Isus Navin 13

Studie

           |

1 A Isus većbeše star i vremenit, i reče mu Gospod: Ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.

2 Ovo je zemlja što je ostala: sve međe filistejske i sva gesurska,

3 Od Siora, koji je pred Misirom, do međe akaronske na sever; to pripada Hananejima; pet kneževina filistejskih, gazejska, azotska, askalonska, getejska i akaronska, i Aveji;

4 S juga sva zemlja hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe amorejske.

5 I zemlja givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska ematskog;

6 Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću oterati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdeli žrebom Izrailju u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.

7 Razdeli dakle tu zemlju u nasledstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasijinog.

8 Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo, koji im dade Mojsije s one strane Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,

9 Od Aroira koji je na bregu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu medevsku do Devona,

10 I sve gradove Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, do međe sinova Amonovih,

11 I Galad i među gesursku i mahatsku i svu goru ermonsku i sav Vasan do Salhe;

12 Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i beše ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrebi.

13 Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izrailjem do danas.

14 Samo plemenu Levijevom ne dade nasledstvo; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjevog jesu nasledstvo njegovo, kao što mu je rekao.

15 A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovih po porodicama njihovim,

16 I međe im behu od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i grad koji je nasred potoka, i sva ravan do Medeve,

17 Esevon sa svim gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,

18 I Jasa i Kadimot i Mifat,

19 I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,

20 I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,

21 I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, kog ubi Mojsije s knezovima madijanskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovim, koji življahu u onoj zemlji.

22 I Valama sina Veorovog, vrača, ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenim.

23 I behu međe sinova Ruvimovih Jordan s međama svojim. To je nasledstvo sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.

24 I dade Mojsije plemenu Gadovom, sinovima Gadovim po porodicama njihovim,

25 I behu im međe Jazir i svi gradovi galadski i polovina zemlje sinova Amonovih do Aroira koji je prema Ravi,

26 I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do međe davirske;

27 I u dolini Vet-Aran i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara esevonskog, Jordan i međa njegova do kraja mora hinerotskog s one strane Jordana na istok.

28 To je nasledstvo sinova Gadovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.

29 I dade Mojsije polovini plemena Manasijinog, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;

30 Međa im beše od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara vasanskog, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.

31 I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogovog u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijinog, polovini sinova Mahirovih po porodicama njihovim.

32 To je što razdeli u nasledstvo Mojsije u polju moavskom s one strane Jordana prema Jerihonu na istoku.

33 A plemenu Levijevom ne dade Mojsije nasledstvo; Gospod je Bog Izrailjev njihovo nasledstvo, kao što im je rekao.

  
Scroll to see more.