Zechariyah 4:2

Study

             |

2 ויאמר אלי מה אתה ראה [כ= ויאמר] [ק= ואמר] ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על־ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על־ראשה׃