Genesis 15

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Genesis 14   Genesis 16 →

1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

2 Toen zeide Abram: Heere, HEERE! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer?

3 Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn!

4 En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn.

5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!

6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.

8 En hij zeide: Heere, HEERE! waarbij zal ik weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?

9 En Hij zeide tot hem: Neem Mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif.

10 En hij bracht Hem deze alle, en hij deelde ze middendoor, en hij legde elks deel tegen het andere over; maar het gevogelte deelde hij niet.

11 En het wild gevogelte kwam neder op het aas; maar Abram joeg het weg.

12 En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram; en ziet, een schrik, en grote duisternis viel op hem.

13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren.

14 Doch Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have.

15 En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goeden ouderdom begraven worden.

16 En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen.

17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.

18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:

19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,

20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,

21 En den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.

← Genesis 14   Genesis 16 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 416


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 120, 1025, 1444, 1680, 2913, 2959, 4454, ...

Apocalypse Revealed 422, 444, 503, 658, 757

Ware Christelijke Religie 755


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 397, 401, 526, 539, 540, 569, ...

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 49

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:14, 21, 10:16, 11:28, 31, 12:1, 7, 14:5, 17:2, 16, 22:1, 17, 20, 25:8, 26:24, 32:13, 46:2, 48:21, 50:24

Exodus 1:11, 14, 2:24, 3:8, 17, 21, 22, 12:29, 40, 13:3, 4, 20:18, 23:23, 31, 32:13, 33:2, 34:11, 24

Leviticus 1:17, 26:42, 45

Numeri 13:29, 20:15, 21:31, 32, 33:53

Deuteronomium 1:7, 3:18, 7:1, 9:4, 5, 19:8, 20:17

Jozua 1:4, 3:10, 13:3, 17:15

Judges 6:17

I Samuël 15:6, 26:12

I Koningen 5:1

2 Kings 1:15, 20:8

Nehemiah 9:8

Job 4:13

Psalm 3:4, 105:42, 43, 106:31, 115:10

Jesaja 40:10

Jeremia 32:22, 33:22, 34:18, 19

Lucas 1:18

Acts of the Apostles 7:6, 7

Romans 4:3, 18

Galatians 3:6, 17

1 Thessalonians 2:16

Hebrews 11:7, 12

James 2:23

Word/Phrase Explanations

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Eliezer
Eliezer (Exod. 18:4) signifies the quality of the good of truths among those who are within the church.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

duif
'A turtle dove' and 'young pigeon,' as in Genesis 15:9, represents exterior and interior spiritual things.

slaap
In a general sense, sleeping in the Bible represents a state of obscurity about spiritual matters, a state in which you are not recognizing things...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

ongerechtigheid
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

verbond
A covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. He promised Noah that He would never again destroy...

Egypte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham, Isaac, and Jacob (Family Tree Rummy)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Does God Know if I'm Going to Heaven?
Lesson and activities exploring true freedom and how the Lord helps us on the path of life.
Religion Lesson | Ages over 15

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12


Přeložit: