Genesis 29

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Genesis 28   Genesis 30 →

1 Toen hief Jakob zijn voeten op, en ging naar het land der kinderen van het Oosten.

2 En hij zag toe, en ziet, er was een put in het veld; en ziet, er waren drie kudden schapen nevens dien nederliggende; want uit dien put drenkten zij de kudden; en er was een grote steen op den mond van dien put.

3 En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden den steen van den mond des puts, en drenkten de schapen, en legden den steen weder op den mond van dien put, op zijn plaats.

4 Toen zeide Jakob tot hen: Mijn broeders! van waar zijt gij? En zij zeiden: Wij zijn van Haran.

5 En hij zeide tot hen: Kent gij Laban, den zoon van Nahor? En zij zeiden: Wij kennen hem.

6 Voorts zeide hij tot hen: Is het wel met hem? En zij zeiden: Het is wel; en zie, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen.

7 En hij zeide: Ziet, het is nog hoog dag, het is geen tijd, dat het vee verzameld worde; drenkt de schapen, en gaat heen, weidt dezelve.

8 Toen zeiden zij: Wij kunnen niet, totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn, en dat men den steen van den mond des puts afwentele, opdat wij de schapen drenken.

9 Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen, die haar vader toebehoorden; want zij was een herderin.

10 En het geschiedde, als Jakob Rachel zag, de dochter van Laban, zijner moeders broeder, en de schapen van Laban, zijner moeders broeder, dat Jakob toetrad, en wentelde den steen van den mond des puts, en drenkte de schapen van Laban, zijner moeders broeder.

11 En Jakob kuste Rachel; en hij hief zijn stem op en weende.

12 En Jakob gaf Rachel te kennen, dat hij een broeder van haar vader, en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen, en gaf het aan haar vader te kennen.

13 En het geschiedde, als Laban die tijding hoorde van Jakob, zijner zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet, en omhelsde hem, en kuste hem, en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen.

14 Toen zeide Laban tot hem: Voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees! En hij bleef bij hem een volle maand.

15 Daarna zeide Laban tot Jakob: Omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? verklaar mij, wat zal uw loon zijn?

16 En Laban had twee dochters: de naam der grootste was Lea; en de naam der kleinste was Rachel.

17 Doch Lea had tedere ogen; maar Rachel was schoon van gedaante, en schoon van aangezicht.

18 En Jakob had Rachel lief; en hij zeide: Ik zal u zeven jaren dienen, om Rachel, uw kleinste dochter.

19 Toen zeide Laban: Het is beter, dat ik haar aan u geve, dan dat ik haar aan een anderen man geve; blijf bij mij.

20 Alzo diende Jakob om Rachel zeven jaren; en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar liefhad.

21 Toen zeide Jakob tot Laban: Geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga.

22 Zo verzamelde Laban al de mannen dier plaats, en maakte een maaltijd.

23 En het geschiedde des avonds, dat hij zijn dochter Lea nam, en bracht haar tot hem; en hij ging tot haar in.

24 En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd.

25 En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt; heb ik niet bij u gediend om Rachel? waarom hebt gij mij dan bedrogen?

26 En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeve voor de eerstgeborene.

27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult.

28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw.

29 En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd.

30 En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea; en hij diende bij hem nog andere zeven jaren.

31 Toen nu de HEERE zag, dat Lea gehaat was, opende Hij haar baarmoeder; maar Rachel was onvruchtbaar.

32 En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben.

33 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Dewijl de HEERE gehoord heeft, dat ik gehaat was, zo heeft Hij mij ook dezen gegeven; en zij noemde zijn naam Simeon.

34 En zij werd nog bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem drie zonen gebaard heb; daarom noemde zij zijn naam Levi.

35 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Ditmaal zal ik den HEERE loven; daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren.

← Genesis 28   Genesis 30 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 577, 648, 2089, 3758, 3759, 3763, 3764, ...

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 157, 340, 342, 395, 728, 1430, 2325, ...

Apocalypse Revealed 489

Ware Christelijke Religie 727


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 430, 431, 434, 443, 444

Spiritual Experiences 3384

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 11:30, 31, 12:11, 18, 24:11, 15, 29, 32, 25:6, 27:35, 29:20, 27, 30, 30:4, 9, 20, 26, 28, 31:15, 26, 41, 42, 34:19, 35:1, 7, 23, 25, 26, 37:27, 46:18, 25

Exodus 2:16, 17, 3:7

Numeri 18:2

Deuteronomium 21:15

Judges 9:2, 14:10, 12

Ruth 4:11

I Samuël 1:11

II Samuël 5:1, 16:12

1 Chronicles 5:1

Esther 2:18

Hosea 12:13

Mattheüs 1:2

Lucas 7, 3:33

Ephesians 5:30

Apocalyps 7:5, 7

Word/Phrase Explanations

Jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Rachel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

avonds
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

noemde
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Love Worth Waiting For
The innocence, peace and beauty of marriage are worth every bit of effort, even when we have labored long and find the ideal still beyond reach.
Worship Talk | Ages over 18

 Finding Your Marriage Partner
The beautiful story of Jacob meeting Rachel can be told in our own lives as well.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Finding Yourself and Your Heavenly Ideals
You have a journey in life—a journey to find yourself. You have to discover what you want to do with your life that is worthwhile, what use you want to perform for others.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Following Rachel
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Healing Our Broken Hearts
It is not easy to find a person to truly love in this world. And so there are many people who are brokenhearted.
Article | Ages over 18

 Jacob and Rachel Embrace
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob and the Shepherdess of Haran
The Lord chose us for love. He shows us the way to that love by inspiring us to love beautiful truths.
Worship Talk | Ages over 18

 Jacob at the Well
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob Falls in Love
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob Finds Rachel
It takes a lot of work to have this kind of love. But it can happen. This is a promise that the Lord gives to each one of us.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Jacob Marries Leah and Rachel
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Meets Rachel by the Well
Make a collage of Jacob meeting Rachel by a well. By using a paper fastener for the stone covering the well, Jacob will be able to "roll" it away so that he can help Rachel water the sheep. 
Project | Ages 4 - 10

 Jacob Meets Rachel - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob meeting Rachel, make a mirror painting showing that the Lord made someone for you to marry, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Meets Rachel - Level B
Complete lesson with activity choices: make a book about the Lord's promise for marriage, make a pop-up picture of Jacob opening the well, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Meets Rachel - Level C
Complete lesson with activity choices: explore rocks and water--naturally and spiritually, map activity on the rivers of Canaan, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Dream - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at the house of God, explore the gateway to heaven, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Family - Level A
Complete lesson with activity choices: sing and dance to a song to help you learn the names of the 12 sons of Jacob, trace your hand to make a picture of your family, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Family - Level B
Complete lesson with activity choices: play a game to help you learn the wives and children of Jacob, choose an activity to practice patience, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Family - Level C
Complete lesson with activity choices: play family tree rummy to learn about the patriarchs of the Old Testament and their families, make a wordle (or word picture) to explore what kind of person you want to marry, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Family - Level D
Complete lesson with activity choices: explore ways to cultivate patience, make a complex circular mural about the twelve sons of Jacob, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Memory Verse: Marriage of Good and Truth
Activity | Ages 4 - 14

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Prayers for Adults: The Marriage of Good and Truth
Activity | Ages over 18

 Prayers for Children: Help Me Be Kind and Just
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Marriage of Good and Truth
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: The Marriage of Good and Truth
Teaching Support | Ages over 15

 Rachel and Her Flock
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rachel: Heavenly Ideals
You have a journey in life - a journey to find yourself. You have to discover what you want to do with your life that is worthwhile, what use you want to perform for others. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord's Love: Jacob and Rachel
The Lord's love for His church is life the love of a husband for his wife, like the love of Jacob for Rachel.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Pearl of Great Price
We can find something beautiful and precious if we are willing to work for it.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Twelve Sons of Israel (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Work for the Ideal
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Working for Rachel in Our Lives
What spiritual truths inspire you and make you want to work hard to make them a reality in your life?
Activity | Ages over 11


Přeložit: