thighs of bronze, legs of iron, and feet partly of iron and partly of clay. Even in the literal sense of the story one sees the steady decline from precious to base to valueless.

Many scholars describe this dream in political terms. They claim it describes successive nations or rulers in the earth, from the Babylonians, to the Greeks, the Romans, and so on. However, the Word deals with spiritual, not worldly things. In one sense, this dream speaks of the different spiritual eras that have existed in this world. This is called the "internal historical" sense. On this level, Nebuchadnezzar's dream describes the rise and fall of the ancient churches to the present. This exposition focuses on a deeper level: the regenerative series, or how the Word tells of each individual's spiritual life.

Nebuchadnezzar's dream symbolizes allowing selfishness to dictate our thoughts and beliefs. Babylon is a state of great selfishness, the opposite of loving the Lord. This is the origin of all evils, going hand in hand with falsity, which twists and perverts the truth, making it a slave to our desires. The dream describes how this state gains mastery of the human mind. It begins before selfishness gains a toehold in our thoughts, and ends in the destruction of our very humanity.

The vision begins with the head because it is the highest part of a human being. But the key to this head is that it is gold, symbolizing love to the Lord. The chest and arms are physically lower than the head, and silver is less valuable than gold. The chest and arms represent the rational parts of the mind. Silver represents truths derived from the goodness within. This change from loving the Lord to thinking from truth marks a change in focus: good embraces all, opening us up to each other in a life of mutual love and charity. Truth, on the other hand, is more open to abuse: ideas of truth have been the cause of many wars and conflicts. Truth is used to hurt as often as to nurture goodness. It is a double edged sword.

At the next level, the decline becomes more obvious: from the head to the chest to the belly and thighs – half way down the body. From gold to silver to bronze, precious metal turns to base. The belly and thighs normally depict the good of loving the Lord and the neighbor, called charity. Here, however, it is twisted into the opposite sense: disregard for others, and one's own interpretation of truth. To the person in this state, these things appear good. So the belly and thighs were made of bronze, an alloy that can be polished until it gleams like gold, but it is not, nor ever can be transmuted.

So we are brought to the lower parts of the body: the legs of iron. In place of truth, falsity takes charge. This is depicted by the iron, which merely looks like silver. The legs are followed by the outer extreme of spiritual life: the feet. The feet are the lowest part of our body. Feet correspond to the outmost of our lives, which should be the expression of the Lord's goodness and truth through us. Instead, the feet of the statue are a weak spot: a mixture of iron and clay. In this image, we see the entire devolution of selfishness – carried into our very action – a life devoid of real goodness or truth, only a false image.

At the climax of the dream, a stone strikes the image and breaks it to pieces. This shows us our true character and the power of truth to bring us back from the brink of disaster. The stone was cut without hands: it is not of human origin. Here the Divine truth contrasts with the king’s practice of consulting his wise men and magicians, who represent selfish human thought. Divine truth leads to all goodness when used the way the Lord intends. Detached from human rationalizing, the truth liberates.

This freedom is the new vision of truth: the stone grows into a mountain. "A mountain" symbolizes love – a new love from truth, that replaces the selfishness and the desire for control. The mountain filling the earth symbolizes the way this new truth and love become the center and focus of our lives. We are created anew by the Lord's truth.

Having described the dream in great detail, Daniel then explains its meaning. He begins with what seems like an affirmation of Nebuchadnezzar; the Lord gave us our love of self! He ordained that we should feel life as our own and have no sense of His life flowing into us. This allows us to act according to our reason, and respond to the Lord in freedom. Selfishness is the abuse of this gift from the Lord, and the kingdom changes its meaning from truth to falsity.

Nebuchadnezzar clearly confuses Daniel with the Lord, and ascribes the power to interpret dreams to him. But the reality of selfishness becomes clear when contrasted with the ideals of conscience. If selfishness cannot reflect upon itself, it needs to be confronted with truth – and truth shows the true nature of evil and convicts it.

Nebuchadnezzar promoted Daniel and his three friends to positions of power. He recognized their God as the God of gods, the Lord of kings. But he continues to recognize the previous gods who served Babylon. Nebuchadnezzar may have elevated the Lord above Marduk, the Babylonian god, but he was neither willing nor prepared to jettison his customary deity.

Spiritual life must begin somewhere, and this interaction between Nebuchadnezzar and Daniel symbolizes the beginning. There is still a great distance to travel before we are truly born again. The old selfish side will reassert itself, new arguments and battles will rage. Yet the promise of Nebuchadnezzar's dream is still with us.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 173


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 426, 1298, 1326, 1361, 1422, 1551, 1837, ...

Apocalypse Revealed 211, 538, 567, 664, 717, 775, 781, ...

Conjugial Love 73, 78, 79, 81

Divine Providence 328

Doctrine of the Lord 4, 42, 48

Doctrine of the Sacred Scripture 117

The Last Judgement 54

True Christian Religion 156, 275, 609, 625, 754, 761, 788


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 176, 237, 411, 577, 650, 662, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 37

Scriptural Confirmations 4, 37

Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 40:8, 12, 18, 41:8, 14, 26, 28, 41, 43

Cuộc di cư 7:11

Số 12:6

Phục truyền luật lệ ký 10:17, 29:28

Joshua 22:22

1 Samuel 6:2

2 Samuel 7:13, 16

1 vị vua 1:31

2 vị vua 5:15

1 biên niên sử 29:10

Ezra 1:2, 6:11

Nehemiah 9:5

Esther 1:13, 3:2

Việc làm 12:13, 18, 22

Thánh vịnh 2:6, 9, 96:4, 113:2, 136:26, 139:12, 147:5

Tục ngữ 2:6, 16:14

Truyền đạo 8:1

Ê-sai 28:16, 36:11, 47:12, 13

Giê-rê-mi 25:1, 27:5, 6, 33:3

Ezekiel 26:7

Daniel 1:6, 17, 2:6, 31, 36, 37, 48, 3:1, 9, 12, 29, 30, 4:2, 3, 4, 6, 14, 18, 19, 22, 5:7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 28, 6:7, 27, 7:4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 23, ...

Haggai 2:22

Matthew 3:2, 21:44

Luke 1:33, 20:18

Công vụ tông đồ 3:12, 10:25, 14:13

La Mã 11:33

1 Ti-mô-thê 6:15, 16

Hê-bơ-rơ 12:27

James 1:5

Mặc khải 1, 11:15, 12:8, 17:14, 19:15

Významy biblických slov

thứ hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

Phần thưởng
A "reward" in the Bible represents something that brings people together, or brings spiritual states together, and binds them. It's easy to see this in...

thưởng
A "reward" in the Bible represents something that brings people together, or brings spiritual states together, and binds them. It's easy to see this in...

xem
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

đã xem
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

thật
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Nebuchadnezzar's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Color the picture of the statue seen in the dream.
Project | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar’s Dream (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Nebuchadnezzar’s Dream (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Nebuchadnezzar’s Dream (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14


Přeložit: