พระธรรม 29

Studovat vnitřní smysl

← พระธรรม 28   พระธรรม 30 →         

1 "ต่อไปนี้เป็นการซึ่งเจ้าควรกระทำเพื่อชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต คือจงเอาวัวหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิ

2 ขนมปังไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อคลุกน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมัน ขนมเหล่านี้จงทำด้วยยอดแป้งข้าวสาลี

3 แล้วจงใส่ขนมปังต่างๆเหล่านั้นไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนำมาในกระบุงพร้อมกับวัวตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว

4 จงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม แล้วจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำ

5 จงสวมเครื่องยศให้อาโรน คือเสื้อในกับเสื้อเอโฟด กับเอโฟดและทับทรวง และเอารัดประคดที่ทอด้วยฝีมือประณีต สำหรับใช้กับเอโฟดนั้นคาดเอวไว้

6 จงสวมมาลาที่ศีรษะของอาโรน และจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับมาลา

7 จงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้

8 จงนำบุตรชายทั้งหลายของเขามาและสวมเสื้อให้

9 แล้วจงเอารัดประคดคาดเอวเขาไว้ ทั้งตัวอาโรนเองและบุตรชายของเขา และคาดมาลาให้เขา แล้วเขาก็จะรับตำแหน่งเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ดังนี้แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาไว้

10 เจ้าจงนำวัวตัวผู้มาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม ให้อาโรนกับบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนหัววัวตัวผู้

11 แล้วจงฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

12 จงเอานิ้วมือจุ่มเลือดวัวตัวผู้นั้น ทาไว้ที่เชิงงอนริมแท่นบ้าง ส่วนเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทไว้ที่เชิงแท่นบูชา

13 เจ้าจงเอาไขมันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องใน พังผืดที่ติดอยู่กับตับและไตทั้งสองกับไขมันที่ติดไตนั้นมาเผาบนแท่น

14 แต่เนื้อกับหนัง และมูลของวัวตัวผู้นั้นจงเผาไฟเสียข้างนอกค่าย ทั้งนี้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

15 เจ้าจงนำแกะผู้ตัวหนึ่งมาให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั้น

16 แล้วจงฆ่าแกะตัวนั้นเสีย เอาเลือดพรมรอบๆแท่น

17 จงชำแหละแกะตัวนั้นออกเป็นท่อนๆและเครื่องในกับขาจงล้างน้ำวางไว้กับเนื้อและหัว

18 แล้วจงเผาแกะตัวนั้นทั้งตัวบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิ่นพอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

19 เจ้าจงนำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา แล้วให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะผู้ตัวนั้น

20 แล้วท่านจงฆ่าแกะตัวนั้นเสีย เอาเลือดส่วนหนึ่งเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของอาโรน และที่ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน และที่หัวแม่มือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขาบ้าง แล้วจงเอาเลือดที่เหลือพรมรอบๆแท่นบูชา

21 จงเอาเลือดส่วนหนึ่งที่อยู่บนแท่นและน้ำมันเจิมนั้นพรมอาโรนและเครื่องยศของเขา จงพรมบุตรชายทั้งหลายของเขา และเครื่องยศของบุตรชายเหล่านั้นด้วย อาโรนและเครื่องยศของเขาจะบริสุทธิ์รวมทั้งบุตรชายของเขาและเครื่องยศของเขาด้วย

22 เจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้และหางที่เป็นไขมัน กับไขมันที่ติดเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ กับไตทั้งสองและไขมันที่ติดอยู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็นแกะใช้สำหรับการสถาปนา

23 กับขนมปังก้อนหนึ่งและขนมปังคลุกน้ำมันแผ่นหนึ่ง และขนมปังบางแผ่นหนึ่งจากกระบุงขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

24 แล้วจงวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของอาโรน และในมือบุตรชายของเขา ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื่องบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

25 แล้วจงรับสิ่งเหล่านี้จากมือของเขานำไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นที่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

26 จงเอาเนื้อที่อกแกะตัวผู้ซึ่งเป็นแกะสถาปนาอาโรน แล้วให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื่องบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนั่นจะเป็นส่วนของเจ้า

27 และจงเอาเนื้อที่อกแกะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาแกว่งนั้นไว้ และเนื้อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตซึ่งแกว่งไปแกว่งมา และซึ่งเป็นของถวายจากแกะใช้สำหรับการสถาปนา ด้วยเป็นส่วนของอาโรนและบุตรชายเขา

28 นั่นแหละเป็นส่วนซึ่งอาโรนและบุตรชายเขาจะได้รับจากชนชาติอิสราเอลเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ เพราะเป็นส่วนที่ยกให้แก่ปุโรหิต และชนชาติอิสราเอลจะยกให้จากเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์

29 เครื่องยศบริสุทธิ์ของอาโรนจะเป็นของบุตรชายของเขาต่อๆไป ให้เขาสวมเมื่อเขารับการเจิม และได้รับการสถาปนาไว้ในตำแหน่ง

30 จงให้บุตรชายซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนเขานั้นสวมเครื่องยศเหล่านั้นครบเจ็ดวัน ขณะที่เขามายังพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์

31 จงต้มเนื้อแกะตัวผู้สำหรับการสถาปนาในที่บริสุทธิ์

32 แล้วให้อาโรนกับบุตรชายของเขากินเนื้อแกะตัวผู้นั้น และขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

33 ให้เขากินของซึ่งนำมาบูชาลบมลทิน เพื่อจะสถาปนาและชำระเขาเหล่านั้นให้บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่าให้รับประทาน เพราะเป็นของบริสุทธิ์

34 และถ้าแม้เนื้อที่ใช้ในพิธีสถาปนา และขนมปังนั้นยังเหลืออยู่จนรุ่งเช้าบ้าง ก็ให้เผาส่วนที่เหลือนั้นด้วยไฟเสีย อย่าให้รับประทานเพราะเป็นของบริสุทธิ์

35 ดังนั้นแหละ เจ้าจงกระทำให้แก่อาโรน และบุตรชายเขาตามคำที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ จงทำพิธีสถาปนาเขาให้ครบเจ็ดวัน

36 จงนำวัวผู้ตัวหนึ่งมาถวายทุกๆวัน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เพื่อทำการลบมลทินและจงชำระแท่นบูชา ด้วยทำการลบมลทินของแท่นนั้น จงเจิมแท่นนั้นเพื่อจะชำระให้บริสุทธิ์

37 จงทำการลบมลทินแท่นนั้นครบเจ็ดวัน และชำระแท่นนั้นให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องแท่นนั้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย

38 ต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นนั้นทุกวันเสมอไป คือลูกแกะสองตัว อายุหนึ่งขวบ

39 จงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเช้า และนำลูกแกะอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็น

40 พร้อมกับลูกแกะตัวที่หนึ่งนั้น จงถวายยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกกับน้ำมันที่คั้นไว้นั้นหนึ่งในสี่ฮิน และน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮินคู่กัน เป็นเครื่องดื่มบูชา

41 จงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นในเวลาเย็น ถวายธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กันด้วย เหมือนอย่างในเวลาเช้า ให้เป็นกลิ่นพอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

42 นี่จะเป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของเจ้า ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ที่เราจะพบเจ้าทั้งหลายและสนทนากับเจ้าที่นั่น

43 ที่นั่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอล และพลับพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยสง่าราศีของเรา

44 เราจะชำระพลับพลาแห่งชุมนุมและแท่นบูชาไว้เป็นที่บริสุทธิ์ และเราจะชำระอาโรนและบุตรชายเขาให้บริสุทธิ์ด้วย เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต

45 เราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขา

46 เขาจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้นำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั้งกลาย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา"

← พระธรรม 28   พระธรรม 30 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 353, 577, 925, 1071, 2177, 2187, 2830, ...

Apocalypse Revealed 10, 242, 278, 316, 378, 379, 392, ...

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 670, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 167, 204, 257, 272, 279, 298, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 8:20

พระธรรม 6:7, 12:6, 10, 20:2, 25:8, 22, 27:2, 21, 28:1, 2, 41, 30:19, 29, 30, 40:12, 13, 14, 15, 32, 34, 35

เลวีนิติ 1:4, 2:4, 3:2, 3, 4:4, 7, 11, 12, 18, 21, 25, 30, 6:11, 13, 7:30, 8:1, 8, 9:4, 6, 17, 10:7, 12, 15, 18, 14:14, 17, 25, 28, 16:32, 22:10, 13, 23:11, 26:11, 12

เบอร์ 4:16, 5:9, 10, 6:20, 7:1, 8:9, 15:4, 5, 16:3, 18:8, 11, 19, 19:5, 20:28, 28:3, 35:25, 34

เฉลยธรรมบัญญัติ 18:3

ผู้พิพากษา 17:5

1 ซามูเอล 2:30, 10:18

1 กษัตริย์ 8:11, 9:3, 18:29, 36

2 กษัตริย์ 3:20, 16:15

1 พงศาวดาร 40

2 พงศาวดาร 2:3, 5:13, 14, 6:18, 7:9, 29:7

เอสรา 3:3, 5, 9:4

เพลงสดุดี 133:2, 141:2

อิสยาห์ 61:1

เยเรมีย์ 14:9

เอเสเคียล 34:24, 43:6, 7, 9, 20, 21, 25, 46:13, 15, 20

แดเนียล 12:11

เศคาริยา 3:5, 8:3

แมทธิว 23:19

2 โครินธ์ 1:21

เอเฟซัส 5:2

ติตัส 3:5

ฮีบรู 9:21, 10:11, 22

การเปิดเผย 21:3

Významy biblických slov

หนึ่ง
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

แกะ
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

สอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ขนมปัง
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

ไร้เชื้อ
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

น้ำมัน
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

ทาน้ำมัน
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

แป้ง
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

ข้าวสาลี
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

อาโรน
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

บุตรชาย
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ประตู
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

เสื้อ
A coat, as in Matthew 10:10, signifies interior natural truth, or truth of the natural principle. The Lord's coat without seam, woven from above throughout...

มงกุฎ
'A turban' signifies intelligence of truth.

เจิม
Oil in the Bible represents the Lord’s love, so anointing someone (or something) with oil was a way to make that person (or object) a...

คาด
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

คาดเอว
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

บุตรชายของ
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ปุโรหิต
'The priesthood' represents the Lord regarding the work of salvation, because this proceeds from the divine good of his divine love. 'The priesthood of Aaron,...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ฆ่า
'Slaughter' signifies perdition and damnation. 'Slaughter' and 'a storm of slaughter,' signifies evils which destroy the goods of the church. 'The day of great slaughter'...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

นิ้ว
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

นิ้วมือ
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

เลือด
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

แท่นบูชา
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

ตับ
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

ไต
'The liver,' as in Exodus 29:13, signifies interior purification, and 'the caul above the liver,' the inferior good of the external or natural self.

ทั้งสอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

เนื้อ
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

เผา
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ไฟ
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ค่าย
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

บาป
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ขา
'Legs' signify the exteriors of the natural man.

ล้าง
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

กลิ่น
Fragrance means the affection of truth derived from good.

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

บูชา
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

เจ็ด
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

มา
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ปรนนิบัติ
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

ต้ม
To boil, as in Genesis 25:29, signifies to heap up.

กิน
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

เหลือ
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

ส่วนที่เหลือ
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ลบมลทิน
Atonements (Exodus 28:36) are the receptions of the good of love and faith from the Lord, after the removal of evils and thence of falsities.

ลูกแกะ
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

สี่
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

ฮิน
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

การชำระให้บริสุทธิ์
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

ท่ามกลาง
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

กลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

พระเจ้า
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

รู้ว่า
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

รู้
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

อียิปต์
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: