Isus Navin 12

Studie

           |

1 A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s one strane Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:

2 Sion car amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gde je međa sinova amonskih;

3 I od ravnice do mora hinerotskog k istoku, i do mora uz polje, do mora slanog k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;

4 I sused mu Og, car vasanski, koji beše ostao od Rafaja i seđaše u Astarotu i u Edrajinu,

5 I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svim Vasanom do međe gesurske i mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara esevonskog.

6 Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije, sluga Gospodnji, u nasledstvo plemenu Ruvimovom i plemenu Gadovom i polovini plemena Manasijinog.

7 A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevim s one strane Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevim u nasledstvo prema delovima njihovim,

8 Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju hetejsku, amorejsku i hananejsku, ferezejsku, jevejsku i jevusejsku:

9 Car jerihonski jedan; car gajski do Vetilja jedan;

10 Car jerusalimski jedan; car hevronski jedan;

11 Car jarmutski jedan, car lahiski jedan;

12 Car jeglonski jedan; car gezerski jedan;

13 Car davirski jedan; car gaderski jedan;

14 Car oramski jedan; car aradski jedan;

15 Car od Livne jedan; car odolamski jedan;

16 Car makidski jedan; car vetiljski jedan;

17 Car tifuvski jedan; car eferski jedan;

18 Car afečki jedan; car saronski jedan;

19 Car madonski jedan; car asorski jedan;

20 Car simron-meronski jedan; car ahsavski jedan;

21 Car tanaški jedan; car megidski jedan;

22 Car kedeski jedan; car jokneamski kod Karmela jedan;

23 Car dorski u Nafat-Doru jedan; car gojimski u Galgalu jedan;

24 Car teraski jedan. Svega trideset i jedan car.

  
Scroll to see more.