1 Samuel 4

Studovat vnitřní smysl

← 1 Samuel 3   1 Samuel 5 →         

1 καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ ισραηλ καὶ ἐξῆλθεν ισραηλ εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον καὶ παρεμβάλλουσιν ἐπὶ αβενεζερ καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν αφεκ

2 καὶ παρατάσσονται οἱ ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ ισραηλ καὶ ἔκλινεν ὁ πόλεμος καὶ ἔπταισεν ἀνὴρ ισραηλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων καὶ ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν

3 καὶ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς τὴν παρεμβολήν καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι ισραηλ κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων λάβωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐκ σηλωμ καὶ ἐξελθέτω ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν

4 καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς σηλωμ καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν κυρίου καθημένου χερουβιμ καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ ηλι μετὰ τῆς κιβωτοῦ οφνι καὶ φινεες

5 καὶ ἐγενήθη ὡς ἦλθεν κιβωτὸς κυρίου εἰς τὴν παρεμβολήν καὶ ἀνέκραξεν πᾶς ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἤχησεν ἡ γῆ

6 καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς κραυγῆς καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι τίς ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλη αὕτη ἐν παρεμβολῇ τῶν εβραίων καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸς κυρίου ἥκει εἰς τὴν παρεμβολήν

7 καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ εἶπον οὗτοι οἱ θεοὶ ἥκασιν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν οὐαὶ ἡμῖν ἐξελοῦ ἡμᾶς κύριε σήμερον ὅτι οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην

8 οὐαὶ ἡμῖν τίς ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν θεῶν τῶν στερεῶν τούτων οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῇ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ

9 κραταιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας ἀλλόφυλοι μήποτε δουλεύσητε τοῖς εβραίοις καθὼς ἐδούλευσαν ἡμῖν καὶ ἔσεσθε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσατε αὐτούς

10 καὶ ἐπολέμησαν αὐτούς καὶ πταίει ἀνὴρ ισραηλ καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σφόδρα καὶ ἔπεσαν ἐξ ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ταγμάτων

11 καὶ κιβωτὸς θεοῦ ἐλήμφθη καὶ ἀμφότεροι υἱοὶ ηλι ἀπέθανον οφνι καὶ φινεες

12 καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ ιεμιναῖος ἐκ τῆς παρατάξεως καὶ ἦλθεν εἰς σηλωμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρηγότα καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ

13 καὶ ἦλθεν καὶ ἰδοὺ ηλι ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίφρου παρὰ τὴν πύλην σκοπεύων τὴν ὁδόν ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγγεῖλαι καὶ ἀνεβόησεν ἡ πόλις

14 καὶ ἤκουσεν ηλι τὴν φωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπεν τίς ἡ βοὴ τῆς φωνῆς ταύτης καὶ ὁ ἄνθρωπος σπεύσας εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ ηλι

15 καὶ ηλι υἱὸς ἐνενήκοντα ἐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν καὶ οὐκ ἔβλεπεν καὶ εἶπεν ηλὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς περιεστηκόσιν αὐτῷ τίς ἡ φωνὴ τοῦ ἤχους τούτου

16 καὶ ὁ ἀνὴρ σπεύσας προσῆλθεν πρὸς ηλι καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον καὶ εἶπεν τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα τέκνον

17 καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν πέφευγεν ἀνὴρ ισραηλ ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοί σου τεθνήκασιν καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐλήμφθη

18 καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσθη τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίως ἐχόμενος τῆς πύλης καὶ συνετρίβη ὁ νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν ὅτι πρεσβύτης ὁ ἄνθρωπος καὶ βαρύς καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν ισραηλ εἴκοσι ἔτη

19 καὶ νύμφη αὐτοῦ γυνὴ φινεες συνειληφυῖα τοῦ τεκεῖν καὶ ἤκουσεν τὴν ἀγγελίαν ὅτι ἐλήμφθη ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ καὶ ὅτι τέθνηκεν ὁ πενθερὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ὤκλασεν καὶ ἔτεκεν ὅτι ἐπεστράφησαν ἐπ' αὐτὴν ὠδῖνες αὐτῆς

20 καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνῄσκει καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ μὴ φοβοῦ ὅτι υἱὸν τέτοκας καὶ οὐκ ἀπεκρίθη καὶ οὐκ ἐνόησεν ἡ καρδία αὐτῆς

21 καὶ ἐκάλεσεν τὸ παιδάριον οὐαὶ βαρχαβωθ ὑπὲρ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενθεροῦ αὐτῆς καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς

22 καὶ εἶπαν ἀπῴκισται δόξα ισραηλ ἐν τῷ λημφθῆναι τὴν κιβωτὸν κυρίου

← 1 Samuel 3   1 Samuel 5 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 4      

Although it was clear throughout Israel that Samuel had been established as the Lord’s prophet, the Israelites were still unprepared to listen to his prophecy. A new battle took place between the army of Israel and the army of the Philistines, that went decidedly in the Philistines’ favor. About four thousand men of Israel died.

The Israelites were in great distress, and they sent for the Ark of the covenant from Shiloh in order to summon the power of the Lord. Accompanying the Ark were the two sons of the High Priest Eli: Hophni and Phinehas. When the Ark reached the Israelite camp, the Israelites shouted with joy, and the Philistines became afraid. They knew that the Israelite God was surely with them, and they remembered His power from the plagues of Egypt (in Exodus 7 through 12). The Philistines, in order to avoid being enslaved by the Israelites, summoned courage and defeated Israel. In the process, they captured the Ark of the Covenant.

A messenger was dispatched to bring the bad news to Shiloh, where Eli was. Hophni and Phinehas were dead, and the Ark was in enemy hands. Upon hearing the news, the elderly Eli fell backwards from his seat and died. Phinehas’ wife was heavily pregnant. The bad news broke her spirit and she died shortly after delivering a son that she named Ichabod. The doom predicted in Chapter three of 1 Samuel had come to pass.

The Ark of the Covenant contained two stone tablets, on which were written the Ten Commandments. These were written by the finger of God, and given to Moses on Mount Sinai. The Commandments represented the covenant between the Lord and people. They would be joined together through love and faith: God’s love for His people, and their love for Him. Love, faith in God and obedience to His message would forever bind them. The covenant is only fulfilled when people, individually and collectively, do what is written on those two tablets (see True Christianity 285.)

When the Israelites lose the Ark of the Covenant in this story (and with it, the Ten Commandments) it symbolizes the loss of a person’s covenantal relationship with the Lord their Creator. This covenant can be severed, if we choose to break it, and this story is a representation of the destruction that breaking the covenant can cause. God, however, will never give up on us, and is always ready to come into our lives if we accept Him.

In True Christianity 285, Swedenborg writes that God is always ready to keep His commandment with us, but we must use our free will to keep our commandment with Him. This is illustrated in a quote from Revelation 3:20: “Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me.”

While this story is an example of a covenant with God described in the Old Testament of the Word, this relationship between God and His people (and, of course, with each one of us individually) is a theme throughout all of the Bible. The New Testament describes a new covenant that the Lord seeks to build with each of us.

The Philistines, whom the Israelites were battling in this chapter, are mentioned in Swedenborg’s writings, where he writes that they represent faith without charity. Both faith and charity are necessary to follow the Lord, and knowledge of what is right and true is not useful unless we apply it to our lives. If we do not, this knowledge simply becomes memory instead of an ongoing part of our life (see Arcana Coelestia 1197). In this chapter, the Israelites lose a battle to the Philistines and surrender the Ark of the Covenant, which contains the Ten Commandments. Since Philistines represent knowledge without charity, perhaps this story is telling us that in order to keep our covenant with God, it is not enough to know what is required of us, what is written on the tablet. We must also act accordingly. When we both understand the commandments and practice them, then we are able to keep our covenant with God.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1343, 1703, 2576, 4763, 9396, 9416


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 277, 700, 817

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:17, 18

Exodus 9:14, 14:14, 25, 15:14, 25:22

Leviticus 26:17, 37

Numbers 10:35, 14:45

Deuteronomy 29:10

Joshua 7:6, 15:53

Judges 13:1, 15:20

1 Samuel 2:34, 3:2, 11, 12, 5:1, 7, 7:12, 10:19, 14:3, 29:1, 3

2 Samuel 10:12

1 Kings 1:40, 20:26

Psalms 74:11, 78:60, 61, 62, 64, 80:2

Isaiah 59:1, 2

Lamentations 2:1

Revelation 11:6

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: