1 Mosebok 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: »Jag har fött en man genom HERRENS hjälp.»

2 Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fårherde, men Kain blev en åkerman.

3 Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt HERREN.

4 Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offergåva;

5 men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk.

6 Och HERREN sade till Kain: »Varför är du vred, och varför är din blick så mörk?

7 Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.»

8 Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.

9 Då sade HERREN till Kain: »Var är din broder Abel?» Han svarade: »Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder

10 Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.

11 Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.

12 När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden

13 Då sade Kain till HERREN: »Min missgärning är större än att jag kan bära den.

14 Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva på jorden, och så skall ske att vemhelst som möter mig, han dräper mig.»

15 Men HERREN sade till honom: »Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom.» Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl.

16 Så gick Kain bort ifrån HERRENS ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

17 Och Kain kände sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.

18 Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek.

19 Men Lemek tog sig två hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.

20 Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bo i tält och idka boskapsskötsel.

21 Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader för alla dem som hantera harpa och pipa.

22 Men Silla födde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster var Naama.

23 Och Lemek sade till sina hustrur: »Ada och Silla, hören mina ord; I Lemeks hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får.

24 Ja, sjufalt hämnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt.»

25 Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: »Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom.»

26 Men åt Set föddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn.

  

Exploring the Meaning of 1 Mosebok 4      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 324. Doctrines separated from the church, or heresies, are here treated of; and a new church that was afterwards raised up, called "Enosh."

AC 325. The Most Ancient Church had faith in the Lord through love; but there arose some who separated faith from love. The doctrine of faith separated from love was called "Cain;" and charity, which is love toward the neighbor, was called "Abel" (verses 1, 2).

AC 326. The worship of each is described, that of faith separated from love, by the "offering of Cain;" and that of charity, by the "offering of Abel" (verses 3, 4). That worship from charity was acceptable, but not worship from separated faith (verses 4, 5).

AC 327. That the state of those who were of separated faith became evil, is described by Cain‘s "anger being kindled, and his countenance falling" (verses 5, 6).

AC 328. And that the quality of the faith is known from the charity; and that charity wishes to be with faith, if faith is not made the principal, and is not exalted above charity (verse 7).

AC 329. That charity was extinguished in those who separated faith, and set it before charity, is described by Cain slaying his brother Abel" (verses 8, 9).

AC 330. Charity extinguished is called the "voice of bloods" (verse 10); perverted doctrine, the "curse from the ground" (verse 11); the falsity and evil originating thence, the "fugitive and wanderer in the earth" (verse 12). And as they had averted themselves from the Lord, they were in danger of eternal death (verses 13, 14). But as it was through faith that charity would afterwards be implanted, faith was made inviolable, and this is signified by the "mark set upon Cain" (verse 15). And its removal from its former position is denoted by "Cain dwelling toward the east of Eden" (verse 16).

AC 331. The amplification of this heresy is called "Enoch" (verse 17).

AC 332. The heresies that sprang from this one are also called by their names, in the last of which, called "Lamech," there was nothing of faith remaining (verse 18).

AC 333. A new church then arose, which is meant by "Adah and Zillah," and is described by their sons "Jabal," Jubal," and "Tubal-Cain;" the celestial things of the church by "Jabal," the spiritual by "Jubal," and the natural by "Tubal-Cain" (verses 19-22).

AC 334. That this church arose when everything of faith and charity was extinguished, and had violence done to it, which was in the highest degree sacrilegious, is described (verses 23, 24).

AC 335. A summary of the subject is given: that after faith, signified by "Cain," had extinguished charity, a new faith was given by the Lord, whereby charity was implanted. This faith is called "Seth" (verse 25).

AC 336. The charity implanted by faith is called "Enosh," or another "man" (homo), which is the name of that church (verse 26).

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: