Sudije 14

Studie

           |

1 I siđe Samson u Tamnat, i vide onde jednu devojku između kćeri filistejskih.

2 I vrativši se kaza ocu svom i materi svojoj govoreći: Videh devojku u Tamnatu između kćeri filistejskih; oženite me njom.

3 A otac i mati rekoše mu: Zar nema devojke među kćerima tvoje braće u svem narodu mom, da ideš da se oženiš između Filisteja neobrezanih? A Samson odgovori ocu svom: Njom me oženi, jer mi je ona omilela.

4 A otac i mati njegova ne znahu da je to od Gospoda, i da traži zadevicu s Filistejima; jer u ono vreme Filisteji vladahu sinovima Izrailjevim.

5 I tako siđe Samson s ocem svojim i s materom svojom u Tamnat, i kad dođoše do vinograda tamnatskih, gle, mlad lav ričući sukobi ga.

6 I duh Gospodnji siđe na nj, te rastrže lava kao jare nemajući ništa u ruci: i ne kaza ocu ni materi šta je učinio.

7 I tako došavši govori s devojkom, i ona omile Samsonu.

8 A posle nekoliko dana idući opet da je odvede, svrne da vidi mrtvog lava; a gle, u mrtvom lavu roj pčela i med.

9 I izvadi ga u ruku, i pođe putem jedući; i kad dođe k ocu i materi, dade im te jedoše; ali im ne reče da je iz mrtvog lava izvadio med.

10 I tako dođe otac njegov k onoj devojci, i Samson učini onde veselje, jer tako činjahu momci.

11 I kad ga videše Filisteji, izabraše trideset drugova da budu s njim.

12 I reče im Samson: Ja ću vam zagonetnuti zagonetku, pa ako mi je odgonetnete za sedam dana dok je veselje i pogodite, daću vam trideset košulja i trideset svečanih haljina.

13 Ako li ne odgonetnete, vi ćete dati meni trideset košulja i tridesetore svečane haljine. A oni mu rekoše: Zagonetni zagonetku svoju, da čujemo.

14 Tada im reče; od onog koji jede iziđe jelo, i od ljutog iziđe slatko. I ne mogaše odgonetnuti zagonetke tri dana.

15 I sedmi dan rekoše ženi Samsonovoj: Nagovori muža svog da nam kaže zagonetku, ili ćemo spaliti ognjem tebe i dom oca tvog. Jeste li nas zato pozvali da nam uzmete imanje? Je li tako?

16 I stade plakati žena Samsonova pred njim govoreći: Ti mrziš na me, i ti me ne ljubiš; zagonetnuo si zagonetku sinovima naroda mog, a nećeš meni da kažeš. A on joj reče: Gle, ni ocu svom ni materi svojoj nisam je kazao, a tebi da je kažem?

17 I ona plaka pred njim za sedam dana dokle trajaše veselje. A sedmi dan kaza joj, jer beše navalila na nj: a ona kaza zagonetku sinovima naroda svog.

18 Tada mu rekoše ljudi grada onog sedmi dan dok sunce ne zađe: Šta je slađe od meda, i šta je ljuće od lava? A on im reče: Da niste orali na mojoj junici, ne biste pogodili moje zagonetke.

19 I dođe na nj duh Gospodnji, te siđe u Askalon, i pobi onde trideset ljudi, i uze odelo s njih i dade svečane haljine onima koji odgonetnuše zagonetku; i rasrdi se vrlo i otide kući oca svog.

20 A žena Samsonova udade se za druga njegovog, s kojim se beše udružio.

Scroll to see more.