Numeri 34

Studovat vnitřní smysl

           

1 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými),

3 Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu.

4 A zatočí se to pomezí polední k Maleakrabim, a půjde až k Tsin, a potáhne se od poledne přes Kádesbarne; a odtud vyjde ke vsi Addar, a vztáhne se až k Asmon.

5 Od Asmon zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku Egyptskému, a tu se skonávati bude k západu.

6 Pomezí pak západní budete míti moře veliké; to bude vaše pomezí západní.

7 A pomezí půlnoční toto míti budete:Od moře velikého vyměříte sobě k hoře řečené Hor.

8 Od hory Hor vyměříte sobě, až kde se vchází do Emat, a skonávati se bude pomezí to u Sedad.

9 A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude pomezí vaše k straně půlnoční.

10 Vyměříte sobě také pomezí k východu od vsi Enan až do Sefama.

11 A od Sefama schýlí se to pomezí až k Reblata, od východu maje Ain; a schýlí se pomezí to, a přijde k straně moře Ceneret k východu.

12 A vztáhne se to pomezí k Jordánu, a bude konec jeho u slaného moře. Ta země vaše bude po svých pomezích vůkol.

13 Tedy oznámil to Mojžíš synům Izraelským, řka: Ta jest země, kterouž dědičně obdržíte losem, jakož přikázal Hospodin, abych ji dal devateru pokolení a polovici pokolení Manassesova.

14 Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali dědictví své.

15 Půl třetího pokolení vzali dědictví své před Jordánem proti Jerichu, k straně na východ slunce.

16 Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:

17 Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun.

18 Kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví země.

19 A tato jsou jména mužů: Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;

20 Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův;

21 Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův;

22 Z pokolení synů Dan kníže Bukci, syn Jogli;

23 Z synů Jozefových z pokolení synů Manasses kníže Haniel, syn Efodův;

24 Z pokolení synů Efraim kníže Kamuel, syn Seftanův;

25 A z pokolení synů Zabulon kníže Elizafan, syn Farnachův;

26 Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův;

27 A z pokolení synů Asser kníže Ahiud, syn Salonův;

28 A z pokolení synů Neftalím kníže Fedael, syn Amiudův.

29 Ti jsou, jimž přikázal Hospodin, aby rozdělili země k dědictví synům Izraelským v zemi Kananejské.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 34      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. Concerning the extension and limits of good and truth in the heavenly state, and first as to those who are in the light of truth and constitute the spiritual heaven.

Verse 6. Secondly, as to those in the obscurity of good constituting the Internal of the ultimate heaven.

Verses 7-9. Thirdly, as to those in the obscurity of truth and constitute the External of the ultimate heaven.

Verses 10-12. And fourthly, as to those in celestial good and constitute the inmost heaven.

Verses 13-15. There is continual influx from the Lord by Divine Truth, giving the perception to the man of the church that the heavenly life is provided for him by the Lord, and is given to all in whom there is fullness of the conjunction of Divine Good and Truth.

Verses 16-29. And every one enjoys his life in Externals according to his state as to good and truth internally.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1585, 3708, 3858, 3862

Apocalypse Revealed 349, 352


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 431, 435

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:22, 23

Exodus 23:31

Numeri 13:1, 3, 4, 6, 21, 26:55, 32:32, 33

Deuteronomium 1:38, 3:17, 34:2

Jozue 11:2, 23, 12:3, 13:1, 5, 7, 27, 14:1, 15:1, 5, 11, 12, 19:51, 21:43

Soudců 1:36

2. Samuelova 8:9

1 Královská 65

2. Královská 14:25, 23:33

1. Paralipomenon 13:5, 27:27

Ezechiel 47:13

Danieli 11:45

Lukáš 5:1

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

hory
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Jordánu
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

Jordánem
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

východ slunce
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Jozue
Joshua je poprvé zmíněn v Exodu 17, kde mu bylo řečeno, aby vybral muže, kteří budou bojovat za děti Izraele proti Amalekitům v poušti. Stává...

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

samuel
'Samuel' signifies the Word.

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

manasses
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Efraim byl druhým synem, který se Josephovi narodil v Egyptě, a byl spolu se svým starším bratrem Manassesem povýšen Jacobem do stejného postavení jako Josefovi...

Neftalím
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...


Přeložit: