เฉลยธรรมบัญญัติ 16:16

Study

              

16 บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครั้งสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง อย่าให้เขาไปเฝ้าพระเยโฮวาห์มือเปล่าๆ


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 16. In all these states you shall seek to perceive the Lord with all your intellectual powers as revealed in the Divine Humanity; namely, in those in which the soul is sustained with pure truth from the Word, and in those in which truth begins to be conjoined with good, and in those in which good is the ruling principle in the mind; and when you shall perceive the Lord's will, you shall endeavour to carry it out in the life.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: