Genesis 28

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Genesis 27   Genesis 29 →

1 En Izak riep Jakob, en zegende hem; en gebood hem, en zeide tot hem: Neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan.

2 Maak u op, ga naar Paddan-Aram, ten huize van Bethuel, den vader uwer moeder, en neem u van daar een vrouw, van de dochteren van Laban, uwer moeders broeder.

3 En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt.

4 En Hij geve u den zegen van Abraham; aan u, en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uwer vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft.

5 Alzo zond Izak Jakob weg, dat hij toog naar Paddan-Aram, tot Laban, den zoon van Bethuel, den Syrier, den broeder van Rebekka, Jakobs en Ezau's moeder.

6 Als nu Ezau zag, dat Izak Jakob gezegend, en hem naar Paddan-Aram weggezonden had om zich van daar een vrouw te nemen; en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende: Neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan;

7 En dat Jakob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was, en naar Paddan-Aram getrokken was;

8 En dat Ezau zag, dat de dochteren van Kanaan kwaad waren in de ogen van Izak, zijn vader;

9 Zo ging Ezau tot Ismael, en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalath, de dochter van Ismael, den zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth.

10 Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran.

11 En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver plaats.

12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.

13 En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad.

14 En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

15 En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb.

16 Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten!

17 En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels!

18 Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op.

19 En hij noemde den naam dier plaats Beth-El; daar toch de naam dier stad te voren was Luz.

20 En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken;

21 En ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn; zo zal de HEERE mij tot een God zijn!

22 En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles, wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven!

← Genesis 27   Genesis 29 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 1025, 1298, 1420, 1430, 1453, 1463, 1992, ...

Apocalypse Revealed 779

Ware Christelijke Religie 24


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 340, 375, 422, 675, 696

Marriage 24

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 11:31, 12:2, 3, 7, 8, 13:16, 14:20, 17:2, 4, 6, 7, 8, 20:3, 21:14, 22:23, 24:3, 4, 29, 60, 25:13, 26:34, 35, 27:33, 30:25, 31:3, 13, 45, 32:10, 35:1, 3, 6, 7, 14, 38:2, 46:3, 4, 47:24, 26, ...

Exodus 2:24, 3:5, 6, 6:7, 32:13

Leviticus 26:42, 45, 27:32

Numeri 12:6, 21:2

Deuteronomium 26:5, 17, 31:6, 8

Jozua 16:2, 18:13, 24:26

Judges 11:30, 20:26

Ruth 2:4

I Samuël 1:11, 7:12, 16

II Samuël 15:8

I Koningen 12:29

2 Kings 2:2

1 Chronicles 4:10

2 Chronicles 13:19

Psalm 91:11, 121:7

Jeremia 16:15

Ezechiël 28:25

Hosea 12:13

Maleachi 3:10

Johannes 1:51

Acts of the Apostles 18:10

Hebrews 13:5

Word/Phrase Explanations

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

riep
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Bethuel
Bethuel (Gen. 24), signifies the origin of the affection of good.

vader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Laban
'Laban' signifies the affection of good in the natural self, or the affection of external good, and properly collateral good of a common stock. The...

moeders
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

almachtig
'Shaddai,' as in Genesis 43:14, signifies temptation, and consolation after temptation. This is because the ancients called the one and only God by various names...

vruchtbaar
To be fruitful is predicated of goodnesses, and to be multiplied, of truths.

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

god
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Rebekka
'Rebecca,' as in Genesis 24, signifies divine truth which would be joined to divine good of the Lord’s rational mind, which is 'Isaac.'

ezau
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

gezegend
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

kwaad
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ismael
'Ishmael' represents the first rationality pertaining to the Lord. 'Ishmael' signifies rationality separate from good. 'Ishmael' signifies the Lord's merely human rational. Ishmael, in Genesis...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

zuster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

nebajoth
'Nebaioth,' as in Genesis 28, denotes good of the spiritual church.

Haran
'Haran,' as mentioned in Genesis 11:28, signifies inward idolatrous worship. 'Haran,' as mentioned in Genesis 12:5, signifies an obscure state. 'Haran,' as mentioned in Genesis...

Plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

stenen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

Ladder
A ladder' signifies the communication of truth which is in the lowest place with truth which is in the highest.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stof
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

noordwaarts
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

zuidwaarts
'South' denotes truth in light.

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

slaap
In a general sense, sleeping in the Bible represents a state of obscurity about spiritual matters, a state in which you are not recognizing things...

vreesde
The fearful signify people who have no faith.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

vroeg
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

noemde
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Beth-El
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Luz
'Luz,' as in Genesis 28, signifies a state wherein truth and good are together in the ultimate principle of order.

gelofte
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Angels on Jacob's Ladder
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Ascending and Descending
If we look to the Lord's Word as our guide, we can picture ourselves climbing a wonderful ladder, connecting us to the Lord's heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 Blessings: Jacob's Ladder
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Conjunction by the Word
Worship Talk | Ages 7 - 14

 How the Word Enlightens
The Lord wants to help everyone see spiritual things more clearly but the quality and extent of an individual’s enlightenment depends on his or her own spiritual development. Enlightenment is affected by the questions we ask the Lord and the reasons we are seeking answers.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Jacob and His Dream
Color the background scene with the ladder. Color and cut out the figures of the angels and Jacob sleeping, then attach them to the scene. 
Project | Ages 7 - 14

 Jacob Dreams of a Ladder
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Dream
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob's Dream
Jacob had a wonderful dream. He saw a tall, tall ladder, or perhaps rather a wide and magnificent staircase reaching all the way from earth to heaven.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream
Color the pictures of the Lord and Jacob. Then make a ladder using craft sticks and toothpicks.
Project | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Jacob’s Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jacob’s Dream
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level A
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a collage of Jacob's Ladder, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream - Level B
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a pocket stone or necklace to remind you that the Lord is always with you, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level C
Complete lesson with activity choices: flight or fight attitude jar, look closer at the ladder of life, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Ladder
Article | Ages 15 - 17

 Jacob’s Ladder
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Ladder Collage
Color the ladder and the picture of Jacob. Make your own pictures of angels. Cut these out and assemble to make a collage picturing Jacob's dream. 
Project | Ages 4 - 10

 Jacob's Ladder Mural
Have children make pictures of angels of various sizes (because angels near the top of the ladder would appear smaller), then arrange on poster board (or a bulletin board) with a ladder, Jacob, and the Lord to make the mural. 
Project | Ages 7 - 14

 Jacob's Ladder (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Jacob's Pillow
Use a small stone as "pillow" and then use it to make this project.
Project | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Quotes: Jacob's Ladder
Teaching Support | Ages over 15

 Stairway to Heaven
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Surely the Lord Is in this Place
One of the common experiences of life is waking up to something we did not realize before. This is what happened to Jacob after his dream of the ladder reaching from earth to heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 The Stairway to Heaven
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Stairway to Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: