Jezekilj 41

Studie

           |

1 Posle me odvede u crkvu, i izmeri dovratnike, i beše šest lakata u širinu otuda i šest lakata u širinu odovuda, prema širini šatoru.

2 A vratima širina beše deset lakata, a strane vratima behu od pet lakata od tuda i od pet lakata od ovuda; po tom izmeri joj dužinu, i beše četrdeset lakata, i širinu, i beše dvadeset lakata.

3 Pa uđe unutra i izmeri dovratnike, i behu od dva lakta; a vrata behu od šest lakata, a širina vratima sedam lakata.

4 I izmeri dužinu onde, i beše dvadeset lakata, a širina dvadeset lakata unutra u crkvi; i reče mi: Ovo je svetinja nad svetinjama.

5 I izmeri zid domu, i beše šest lakata, i širina kleti unaokolo u domu beše četiri lakta.

6 A kleti behu po tri jedna nad drugom, i beše ih trideset, i dopirahu do zida koji beše u domu unaokolo za kleti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma.

7 Jer se raširivaše građevina ozgo unaokolo za kleti koje behu oko doma ozgo svuda unaokolo, i zato građevina beše ozgo šira, i najniže kleti behu ozgo šire za srednje.

8 I videh uz dom visinu unaokolo; a pod u kleti beše s cele trske, šest lakata.

9 Širina zidu uz kleti spolja beše pet lakata, a beše prazno mesto kletima koja behu uz dom.

10 I među kletima beše dvadeset lakata širine oko doma.

11 A vrata od kleti behu k praznom mestu, jedna prema severu, a jedna prema jugu, a širina onom praznom mestu pet lakata svuda unaokolo.

12 A građevina koja beše pred odeljenom stranom k zapadu imaše sedamdeset lakata u širinu, a zid te građevine beše pet lakata širok unaokolo, i devedeset lakata dug.

13 Potom izmeri dom, i beše u dužinu sto lakata; odeljena strana i građevina i zidovi joj, sve zajedno u dužinu sto lakata.

14 I širina pred domom i odeljenom stranom k istoku imaše sto lakata.

15 I izmeri dužinu građevini pred odeljenom stranom što beše iza nje, i kleti njene od tuda i od ovuda, i beše sto lakata; i unutrašnji dom i hodnike od trema;

16 Pragove i prozore sužene, i kleti unaokolo u tri reda, prema pragu, što beše obloženo drvetom svuda unaokolo, od zemlje do prozora, i prozori behu obloženi;

17 Do vrh vrata i do doma unutrašnjeg, i spolja, i sav zid unaokolo iznutra i spolja na meru.

18 I behu načinjeni heruvimi i palme, jedna palma među dva heruvima, i u svakog heruvima behu dva lica:

19 Lice čovečje prema palmi od tuda, i Lice lavovo prema palmi od ovuda; tako beše načinjeno po svemu domu unaokolo;

20 Od zemlje do vrh vrata behu heruvimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi.

21 U crkvi dovratnici behu na četiri ugla; i svetinji lice beše onako.

22 Oltar beše drven, tri lakta visok, i dva lakta dug, s uglovima, i dužina i strane behu od drveta. I reče mi: To je sto koji stoji pred Gospodom.

23 Dvoja vrata behu u crkvi i svetinji;

24 A u vratima behu dva krila, koja se obrtahu, dva krila u jednih vrata i dva u drugih.

25 I na vratima crkvenim behu načinjeni heruvimi i palme, kao po zidovima; i grede drvene behu pred tremom spolja.

26 I behu uski prozori i palme od tuda i od ovuda po stranama tremu i po kletima u domu i po gredama.