Izlazak 38

Studie

              |

1 I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od pet lakata, i u širinu od pet lakata, četvorouglast, visok tri lakta.

2 I načini mu na četiri ugla njegova rogove; iz njega izlažahu rogovi, i okova ga u bronzu.

3 I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i klešta; sve mu posuđe načini od bronze.

4 I načini oltaru rešetku kao mrežu od bronze ispod oltara unaokolo oda dna do sredine.

5 I sali četiri biočuga za četiri ugla rešetke bronzane, da se kroz njih provuku poluge.

6 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih u bronzu.

7 I provuče poluge kroz biočuge s obe strane oltara, da se može nositi, od dasaka načini ga šupljeg.

8 I načini umivaonicu bronzanu i podnožje joj bronzano od ogledala koja donošahu gomilama žene dolazeći na vrata šatoru od sastanka.

9 I načini trem na južnoj strani, i zavese tremu od tankog platna uzvedenog od sto lakata,

10 I dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od bronze, a kuke na stupove i prevornice od srebra.

11 Tako i na severnoj strani zavese od sto lakata, dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od bronze; a kuke na stupove i prevornice njihove od srebra;

12 A na zapadnoj strani zavese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica njihovih od bronze, kuke na stupovima i pojaseve njihove od srebra;

13 A na prednjoj strani prema istoku zavese od pedeset lakata;

14 S jedne strane zavese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih;

15 A s druge strane, do vrata od trema i otuda i odovuda, zavese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih.

16 Svi zavesi na tremu unaokolo behu od tankog platna uzvedenog;

17 A stopice pod stupovima od bronze, kuke na stupovima i pojasevi na njima od srebra; i vrhovi im behu srebrni; svi stupovi u tremu behu opasani srebrom.

18 A zaves na vratima od trema beše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog, vezen, u dužinu od dvadeset lakata a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavesi u tremu.

19 I četiri stupa za nj, i četiri stopice pod njih od bronze, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasevi od srebra.

20 A sve kolje šatoru i tremu unaokolo beše od bronze.

21 Te su stvari prebrojane za šator, šator od svedočanstva, koje je prebrojao po zapovesti Mojsijevoj Itamar, sin Arona sveštenika za službu levitsku.

22 A Veseleilo, sin Urije sina Orovog od plemena Judinog, načini sve to što zapovedi Gospod Mojsiju,

23 I s njim Elijav, sin Ahisamahov od plemena Danovog, drvodelja i vešt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu.

24 A svega zlata što otide na ovo delo, na sve delo za svetinju, koje zlato beše priloženo, svega ga beše dvadeset i devet talanata, sedam stotina i trideset sikala, po svetom siklu;

25 A srebra što dođe od zbora, sto talanata, i hiljada sedam stotina i sedamdeset i pet sikala, po svetom siklu;

26 Pola sikla od glave, po siklu svetom, od svakog koji uđe u broj, od dvadeset godina i više, od šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.

27 Od sto talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zaves; sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu.

28 A od hiljadu i sedam stotina i sedamdeset i pet sikala načini kuke na stupove, i okova im vrhove i opasa ih.

29 A bronze priložene beše sedamdeset talanata, i dve hiljade i četiri stotine sikala.

30 I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka, i bronzani oltar i rešetku bronzanu za nj, i sve sprave za oltar,

31 I stopice u tremu unaokolo, i stopice na vratima od trema, i sve kolje za šator i sve kolje za trem unaokolo.

  
Scroll to see more.