Joshua 13

Studie

           |

1 Da Josua var blevet gammel og til Års, sagde HE EN til ham: "Du er blevet gammel og til Års, og der er endnu såre meget tilbage af Landet at indtage.

2 Dette er det Land, som er tilbage: Hele Filisternes Landområde og alle Gesjuriterne,

3 Landet fra Sjihor østen for Ægypten indtil Ekrons Landemærke i Nord det regnes til Kana'anæerne de fem Filisterfyrster i Gaza, Asdod, Askalon, Gat og Ekron, desuden Avviterne

4 mod Syd, hele Kana'anæerlandet fra Meara, som tilhører Zidonierne, indtil Afek og til Amoriternes Landemærke,

5 og det Land, som mod Øst grænser til Libanon fra Ba'al Gad ved Hermonbjergets Fod til Egnen hen imod Hamat.

6 Alle Indbyggerne i Bjerglandet fra Libanon til Misrefot Majim, alle Zidonierne, vil jeg drive bort foran Israeliterne. Tildel kun Israel det som Ejendom, således som jeg har pålagt dig.

7 Udskift derfor dette Land som Ejendom til de halvtiende Stammer." Manasses halve Stamme

8 såvel som ubeniterne og Gaditerne havde nemlig fået deres Arvelod, som Moses gav dem hinsides Jordan, på Østsiden, således som HE ENs Tjener Moses gav dem,

9 fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen midt nede i Dalen, hele Højsletten fra Medeba til Dibon,

10 alle de Byer, som havde tilhørt Amoriterkongen Sibon, der herskede i Hesjbon, indtil Ammoniternes Landemærke,

11 fremdeles Gilead og Gesjuriternes og Ma'akatiternes Landemærke, hele Hermonbjerget og hele Basan indtil Salka,

12 hele det ige, der havde tilhørt Og af Basan, som herskede i Asjtarot og Edrei, den sidste, der var tilbage af efaiterne; Moses havde overvundet dem alle og drevet dem bort.

13 Men Israeliterne drev ikke Gesjuriterne og Ma'akatiterne bort, så at Gesjur og Ma'akat bor i blandt Israel den Dag i bag.

14 Kun Levis Stamme gav han ingen Arvelod; HE EN, Israels Gud, er hans Arvelod, således som han tilsagde ham.

15 Moses gav ubeniternes Stamme Land, Slægt for Slægt,

16 og de fik deres Område fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen midt nede i Dalen, hele Højsletten indtil

17 Hesjbon og alle de Byer, som ligger på Højsletten, Dibon, Bamot Ba'al, Bet Ba'al Meon,

18 Jaza, Kedemot, Mefa'at,

19 Kirjatajim, Sibma, Zeret Sjahar på Dalbjerget,

20 Bet-Peor ved Pisgas Skrænter. Bet-Jesjimot

21 og alle de andre Byer på Højsletten og hele det ige, der havde tilhørt Amoriterkongen Sibon, som herskede i Hesjbon, hvem Moses havde overvundet tillige med Midjans Fyrster Evi, ekem, Zur, Hur og eba, der var Sihons Lydkonger og boede i Landet;

22 også Sandsigeren Bileam, Beors Søn, havde Israeliterne dræbt med Sværdet sammen med de andre af dem, der blev slået ihjel.

23 ubeniternes Grænse blev Jordan; den var Grænseskel. Det var ubeniternes Arvelod efter deres Slægter, de nævnte Byer med Landsbyer.

24 Og Moses gav Gads Stamme, Gaditerne, Land, Slægt for Slægt,

25 og de fik følgende Landområde: Jazer og alle Byerne i Gilead og Halvdelen af Ammoniternes Land indtil Aroer, som ligger østen for abba,

26 og Landet fra Hesjbon til amat-Mizpe og Betonim, og fra Mahanajim til Lodebars Landemærke;

27 og i Lavningen Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot og Zafon, esten af Kong Sihon af Hesjbons ige, med Jordan til Grænse, indtil Enden af Kinnerets Sø, hinsides Jordan, på Østsiden.

28 Det var Gaditernes Arvelod efter deres Slægter: de nævnte Byer med Landsbyer.

29 Og Moses gav Manasses halve Stamme Land, Slægt for Slægt;

30 og deres Landområde strakte sig fra Mahanajim over hele Basan, hele Kong Og af Basans ige og alle Jairs Teltbyer, som ligger i Basan, tresindstyve Byer,

31 Halvdelen af Gilead og Asjtarot og Edre'i, Ogs Kongsbyer i Basan; det gav han Manasses Søn Makirs Sønner, Halvdelen af Makirs Sønner, Slægt for Slægt.

32 Det er alt, hvad Moses udskiftede på Moabs Sletter hinsides Jordan over for Jeriko, på Østsiden.

33 Men Levis Stamme gav Moses ingen Arvelod; HE EN, Israels Gud, er deres Arvelod, således som han tilsagde dem.

  
Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University