၄ ဓမ္မရာဇဝင် 11:19

Studie

     

19 ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒသည်လည်း၊ ဗိမာန် တော်အုပ်များကို ခန့်ထားပြီးမှ လူတရာအုပ်၊ တပ်မှူး၊ တပ်သား၊ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လျက်၊ ကင်းတံခါးလမ်းဖြင့် ရှင်ဘုရင်ကို ဗိမာန်တော်မှ နန်း တော်သို့ပို့ဆောင်၍ ရာဇပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်စေ၏။


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 19. And hence it regulates all leading principles in fulness, all intermediate principles, and all things in ultimates, and thus establishes essential Divine Truth, which is the Divine Human, in the spiritual kingdom as well as in the celestial kingdom, this being effected by the medium of introductory truths in the natural man. And thus the Divine Human reigns supreme.