1 Mosebok 5

Study

           

1 Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.

2 Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.

3 När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.

4 Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.

5 Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.

6 När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.

7 Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar.

8 Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.

9 När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan.

10 Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar.

11 Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.

12 När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel.

13 Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han åtta hundra fyrtio år och födde söner och döttrar.

14 Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.

15 När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered.

16 Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han åtta hundra trettio år och födde söner och döttrar.

17 Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.

18 När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok.

19 Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.

20 Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.

21 När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela.

22 Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.

23 Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.

24 Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

25 När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek.

26 Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar.

27 Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.

28 När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.

29 Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: »Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat.»

30 Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar.

31 Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.

32 När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.

  

Exploring the Meaning of 1 Mosebok 5      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 460. This chapter treats specifically of the propagation of the Most Ancient Church through successive generations, almost to the flood.

AC 461. The Most Ancient Church itself, which was celestial, is what is called "Man (homo)," and a "likeness of God" (verse 1).

AC 462. A second church which was not so celestial as the Most Ancient Church, is called "Seth" (verses 2, 3).

AC 463. A third church was called "Enosh" (verse 6); a fourth "Kenan" (verse 9); a fifth "Mahalalel" (verse 12); a sixth " Jared" (verse 15); a seventh "Enoch" (verse 18); and an eighth church "Methuselah" (verse 21).

AC 464. The church called " is described as framing doctrine from what was revealed to and perceived by the Most Ancient Church, which doctrine, although of no use at that time, was preserved for the use of posterity. This is signified by its being said that "Enoch" was no more, because God took him" (verses 22, 23, 24).

AC 465. A ninth church was called "Lamech" (verse 25).

AC 466. A tenth, the parent of three churches after the flood, was named "Noah." This church is to be called the Ancient Church (verses 28, 29).

AC 467. "Lamech" is described as retaining nothing of the perception which the Most Ancient Church enjoyed; and "Noah" is described as a new church (verse 29).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: