Jezekilj 42

Studie

           |

1 I izvede me u spoljašnji trem prema severu, i dovede me ka kletima, koje behu prema odeljenoj strani i prema građevini na severu.

2 S lica beše u dužinu sto lakata kod severnih vrata, a u širinu pedeset lakata.

3 Prema unutrašnjem tremu od dvadeset lakata i prema podu spoljašnjeg trema behu kleti prema kletima u tri reda.

4 I pred kletima beše hodnik u širinu od deset lakata, unutra, put k njima od jednog lakta, i vrata behu prema severu.

5 A najgornje kleti behu tešnje, jer kleti donje i srednje u zgradi izlažahu većma nego one.

6 Jer behu na tri poda, ali nemahu stupova kao u tremu, i zato se sužavaše iznad donjeg i srednjeg od zemlje.

7 A ograda koja beše spolja prema kletima k tremu spoljašnjem pred kletima imaše u dužinu pedeset lakata.

8 Jer dužina kletima, koje behu u tremu spoljašnjem, beše pedeset lakata. I gle, pred crkvom beše sto lakata.

9 A pod tim kletima beše ulaz s istoka, kojim se ulažaše u njih iz spoljašnjeg trema.

10 U širini ograde tog trema k istoku pred odeljenom stranom i pred građevinom behu kleti.

11 A pred njima beše put kao kod severnih kleti; jednake dužine i jednake širine behu, i izlazi im i vrata behu jednaka.

12 I kakva behu vrata u kleti koje behu prema jugu, takva behu vrata gde se počinjaše put pred ogradom pravo k istoku, kad se ide k njima.

13 I reče mi: Severne kleti i južne kleti pred odeljenom stranom jesu svete kleti, gde sveštenici koji pristupaju ka Gospodu jedu presvete stvari, onde će ostavljati presvete stvari i dar i prinos za greh i prinos za krivicu, jer je sveto mesto.

14 Kad sveštenici uđu, neće izlaziti iz svetinje u spoljašnji trem, nego će onde ostavljati haljine svoje u kojima služe, jer su svete, i oblačiće druge haljine, pa onda izlaziti k narodu.

15 I izmerivši dom unutrašnji odvede me na vrata istočna i izmeri svuda unaokolo.

16 Izmeri istočnu stranu trskom meračkom, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom unaokolo.

17 Izmeri severnu stranu, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom unaokolo.

18 Izmeri južnu stranu, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom.

19 I okrenuvši se na zapadnu stranu, izmeri, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom.

20 Izmeri sa četiri strane, i beše zid unaokolo pet stotina trsaka dug i pet stotina širok da razdvaja sveto mesto od svetskog.