1 Samuel 3

Studovat vnitřní smysl
← 1 Samuel 2   1 Samuel 4 →         

1 καὶ τὸ παιδάριον σαμουηλ ἦν λειτουργῶν τῷ κυρίῳ ἐνώπιον ηλι τοῦ ἱερέως καὶ ῥῆμα κυρίου ἦν τίμιον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν ὅρασις διαστέλλουσα

2 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ηλι ἐκάθευδεν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἤρξαντο βαρύνεσθαι καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν

3 καὶ ὁ λύχνος τοῦ θεοῦ πρὶν ἐπισκευασθῆναι καὶ σαμουηλ ἐκάθευδεν ἐν τῷ ναῷ οὗ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ

4 καὶ ἐκάλεσεν κύριος σαμουηλ σαμουηλ καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ

5 καὶ ἔδραμεν πρὸς ηλι καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ ὅτι κέκληκάς με καὶ εἶπεν οὐ κέκληκά σε ἀνάστρεφε κάθευδε καὶ ἀνέστρεψεν καὶ ἐκάθευδεν

6 καὶ προσέθετο κύριος καὶ ἐκάλεσεν σαμουηλ σαμουηλ καὶ ἐπορεύθη πρὸς ηλι τὸ δεύτερον καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ ὅτι κέκληκάς με καὶ εἶπεν οὐ κέκληκά σε ἀνάστρεφε κάθευδε

7 καὶ σαμουηλ πρὶν ἢ γνῶναι θεὸν καὶ ἀποκαλυφθῆναι αὐτῷ ῥῆμα κυρίου

8 καὶ προσέθετο κύριος καλέσαι σαμουηλ ἐν τρίτῳ καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη πρὸς ηλι καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ ὅτι κέκληκάς με καὶ ἐσοφίσατο ηλι ὅτι κύριος κέκληκεν τὸ παιδάριον

9 καὶ εἶπεν ἀνάστρεφε κάθευδε τέκνον καὶ ἔσται ἐὰν καλέσῃ σε καὶ ἐρεῖς λάλει κύριε ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλός σου καὶ ἐπορεύθη σαμουηλ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ

10 καὶ ἦλθεν κύριος καὶ κατέστη καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ εἶπεν σαμουηλ λάλει ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλός σου

11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς σαμουηλ ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ τὰ ῥήματά μου ἐν ισραηλ ὥστε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ

12 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπεγερῶ ἐπὶ ηλι πάντα ὅσα ἐλάλησα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἄρξομαι καὶ ἐπιτελέσω

13 καὶ ἀνήγγελκα αὐτῷ ὅτι ἐκδικῶ ἐγὼ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐν ἀδικίαις υἱῶν αὐτοῦ ὅτι κακολογοῦντες θεὸν υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐνουθέτει αὐτοὺς καὶ οὐδ' οὕτως

14 ὤμοσα τῷ οἴκῳ ηλι εἰ ἐξιλασθήσεται ἀδικία οἴκου ηλι ἐν θυμιάματι καὶ ἐν θυσίαις ἕως αἰῶνος

15 καὶ κοιμᾶται σαμουηλ ἕως πρωὶ καὶ ὤρθρισεν τὸ πρωὶ καὶ ἤνοιξεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ σαμουηλ ἐφοβήθη ἀπαγγεῖλαι τὴν ὅρασιν τῷ ηλι

16 καὶ εἶπεν ηλι πρὸς σαμουηλ σαμουηλ τέκνον καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ

17 καὶ εἶπεν τί τὸ ῥῆμα τὸ λαληθὲν πρὸς σέ μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ' ἐμοῦ τάδε ποιήσαι σοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη ἐὰν κρύψῃς ἀπ' ἐμοῦ ῥῆμα ἐκ πάντων τῶν λόγων τῶν λαληθέντων σοι ἐν τοῖς ὠσίν σου

18 καὶ ἀπήγγειλεν σαμουηλ πάντας τοὺς λόγους καὶ οὐκ ἔκρυψεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ εἶπεν ηλι κύριος αὐτός τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιήσει

19 καὶ ἐμεγαλύνθη σαμουηλ καὶ ἦν κύριος μετ' αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ πάντων τῶν λόγων αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν

20 καὶ ἔγνωσαν πᾶς ισραηλ ἀπὸ δαν καὶ ἕως βηρσαβεε ὅτι πιστὸς σαμουηλ εἰς προφήτην τῷ κυρίῳ

21 καὶ προσέθετο κύριος δηλωθῆναι ἐν σηλωμ ὅτι ἀπεκαλύφθη κύριος πρὸς σαμουηλ καὶ ἐπιστεύθη σαμουηλ προφήτης γενέσθαι τῷ κυρίῳ εἰς πάντα ισραηλ ἀπ' ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἕως ἄκρων καὶ ηλι πρεσβύτης σφόδρα καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ πονηρὰ ἡ ὁδὸς αὐτῶν ἐνώπιον κυρίου

← 1 Samuel 2   1 Samuel 4 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 3      

Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. Thinking that it must be Eli calling, Samuel runs to Eli, who is now old and blind, to ask what he wants. Eli says that he didn't call, and tells Samuel to return to bed. This happens two more times, and each time Samuel hears the voice calling, he goes to Eli. On the third occasion, Eli realizes that it must be the Lord's voice that Samuel is hearing. Eli then instructs him to respond to the voice with the words, “Speak, Lord, for your servant hears.” When the Lord calls him again, this is how Samuel responds.

God’s words to Samuel are clear. Because Eli’s sons had done things that were vile, and Eli had not restrained them, no amount of sacrifice could spare them from the consequences. In the morning, Eli begs Samuel to share what the Lord said to him. After Samuel shares God’s message, Eli accepts that the Lord would do to him and his family as He saw fit.

Samuel is called by the Lord three times before he realizes the nature of the voice, and answers. This is an example of the numeric symbolism found throughout Scripture. In this story, the number three represents a form of Divine completeness. Therefore when Samuel is called three times, it represents the completion of a personal process, resulting in a new ability to receive God’s message (see Apocalypse Revealed 505).

Swedenborg’s writings explain that to “hear” represents to perceive, to learn and come to understand. When Samuel hears and replies to the Lord, he is demonstrating that he is willing to listen to and understand God. For us, it's a similar thing. We may not hear the voice of God calling in the night, but we can make space in our lives to try to tune in to his message, in the Word, and in good, wise people who we can learn from.

The expression “to hear” can also signify to obey, and in this story we can see Samuel accepting his role as prophet, i.e. to understand and obey God. So, too, we can recognize His message and begin to live a life of faithful obedience (see Apocalypse Explained 14).

The literal story seems to suggest that the Lord would punish Eli and his sons for the wrongs they had done. However, the truth as shared in Swedenborgian teachings is that the Lord never destroys, or is even angry. Instead, evil distances a person from His protection and therefore leaves them vulnerable to the destruction that comes from the evil itself (see Arcana Coelestia 588).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2723, 2788, 4495

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 29

True Christian Religion 211


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 22:1, 11, 27:1, 39:2, 3

Exodus 27:20, 21

Numbers 12:6, 15:30, 31, 23:17, 19

Deuteronomy 18:21, 22, 29:10

Joshua 5:14, 21:45

Judges 10:15, 20:1

Ruth 1:17

1 Samuel 2:11, 21, 26, 31, 4:10, 11, 15, 17, 21, 22, 9:6, 15, 10:7, 19, 14:44, 16:18, 18:5, 12, 14, 20:13, 25:22

2 Samuel 3:9, 10:12

1 Kings 1:6

2 Kings 6:31, 10:10, 15:12, 21:12, 22:16

1 Chronicles 19:13

Psalms 74:9, 85:9

Isaiah 55:11

Jeremiah 19:3, 38:14

Ezekiel 33:33

Amos 2:11

John 1:31

Acts of the Apostles 13:20

1 Timothy 3:4, 5

Hebrews 1:1

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Eli and Samuel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Hearing the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Lord Calls to Samuel
Project | Ages up to 6

 Procreation Spiritual and Natural
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Samuel
Worship Talk | Ages over 18

 Samuel, Samuel! (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Samuel's Call
Activity | Ages 7 - 14

 Speak Lord, for Your Servant Hears
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush with Tissue Paper
Project | Ages 7 - 14

 The Call of Samuel Diorama
Backdrop and figures of Eli and Samuel to color and assemble into a diorama of the Lord calling Samuel.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Calls Samuel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Calls Samuel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Calls Samuel (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Calls Samuel (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Calls Samuel (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: