พระธรรม 30

Studovat vnitřní smysl

           

1 "เจ้าจงสร้างแท่นสำหรับเผาเครื่องหอม จงทำแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศ

2 ให้ยาวศอกหนึ่ง กว้างศอกหนึ่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนมุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่น

3 และจงหุ้มแท่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนด้วย และจงทำกระจังทองคำล้อมรอบแท่น

4 จงทำห่วงทองคำสองห่วง ติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้าม ห่วงนั้นสำหรับสอดใส่ไม้คานหาม

5 ไม้คานหามนั้นจงทำด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ

6 จงตั้งแท่นนั้นไว้ข้างนอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีบพระโอวาท ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาท ที่ที่เราจะพบกับเจ้า

7 จงให้อาโรนเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกเวลาเช้า เมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครื่องหอมด้วย

8 และในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป ให้เผาเครื่องหอมบนแท่น เป็นเครื่องหอมเนืองนิตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชั่วอายุของเจ้า

9 แต่เครื่องหอมอย่างที่ห้าม อย่าได้เผาบนแท่นนั้นเลย หรือเผาเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องธัญญบูชา หรือเทเครื่องดื่มบูชาบนนั้น

10 ให้อาโรนทำการบูชาไถ่บาปที่เชิงงอนปีละหนด้วยเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปลบมลทิน ให้เขาทำการลบมลทินแท่นนั้นปีละหนตลอดชั่วอายุของเจ้า แท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์"

11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

12 "เมื่อเจ้าจะจดสำมะโนครัวชนชาติอิสราเอลจงให้เขาต่างนำทรัพย์สินมาถวายพระเยโฮวาห์ เป็นค่าไถ่ชีวิต เมื่อเจ้านับจำนวนเขา เพื่อจะมิได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้านับเขา

13 ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสำมะโนครัว จะต้องถวายของอย่างนี้ คือเงินครึ่งเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่งมียี่สิบเก-ราห์) ครึ่งเชเขลเป็นเงินถวายแด่พระเยโฮวาห์

14 ทุกๆคนที่ขึ้นทะเบียนสำมะโนครัว อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ให้นำเงินมาถวายพระเยโฮวาห์

15 เมื่อเจ้าทั้งหลายนำเงินมาถวายพระเยโฮวาห์ เพื่อจะได้ไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายนั้น สำหรับคนมั่งมีก็อย่าถวายเกินและสำหรับคนจนก็อย่าถวายน้อยกว่าครึ่งเชเขล

16 จงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอล และจงกำหนดเงินไว้ใช้จ่ายในพลับพลาแห่งชุมนุม เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ สำหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลาย"

17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

18 "เจ้าจงทำขันทองสัมฤทธิ์และพานรองขันทองสัมฤทธิ์ด้วย สำหรับล้างชำระ จงตั้งขันนั้นไว้ระหว่างพลับพลาแห่งชุมนุมและแท่นบูชา แล้วจงตักน้ำใส่ไว้ในขันนั้น

19 ให้อาโรนและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้า

20 เมื่อเขาจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม เขาจะต้องชำระด้วยน้ำเพื่อจะไม่ตาย หรือเมื่อเขาเข้ามาใกล้แท่นทำการปรนนิบัติ เพื่อถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์

21 จงให้เขาล้างมือและเท้าเพื่อจะมิได้ตาย และให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ประจำตัวเขา คืออาโรนกับเชื้อสายของเขาตลอดชั่วอายุของเขา"

22 ยิ่งกว่านั้น พระเยโฮวาห์ยังตรัสกับโมเสสว่า

23 "จงเอาเครื่องเทศพิเศษคือมดยอบน้ำ ซึ่งหนักห้าร้อยเชเขล และอบเชยหอมครึ่งจำนวนคือสองร้อยห้าสิบเชเขล และตะไคร้สองร้อยห้าสิบเชเขล

24 และการบูรห้าร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และน้ำมันมะกอกเทศหนึ่งฮิน

25 เจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์ เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปช่างปรุงน้ำมันนั้น จะเป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์

26 แล้วจงเอาน้ำมันเจิมพลับพลาแห่งชุมนุมและหีบพระโอวาทด้วย

27 โต๊ะและเครื่องใช้ประจำโต๊ะ คันประทีปกับเครื่องใช้ประจำคันประทีป และแท่นเผาเครื่องหอม

28 แท่นเครื่องเผาบูชาและเครื่องใช้ประจำแท่น ทั้งขันและพานรองขันนั้น

29 จงชำระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุด และอะไรมาถูกสิ่งเหล่านั้นก็บริสุทธิ์ด้วย

30 อนึ่งจงเจิมอาโรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว้ให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต

31 ท่านจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า `นี่แหละ เป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วอายุของเจ้า

32 น้ำมันนี่อย่าให้เจิมคนสามัญเลย และอย่าผสมทำน้ำมันอื่นเหมือนอย่างน้ำมันนี้ น้ำมันนี้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ เจ้าทั้งหลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์

33 ผู้ใดจะผสมน้ำมันอย่างนี้ หรือผู้ใดจะใช้ชโลมคนต่างด้าว ผู้นั้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา'"

34 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงเอาเครื่องเทศคือยางไม้ ชะมด และมหาหิงค์ ผสมกับกำยานบริสุทธิ์ ให้เท่าๆกันทุกอย่าง

35 จงผสมเครื่องหอมปรุงตามศิลปช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์

36 จงเอาส่วนหนึ่งมาตำให้ละเอียด และวางอีกส่วนหนึ่งไว้หน้าหีบพระโอวาทในพลับพลาแห่งชุมนุมที่เราจะพบกับเจ้า เครื่องหอมนั้นเจ้าจงถือว่าบริสุทธิ์ที่สุด

37 เครื่องหอมที่เจ้ากระทำตามส่วนที่ผสมนั้น เจ้าอย่าทำใช้เอง ให้ถือว่านี่เป็นเครื่องหอมบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

38 ผู้ใดทำเครื่องเช่นนี้ไว้ใช้สูดดม ผู้นั้นต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา"

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 10733

Apocalypse Revealed 239, 270, 364, 378, 392, 393, 394, ...

True Christian Religion 670


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 155, 204, 242, 316, 324, 329, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 17:14

พระธรรม 12:15, 19, 25:11, 22, 24, 37, 27:21, 28:41, 29:4, 21, 37, 30:6, 7, 34, 36, 31:8, 9, 14, 37:25, 29, 38:1, 8, 25, 39:38, 40:5, 7, 10, 11, 27

เลวีนิติ 2:13, 4:7, 18, 6:5, 7:20, 21, 8:2, 10, 10:1, 16:12, 18, 17:4, 9, 10, 14, 18:29, 19:8, 20:3, 17, 18, 22:3, 23:29, 27:3

เบอร์ 1:2, 3:47, 4:11, 16, 18, 7:1, 14, 9:13, 15:30, 31, 17:2, 18:16, 19:13, 20, 31:49, 50, 54

เฉลยธรรมบัญญัติ 33:10

1 ซามูเอล 2:28

2 ซามูเอล 24:4

1 กษัตริย์ 1:39, 6:20, 7:23, 48

2 กษัตริย์ 12:5

1 พงศาวดาร 6:34, 9:29, 30, 21:1, 3

2 พงศาวดาร 2:3, 4:2, 6, 24:6, 9, 26:18, 29:7

เนหะมีย์ 10:33

งาน 34:19

เพลงสดุดี 133:2, 141:2

อิสยาห์ 43:24

เยเรมีย์ 6:20

เอเสเคียล 27:19, 41:22, 45:12, 16

แมทธิว 17:24

ลุค 1:9

กิจการของอัครสาวก 3:23

ชาวโรมัน 22

ฮีบรู 9:4, 6, 7

การเปิดเผย 8:3, 9:13

Významy biblických slov

ไม้
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

ยาว
'Long' and thence to prolong, refer to good.

เป็นรูปสี่เหลี่ยม
'Square' signifies righteousness.

สี่เหลี่ยม
'Square' signifies righteousness.

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

ทอง
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

บริสุทธิ์
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

ด้าน
'Side' signifies good or spiritual love.

ด้านข้าง
'Side' signifies good or spiritual love.

สอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ใต้
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

อาโรน
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

หอม
Fragrant signifies the truth of good.

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

บาป
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

เลือด
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

ลบมลทิน
Atonements (Exodus 28:36) are the receptions of the good of love and faith from the Lord, after the removal of evils and thence of falsities.

เขา
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

ตรัส
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

โมเสส
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ค่าไถ่
In Exodus 30:12, 'they shall give every a person a ransom for his soul,' signifies being purified or liberated from evil by the truth of...

เกิด
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ยี่สิบ
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

รับ
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

เงิน
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ที่ระลึก
'For a sign and for a memorial,' denotes that a thing should be perpetually remembered.

ทองสัมฤทธิ์
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ล้าง
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

แท่นบูชา
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

บุตรชายของ
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เท้า
Our feet are the lowest parts of our bodies, and they're very useful! In the Bible, feet represent the lowest and most utilitarian part of...

ตาย
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ใกล้
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

ปรนนิบัติ
'To minister,' as in Genesis 40:2, relates to scientific ideas.

เครื่องเทศ
'Spice,' in Ezekiel 27:22, in an internal sense, is charity. 'Spice,' in 1 Kings 10:2, signifies interior truths.

ห้า
Five also signifies all things of one part.

ร้อย
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ห้าสิบ
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

น้ำมัน
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

มะกอก
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

ฮิน
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

เจิม
Oil in the Bible represents the Lord’s love, so anointing someone (or something) with oil was a way to make that person (or object) a...

โต๊ะ
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

คันประทีป
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ศักดิ์สิทธิ์
The divine good sanctifies, and the divine truth is what is made holy.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Altars of Burnt Offering and Incense in the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Altar of Burnt Incense
Coloring Page | Ages 7 - 14


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: