Daniel 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng, cao sáu mươi cu-đê và ngang sáu cu-đê, để đứng trong đồng bằng Ðu-ca, thuộc tỉnh Ba-by-lôn.

2 Ðoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc, và các quan làm đầu các tỉnh, để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3 Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc, và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên; và họ đứng trước pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

4 Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lịnh truyền cho các ngươi.

5 Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

6 Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực.

7 Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình xuống, và thờ lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

8 Khi ấy, có mấy người Canh-đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa.

9 Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: Hỡi vua, nguyền vua sống đời đời!

10 Hỡi vua, chính vua đã ra lịnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì phải sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng;

11 và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lạy tượng đó, sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực.

12 Vả, ở đây có mấy người Giu-đa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, tức là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ không thờ các thần của vua, và chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng.

13 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua.

14 Vua Nê-bu-cát-nết-sa cất tiếng nói cùng họ rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lạy tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng?

15 Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. ồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?

16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua.

17 Nầy, hỡi vua! Ðức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.

18 Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.

19 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa cả giận, biḀ¿n sḀ¯c mặt mình nghịch cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt.

20 Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, mà quăng vào lò lửa hực.

21 Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo xống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực.

22 Nhơn vì mạng vua truyền kíp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ngọn lửa cháy chết.

23 Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-rác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực.

24 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: Tâu vua, phải.

25 Vua lại nói, Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của các thần.

26 Ðoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, là tôi tớ của Ðức Chúa Trời ất Cao, hãy ra và lại đây! Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bèn từ giữa đám lửa mà ra.

27 Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ.

28 Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Ðáng ngợi khen Ðức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng vua, và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Ðức Chúa Trời mình.

29 Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Ðức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy.

30 Vua bèn thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

  
   Studovat vnitřní smysl

The Fiery Furnace      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

The third chapter of Daniel follows the same pattern as the first two: Nebuchadnezzar begins by making threats against those who do not bow to his every whim, and ends with his humbly admitting the Lord's power.

The similarities between the dramatic vision of the statue in chapter two and actually building an image in chapter three are not, however, mere repetition. Close attention to the detail in this chapter will show how in its pursuit of domination the selfish side of human nature continues to try to dominate, even though we might consciously submit to the Lord.

This third chapter opens with a huge image created by Nebuchadnezzar. The actual dimensions are important, not because of their physical impact, but because of the spiritual concepts they contain. Similarly, the impossibility of it being made from gold should not interfere with the spiritual exposition of the verse. The literal sense of the story is important only as a means of bringing out the spiritual sense.

This entire image was made of gold. But like the head of the statue in the previous chapter, this is not the gold representing love to the Lord, but self love. Every good correspondence also has an opposite sense.

The statue is described as sixty cubits tall, and six cubits wide. The recurring number "six" takes meaning from its contrast to the number immediately following. "Seven" is a state of fullness and completeness—the Lord rested on the seventh day of creation, clean animals entered the ark in sevens, we should forgive others "up to seventy times seven." As seven contains this sense of completeness, six represents a state of incompleteness.

"Six" is often used to describe the process of regeneration, especially in the creation series, and in the Ten Commandments. In the six days of creation, people are tempted and in a state of conflict, which must be overcome for the person to regenerate (AC 8494, 8539:2, 8888). The conflict illustrated in this chapter is between our sense of selfishness and our emerging conscience.

The number sixty is the fullness of this conflict, as sixty is a six multiplied by ten. If six represents the conflicts of temptation, ten represents completeness (AC 3107, 4638, 8468, 9416), or fullness of that conflict.

Ideally, the states of goodness, truth and their mutual expression should be equal. The shape representing a regenerate person would be a perfect cube, as described by "the Holy City coming down from God out of heaven" (Revelation 21:2).

But Nebuchadnezzar's image vastly different from this ideal: it was tall and narrow — ten times taller than it was wide, and no depth is described. It comes across as one dimensional, disproportionate, its most compelling feature the gold from which it is made.

As in the second chapter, Nebuchadnezzar calls together his advisers: before, it was astrologers and wise men. In this chapter he calls together the governors of his kingdom: the satraps, administrators and so on. When the Word speaks of governors, it speaks of our loves, because we are ruled and governed by loves. The list here gives a hierarchy of loves from the top, or ruling loves, down to the lesser affections we have.
We are shown our state when that ruling love is Nebuchadnezzar: he dominates the scene, his word is law. He controls a vast empire and has absolute control over life and death. Thus Nebuchadnezzar can summon his governors and order them around with the same ease with which he called together the wise men and demanded the impossible from them.

At the sound of music, his whole empire was to fall down and worship the gold image erected by the king. Music is used as a means of summoning the rulers of the land because if those men represent our various loves and affections, so music speaks to our loves.

If Nebuchadnezzar represents our selfishness and love of control, the Chaldeans come into the picture as a confirmation of this selfishness. The essence of profanation—evil pretending to be good—is the misuse of goodness and truth for one's own ends. Any state of genuine good or truth resisting this misuse would come into conflict with it.

Thus the Chaldeans with great enthusiasm name Shadrach, Meshach and Abed-Nego who do not serve the king nor worship his golden image. By using their Babylonian names, they are refusing to recognize truth as coming from the Word. This is the very heart of profanation: to know something is from the Word, even to acknowledge it as such, and yet to deny it—just as those Chaldeans must have known that the three men were Jews, and that their Babylonian names were not truly their own. It is the ultimate denial of their identity, just as profanation is the ultimate denial of the Lord.

Nebuchadnezzar's life is first of military conquest and the expansion of his empire. This conquest comes with the dominion of religious things. Thus it was not out of character for him to command worship. As the love of self progresses, it demands greater and greater things, until it demands to be treated as the Lord Himself (AR 717).

"The evil of the love of self is not, as is generally thought, that external elation which is called pride, but it is hatred against the neighbor, and thence a burning desire for revenge, and delight in cruelty. These are the interiors of the love of self. Its exteriors are contempt for others in comparison with self, and an aversion to those who are in spiritual good, and this sometimes with manifest elation or pride, and sometimes without it. For one who holds the neighbor in such hatred, inwardly loves no one but himself and those whom he regards as making one with himself, thus he loves them in himself, and himself in them for the sole end of self" (AC 4750:5).

Each person in this world is capable of giving freedom to these feelings, and if we do, soon we find ourselves doing what Nebuchadnezzar did: demanding that people see the world through our own personal spectacles, and roundly damning them to hell if they do not.


As we saw earlier, Daniel represents the conscience developing in opposition to our selfish states. Conscience is the activity of truth leading and guiding our minds towards a life in harmony with the Lord's. The conscience, however, must be made up of individual truths, truths applicable to different parts of our lives. We have a set of truths to govern marriage, work ethic, social interaction, and so on.

These individual truths are Daniel's Hebrew companions. Each time we have seen them, they have stood on their belief in God, but each time at Daniel's leadership. This time they stand alone, willing to confront the imperial wrath and face death for their belief.

The consequences were, of course, dire. Nebuchadnezzar flew into a rage, demanding that the young men be cast into a fiery furnace, heated to seven times its normal heat. The young men were prepared to accept this punishment rather than retract their belief in the Lord.

Nebuchadnezzar tried to scare the three men by heating the furnace to hotter than normal, which well describes the actions of evil spirits in temptation who,

"act against the affections of truth that make the conscience: as soon as they perceive anything of conscience, of whatever kind, then from the falsities and failings in the man they form to themselves an affection; and by means of this they cast a shade over the light of truth, and so pervert it; or they induce anxiety and torture him" (AC 1820:4).

The time the young men spend in the furnace represents a state of temptation, which occurs for the sake of regeneration (AE 439). Most simply defined, temptation is a battle between two sides within us, where the natural, or selfish side is subdued. Up until then, selfishness is seen as simply being a part of us, the way we are (AC 1820). In temptation, this self-image is changed, and we learn to see ourselves in the light of heaven (AE 439).

The power of the evil spirits is greatly illusory. Just as Nebuchadnezzar fell back after resistance, so the spirits also withdraw when we resist them. The greatest temptation we face is believing the Lord is unable to help us in our times of great need. If we cling to the believe that He can and does give help, then facing our inner selfishness becomes less difficult. The image the men were commanded to worship was, after all, an immobile object of gold, disproportionate and one-dimensional. Our selfishness is like that: seemingly monolithic, and yet devoid of any real life. Its attractions fade when seen in the light of heaven. Spiritual resistance is not so difficult, and the results give strength:

"Victories are attended with the result that the malignant genii and spirits afterward dare not do anything; for their life consists in their being able to destroy, and when they perceive that a man is of such a character that he can resist then at the first onset they flee away, as they are wont to do when they draw near to the first entrance to heaven, for they are at once seized with horror and terror, and hurl themselves backward" AC 1820.

Nebuchadnezzar is brought to awareness and appreciation of the power of the Lord, this time, with his own senses. There is a power in his acquiescence after witnessing the four men in the fiery furnace that is far more dramatic than his incredulity after Daniel foretold the dream in chapter two. This time he actually saw the power of the furnace, so strong that those who cast the three men in were killed by its heat, yet he saw the three men walk out unscathed. This proved the power of God to him more than anything before.

We see something of this process in the final verses of Chapter three, where Nebuchadnezzar praises the Lord, showing a new humility impossible for him before. As a result, the affection of truth begins to rule in place of the former selfish loves. Thus we see Shadrach, Meshach and Abed-Nego promoted in the province of Babylon, presumably in place of the Babylonian satraps, administrators, governors, counselors, treasurers, judges, magistrates and all the officials of the province who responded to Nebuchadnezzar's call to worship the gold image.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326

The Last Judgement 54

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 174


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Apocalypse Revealed 717

True Christian Religion 754


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1029

Scriptural Confirmations 4, 37

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Cuộc di cư 20:3, 5

2 vị vua 18:35

Esther 3:5

Việc làm 5:19

Thánh vịnh 22:5, 34:8, 37:39, 66:12, 115:4

Ê-sai 43:2

Giê-rê-mi 29:22

Daniel 2:4, 5, 49, 6:13, 14, 21, 23, 28

Matthew 10:18, 28

Công vụ tông đồ 4:19, 5:33, 12:11

Hê-bơ-rơ 11:34

2 Peter 2:9

Mặc khải 12:11, 13:15

Významy biblických slov

Cao
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

sáu
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

sáu mươi
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

Nghe
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Worship of the Heart
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Faith Conversations
Daniel stood up for his beliefs while captive in Babylon. Can you be true to your beliefs when talking to others about your faith?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Fiery Furnace
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Fiery Furnace Diorama
Use an oatmeal box and clay figures to make a diorama of the fiery furnace. 
Project | Ages 7 - 10

 Fiery Furnace Song Act It Out
Listen to a song and act out the story of Shadrach, Meshach and Abegnego in the fiery furnace.
Activity | Ages 3 - 7

 Fiery Furnace Wax Resist Picture
Draw the four men in the furnace with crayons or oil pastels, then use fire-colored watercolor paint to make the flames around them.
Project | All Ages

 Four in the Fiery Furnace
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Four Men in the Fiery Furnace
Make finger puppets and a shoebox stage to retell the story
Project | Ages 7 - 9

 Nebuchadnezzar, the Golden Statue, and the Fiery Furnace
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Quotes: Worship of the Heart
Teaching Support | Ages over 15

 Shadrach, Meshach, and Abednego
Open the doors of the furnace to see the three men inside. Then hold the picture up to the light to see the fourth man—the angel sent from the Lord.
Project | Ages 3 - 6

 Shadrach, Meshach and Abed-Nego
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Shadrach, Meshach, and Abed-Nego
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Shadrach, Meshach and Abed-Nego in the Fiery Furnace
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Angel in the Fiery Furnace
Use tissue paper and the included cutouts to make a picture of Shadrach, Meshach and Abednego with an angel in the fiery furnace to hang in a window.
Project | Ages 3 - 7

 The Fiery Furnace
Coloring Page | All Ages

 The Fiery Furnace
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Fiery Furnace
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Fiery Furnace
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Fiery Furnace
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Fiery Furnace (3-5 years)
Use crayons to make a picture of the four men in the furnace, then use fire-colored watercolor paint to make the flames around them. 
Project | Ages 4 - 6

 The Fiery Furnace (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Fiery Furnace (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Fiery Furnace Jar
Make the fiery furnace with Shadrach, Meshach and Abednego in a small jar where the angel is revealed when you add an electric tea candle.
Project | Ages 7 - 10

 The Fiery Furnace (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Walking in the Furnace
Reflect on times when feelings of anger or hatred threatened you, and think about who might be willing to “walk with you in the furnace” and help protect you?
Activity | Ages 11 - 18

 What the King Saw
As you draw the flames with orange and red crayons, you will reveal the four men in the fiery furnace
Project | Ages 9 - 12


Přeložit: